Norwegian-Portuguese translation of likestille

Translation of the word likestille from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

likestille in Portuguese

likestille
generellverb igualar, equiparar
More examples
1.12 og stortingskomiteen gir høyest prioritet til tiltak som direkte bidrar til å likestille studentene i stedet for å prioritere generelle omkostningskrevende tiltak som alle får nyte godt av.
2.Bystyrets borgerlige flertall var imidlertid ikke villige til å ta i bruk store skatte og avgiftsøkninger, men det er enstemmighet i Oslo bystyre om at Staten i sine økonomiske overføringer bør likestille Oslo med landets øvrige fylker og kommuner.
3.Derimot foreslår komiteen å likestille et homoseksuelt par med et vanlig samboerforhold.
4.Efter forslag fra Per Eggum Mauseth (sv) ble det sendt en forespørsel til formannskapet om å vurdere å likestille maksimumsbeløpene for pantelån og boliginnskuddslån.
5.En fritagelse fra pristakstplikten vil likestille 55 000 kooperative borettslagsleiligheter med boliger i frittstående borettslag, som kan omsettes fritt uten prisregulering.
6.Forsvaret i Norge er opptatt av å likestille jenter og gutter mest mulig.
7.Foruten krav om at Staten må likestille Oslo med landets øvrige fylker når det gjelder statlige overføringer til kollektivtrafikken, veisektoren, skoleverket og helsesektoren, er det ventet at Oslo vil kreve å få håndtere sine lån uten diskriminerende pålegg fra Staten.
8.I en innstilling som igår ble overlevert kulturminister Lars Roar Langslet," Frå informasjon til kulturarv", går utvalget inn for å likestille alle medier.
9.Innenfor den sosiale profil som ervervslåneordningen skal ivareta, er det imidlertid ønskelig i større grad å likestille ulike eierformer f. eks. ved at borettslag som har ervervslån kan beholde disse ved omgjøring til selveierstatus.
10.Komiteen har frist på seg til fredag for å likestille fiskebåter med andre fartøyer.
11.Mindretallet har derfor uttalt at skatteog trygdesystemet bør sees i sammenheng, likestille ute og hjemmearbeidende og virke nøytralt i forhold til hvordan ervervet inntekt er fordelt ektefeller imellom.
12.Oslo må selv bære et stort ansvar for den vanskelige økonomiske situasjonen, men Staten bør i sine overføringer likestille hovedstaden med landets øvrige fylker og kommuner, sier finansrådmann Bernt H. Lund til Aftenposten.
13.Politiske signaler tyder på ønsker om å likestille samboere og ektefeller.
14.På sparesiden foreslår kommisjonen å likestille beskatningen av ulike spareformer i sterkere grad enn idag.
15.Regjeringens forslag om å likestille samvirkeforetagender skattemessig med aksjeselskaper og private bedrifter, fikk ikke flertall i Odelstinget igår.
16.Selv om Lund støtter kravet om at Staten må likestille Oslo med landets øvrige fylker og kommuner, mener han det er et dilemma at forskjellen mellom velstand og nød internt i Oslo er større enn mellom Oslo og resten av landet.
17.Ved å åpne for kringkastingsreklame, og dermed likestille denne finansieringsformen med de øvrige, vil vi få et bredere programtilbud over eteren.
18.Å likestille det frie amerikanske samfunn med det undertrykkende sovjetiske diktatur er en grotesk forvrengning av de faktiske forhold.
19.Dessuten er det en klar sosial begrunnelse for å likestille avbetalingsrenter med andre slags renter.
20.Også Kristelig Folkeparti vil selvsagt være med både gjennom lovgivning og på annen måte.... men dette innebærer ikke at vi vil likestille samlivsformene på en slik måte at denne utviklingen (mot flere uformelle samliv) får fortsette", skriver Kristiansen.
21.Arbeiderpartiet taler varmt for fellesskapsverdier, men fører i praksis en politikk som svekker familiefellesskapet ved å likestille ekteskapet med andre samlivsformer, sa Bondevik.
22.Selv om Høyre og Arbeiderpartiet går sammen om å likestille ektepar og samboere når et gjelder retten til bolig og arv, er dette temmelig uinteressant, sett i forhold til disse reformers chanse til å bli gjennomført av en borgelig regjering !
23.12. mai er det 100 år siden Stortinget vedtok å likestille landsmålet med riksmålet.
24.12. mai er det 100 år siden Stortinget vedtok å likestille nynorsken med det alminnelige boksprog.
25.Abrahamsenutvalget fastslår at myndighetene i sin politikk for å fremme næringslivets internasjonalisering bør likestille vare og tjenesteproduserende næringer.
26.Adm. direktør Chr. Langaard avviste på generalforsamlingen et utspill fra Baksjonær A / S Aldebaran om å likestille aksjeklassene.
27.Bakgrunnen er Stortingets vedtak om å likestille Pengelotteriet med tipping og Rikstoto.
28.Den eneste saken som virkelig vakte storm på Høyres landsmøte var forslaget om å fastlegge som programpost for neste stortingsperiode at Høyre skulle gå inn for å likestille omsorgsarbeide i hjemmet med lønnet arbeide i forhold til folketrygden.
29.En konsekvens av dette er at religionsundervisningen i skolen må likestille alle livssyn, selv om det må legges større vekt på den religion som er grunnlaget for vår kulturtradisjon.
30.Forslag om å likestille A og Baksjer falt.
Similar words

 
 

likestille as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) likestillelikestillendelikestilt
Indikative
1. Present
jeglikestiller
dulikestiller
hanlikestiller
vilikestiller
derelikestiller
delikestiller
8. Perfect
jeghar likestilt
duhar likestilt
hanhar likestilt
vihar likestilt
derehar likestilt
dehar likestilt
2. Imperfect
jeglikestilte
dulikestilte
hanlikestilte
vilikestilte
derelikestilte
delikestilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde likestilt
duhadde likestilt
hanhadde likestilt
vihadde likestilt
derehadde likestilt
dehadde likestilt
4a. Future
jegvil/skal likestille
duvil/skal likestille
hanvil/skal likestille
vivil/skal likestille
derevil/skal likestille
devil/skal likestille
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha likestilt
duvil/skal ha likestilt
hanvil/skal ha likestilt
vivil/skal ha likestilt
derevil/skal ha likestilt
devil/skal ha likestilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle likestille
duville/skulle likestille
hanville/skulle likestille
viville/skulle likestille
dereville/skulle likestille
deville/skulle likestille
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha likestilt
duville/skulle ha likestilt
hanville/skulle ha likestilt
viville/skulle ha likestilt
dereville/skulle ha likestilt
deville/skulle ha likestilt
Imperative
Affirmative
dulikestill
viLa oss likestille
derelikestill
Negative
duikke likestill! (likestill ikke)
dereikke likestill! (likestill ikke)
Your last searches