Norwegian-Portuguese translation of kortvarig

Translation of the word kortvarig from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kortvarig in Portuguese

kortvarig
tidadjective curto, breve
Synonyms for kortvarig
Similar words

 
 

More examples
1.Bilorganisasjonenes forslag om å knytte en egen norsk oljepris på det innenlandske markedet til den dollarkurs Regjeringen legger til grunn i Nasjonalbudsjettet, vil bare innebære en kortvarig forsinkelse av bensinprisøkninger i tider med økende dollarkurs.
2.Den eneste grunnen vi kan finne til forklaring er hensynet til en kortvarig, lokal sysselsettingseffekt, sier Torbjørn Paule.
3.En viktig fordel i tillegg til de økonomiske er at mens kraftutbygging er en kortvarig prosess med konsentrerte arbeidsplasser, kan energiøkonomisering gjennomføres over lengre tid og med arbeidsplasser spredt over hele landet.
4.I fag der utviklingen skjer raskt, vil det være verdifullt at studentene skaffer seg en relativt kortvarig basisutdannelse og så får arbeidslivserfaring som de senere kan supplere med videre og efterutdannelse.
5.Jeg håper at streiekn blir kortvarig, sier Bergum, som iformiddag var travelt opptatt med å forsøke å finne en løsning på problemet.
6.Jeg tror at vi nå som før vil få en kortvarig effekt når det endelige forslag foreligger.
7.Men denne gangen blir hans opphold kortvarig, forsikrer reservelege Svein Erik Tangsrud.
8.Andre oppfatter sitt ansvar som meget kortvarig og overlater flyktningene til seg selv efter kort tid.
9.At gleden ved virksomhet i Reykjavik skulle bli kortvarig, ante man allerede tidlig i forrige uke.
10.Bare på fem rigger ble en kortvarig streik iverksatt, og skal man dømme efter opplysninger fra forskjellige kilder, har oppslutningen også der vært mer eller mindre halvhjertet.
11.Branns og det øvrige fotballNorges glede, kan imidlertid vise seg å bli kortvarig.
12.Danskenes stolthet, Den lille havfrue ved Langelinepromenaden i København, var tirsdag på plass igjen efter et kortvarig opphold ved et bronsestøperi der en" amputert" høyre arm ble reparert.
13.De det gjelder blir da istedet satt i politihusets arrest som kun er beregnet på helt kortvarig opphold.
14.Den franske forsvarsminister Charles Hernu innledet i helgen et kortvarig besøk i Jordans hovedstad Amman hvor han drøftet mulige franske våpensalg til den jordanske hær.
15.Den siste meningsmålingen antyder imidlertid at predisentkandidatens lykke kan bli meget kortvarig.
16.Direktør Gutt erklærer seg helt på det rene med hvilken reaksjon slike forslag tidligere har vakt i universitetskretser, men mener det her er spørsmål om en ren nødssituasjon som krever krisepregede tiltak i en kortvarig periode, inntil den statlige økonomi er bragt på rett kjøl igjen.
17.Distriktshøyskolene som ble vedtatt opprettet i 1969, skal i prinsippet gi en kortvarig, yrkesrettet utdannelse, men også avlaste universitetene i grunnutdannelsen av studenter.
18.Eksperter antar imidlertid at en eventuell oppgang i oljeprisen bare vil bli av kortvarig karakter.
19.En annen forskjell er at fiolinistens innsats er" sjelden", eksklusiv, kan man vel si, og den er kortvarig - mens oversetterens virksomhet er" almindelig" og langsiktig.
20.En av konklusjonene var at selv en relativt kortvarig treningsperiode kan gi utviklingshemmede avgjort bedring i kroppslige ferdigheter.
21.En kortvarig aksjon vil i første omgang ramme fengslingssaker (varetekt), en mer langvarig aksjon kan også ramme hovedforhandlinger ved domstolene.
22.En kortvarig stans i forsyningene vil kunne motvirkes, men Stray mente en langvarig krise kunne få alvorlige følger, fordi prisstigning på olje vil skape panikk og hamstring.
23.En undersøkelse blant klientelet på Sosialsentralen, viser at hele 65 prosent bare mottar kortvarig hjelp.
24.Endog en kortvarig stans i oljestrømmen fra Den persiske gulf vil ha uoverskuelige økonomiske konsekvenser for hele den vestlige verden.
25.Ett år efter at Bettino Craxi kom til makten - og ble spådd en kortvarig karriere som Italias første sosialistiske statsminister - kan den egenrådige 50åring trolig regne med å bli sittende iallfall ett års tid til, frem til lokalvalgene neste vår eller til presidentvalget i juni.
26.For de fleste ble fornøyelsen kortvarig - en uke efter var bare syv fremdeles på frifot.
27.For enkelte pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i en sykehusavdeling er det imidlertid bedre med et kortvarig opphold i korridoren enn ikke noen sykehusplass i det hele tatt.
28.For kortvarig hjelp i en vanskelig tid.
29.Forholdet mellom de to land har vært spent i årevis efter at de utkjempet en kortvarig grensekrig sommeren 1977.
30.Forøvrig regner vi med at aksjonen vil være kortvarig, og spørsmål som har forbindelse med erstatning etc., er det rettsinstanser som tar seg av, sier statssekretær Kjell Stahl.
Your last searches