Norwegian-Portuguese translation of krav

Translation of the word krav from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krav in Portuguese

krav
generellnoun reivindicação [f], pretensão [f]
  vilkårnoun requisito [m]
  foretaknoun reclamação [f], reivindicação [f]
  fordringnoun exigência [f], reivindicação [f]
  behovnoun necessidade [f], falta [f], carência [f]
Synonyms for krav
Derived terms of krav
Anagrams of krav
Similar words

 
 

More examples
1.Alt helsepersonell offentlig ansatt", har eksempelvis LO knesatt som krav".
2.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
3.Børs II" skal være et tilbud til de selskaper som ikke fyller vilkårene for en kursnotering på Oslo Børs ordinære liste, som setter klare krav både til selskapets størrelse og spredningen av aksjene.
4.Debatten var for øvrig et endelig gjennombrudd for fiskeindustriens krav om å bli likestilt med annen norsk industri når det gjelder virkemiddelbruken.
5.Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed" i nåde", vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
6.Det er ikke noe absolutt krav at hunden skal gå i bånd, men eieren må til enhver tid kunne kalle den inn.
7.Det er så voldsomme forventninger og krav nå.
8.Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
9.Dette er et krav som stadig blir mer høylytt.
10.Dyvi Stena" skal ved Framnæs tilpasses norske krav og spesifikasjoner.
11.Elevene har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.
12.En hovedflyplass skal tilfredsstille de krav vi vil stille om 30 år, og sett i et slikt perspektiv fant Willoch valget av Fornebu ulykkelig og galt".
13.En rekke faktorer reiser seg som sperringer for landbrukets krav ved dette oppgjøret.
14.En uhyre vanskelig oppgave i konkurranse med tidens krav og egen politisk fortid".
15.Endelig ser det ut som Senterpartiet er i ferd med å få gjennomslag for sitt krav om mer penger til kommuner og fylkeskommuner.
16.Et krav om å fryse den nåværende ubalanse, en såkalt øyeblikkelig frys, vil ikke være mulig som fellesinnstilling.
17.Et moderat krav", mener Senterpartiorganet Nationen," som, hvis det blir innfridd, vil gi jordbruket tilnærmet inntektsmessig likestilling med industrien, verken mer eller mindre.
18.Et unødig krav" kaller Aftenpostens leder (13 / 3) vedtaket fra SVs landsstyremøte om atomvåpen.
19.Ett krav må stilles klinkende klart til de som seriøst sysler med utkast til TV 2.
20.Etter vår oppfatning har informasjonen fått en uheldig form med en for sterk understrekning av at pasientene kan stille krav til kommunene.
21.For 13 milliarder kroner har folket krav på et godt forsvar" !
22.Hva du evner, kast av i de nærmeste krav.
23.Hvem av kvinnene fra 90årene har krav på plass i en litteraturhistorie, som utelater navn som Nils Collett Vogt, Gunnar Heiberg og Nils Kjær ?
24.Hvordan har mannen reagert, som elsker, far og menneske på kvinnebevegelsens krav om likestilling det siste tiåret ?
25.I følge statsråden har departementet en generell tilsynsplikt overfor kommunene og skal påse at de overholder lovens krav".
26.Innbyggerne har i alle fall et rimelig krav på informasjon.
27.Innholdet skulle være så nøkternt og realistisk som mulig, men man skulle dvele mer ved det positive enn det negative" - et krav som Greipsland på en pressekonferanse mandag medga kunne føre til at det ble mer positivt enn nøkternt i boken.
28.Krav om erstatning for et legeinngrep som består i å fjerne en kvinnes ene bryst efter en feilaktig sykdomsanalyse, er i og for seg av stor offentlig interesse.
29.Krigen" mellom Høyre og Senterpartiet later til å være avblåst, og heller ikke fra Arbeiderpartiet kommer det idag noen krav om å" skru klokken tilbake".
30.Men det er ikke desto mindre et faktum, som det må tas hensyn til i de sikkerhetspolitiske overveielser, og som stiller økede krav til årvåkenhet", tilføyes det.
Your last searches