Norwegian-Portuguese translation of koordinere

Translation of the word koordinere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koordinere in Portuguese

koordinere
generellverb coordenar
Synonyms for koordinere
More examples
1.Da vi startet arbeidet med å koordinere ansvaret for slike gravide, var det på bakgrunn av en stadig økende frekvens av disse.
2.De nye reglene fra Sjøfartsdirektoratet og Oljedirektoratet er identiske, og vi kommer til å koordinere iverksettelsen av disse slik at de skal gjelde fra samme tidspunkt både for den tekniske og operasjonelle siden av dykkeraktiviteten, sier Havig.
3.Det er jo et argument at vi bør koordinere tiden med våre naboland, og sommertiden har bred oppslutning i alle nordiske land.
4.Et nærmere samarbeide gjør det mulig å koordinere tjenestene bedre, sier informasjonssjef Arne Foss hos trafikksjefen.
5.Rolf skal koordinere all aktivitet i ishockeygruppen.
6.Styret vurderte saken dithen at jeg er den person som i øyeblikket best kan koordinere virksomheten.
7.Vi ser på tilbudet fra Statens Teknologiske Institutt om etablering av et småbedriftssenter i Oslo som svært interessant, samtidig som vi er opptatt av å koordinere alle de nye tiltakene som nå kommer, slik at det ikke blir unødvendig dobbeltkjøring, sier direktør John Bakke i Kontoret for næringslivet i Oslo kommune.
8.Akershus informasjon A / S skal koordinere tiltaket.
9.Angola har ansvaret for å koordinere energisamarbeidet.
10.At CODATA den internasjonale komite for data innen vitenskap og teknikk har bedt direktør Bølviken koordinere den internasjonale innsamlingen av geomedisinske data, er en anerkjennelse av hans pionerinnsats innen geomedisin.
11.Barn med hjerneskade har ofte vanskelig for å forme og koordinere bokstaver og tall som de skal, fordi impulsene skjer galt.
12.Barnet og familien har behov for hjelp fra flere faggrupper, og det bør være helsestasjonens ansvar å komme frem til hvem som skal koordinere denne hjelpen.
13.Bjarne Ranheims hovedoppgave blir å koordinere all medisinsk aktivitet i området.
14.Borregaard i Sarpsborg, M. Peterson & Søn i Moss og Saugbrugs i Halden har inngått en samarbeidsavtale for å koordinere innkjøp og transport av massevirke, tilsammen ca. to millioner kubikkmeter i året.
15.Datamaskinen som skal koordinere og styre drosjetrafikken kommer først på plass i månedsskiftet august / september.
16.De Ti bør derfor benytte seg av enhver anledning til å koordinere sin bekjempelse av våre østeuropeiske naboers uakseptable og destabiliserende aktiviteter.
17.De burde kunne koordinere sin produksjon, administrasjon og markedsføring og se på sine utgivelser i nasjonalt perspektiv, bl.a. i forhold til frittstående plateprodusenter, og med internasjonalt siktemål.
18.Den er ikke noen slags" første linje" ute i terrenget, men en kommando og organisasjonsstruktur som kan koordinere og kraftsamle meget store og mobile styrker.
19.Den kan huske for deg, den kan koordinere og den kan spille firhendig med deg !
20.Den lokale kinosjef ville koordinere kabelvisningene av film med kinodriften ; prosjektet ville dessuten gi mulighet til å prøve lokalTV som nyhetskilde.
21.Den nordiske delegasjonen vil antagelig koordinere sin opptreden ved konferansen, men den norske delegasjon, med statsråd Reidun Brusletten i spissen, vil muligens ikke finne det helt lett å gå mot det amerikanske, dvs. Reaganadministrasjonens syn på abortspørsmålet.
22.Den nye toppsjefen sier i en uttalelse til NTB at hans oppgave blir å koordinere virksomheten og sørge for vekst på alle nivåer i konsernet.
23.Den største enkeltbevilgning har departementet gitt" seg selv", for å koordinere ulike tiltak i alkoholistomsorgen og få til en bedre ressursutnyttelse.
24.Departement og direktorat kan være pådrivere og initiativtagere og koordinere arbeidet.
25.Der er urealistisk å ha ambisjoner om å koordinere politikken i alle de sektorer som inngår i den vide definisjon, ut fra visse mål for industriutviklingen.
26.Dermed kan man koordinere den spredte innsats som offentlig og i frivillige organisasjoner skjer på området.
27.Dernest har klubbene følt et behov for å koordinere sin virksomhet for å bedre sikkerheten for de forskjellige virksomheter, samt opptre samlet for å verne om sine interesser.
28.Dertil kommer at en myndighetsoverføring til Norges Bank fra Finansdepartementet kan gjøre det mer problematisk å koordinere finanspolitikken med penge og kredittpolitikken, blir det hevdet.
29.Det arbeides for en sammenkobling av de to kabelnett efterhvert, ved siden av at man vil koordinere de to selskapers servicetilbud.
30.Det bør opprettes et flytryggingsråd her i landet for å koordinere arbeidet med å øke flysikkerheten, særlig innen småflyvirksomheten.
Similar words

 
 

koordinere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) koordinerekoordinerendekoordinert
Indikative
1. Present
jegkoordinerer
dukoordinerer
hankoordinerer
vikoordinerer
derekoordinerer
dekoordinerer
8. Perfect
jeghar koordinert
duhar koordinert
hanhar koordinert
vihar koordinert
derehar koordinert
dehar koordinert
2. Imperfect
jegkoordinerte
dukoordinerte
hankoordinerte
vikoordinerte
derekoordinerte
dekoordinerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde koordinert
duhadde koordinert
hanhadde koordinert
vihadde koordinert
derehadde koordinert
dehadde koordinert
4a. Future
jegvil/skal koordinere
duvil/skal koordinere
hanvil/skal koordinere
vivil/skal koordinere
derevil/skal koordinere
devil/skal koordinere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha koordinert
duvil/skal ha koordinert
hanvil/skal ha koordinert
vivil/skal ha koordinert
derevil/skal ha koordinert
devil/skal ha koordinert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle koordinere
duville/skulle koordinere
hanville/skulle koordinere
viville/skulle koordinere
dereville/skulle koordinere
deville/skulle koordinere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha koordinert
duville/skulle ha koordinert
hanville/skulle ha koordinert
viville/skulle ha koordinert
dereville/skulle ha koordinert
deville/skulle ha koordinert
Imperative
Affirmative
dukoordiner
viLa oss koordinere
derekoordiner
Negative
duikke koordiner! (koordiner ikke)
dereikke koordiner! (koordiner ikke)
Your last searches