Norwegian-Portuguese translation of oppnådd

Translation of the word oppnådd from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppnådd in Portuguese

oppnådd
fullendtadjective cumprido, concluído, alcançado
Similar words

 
 

More examples
1.Efter det vi kan forstå, har de organisasjonene som er i konflikt oppnådd sine første mål, nemlig å demonstrere sin disiplinerte styrke og å varsle arbeidsgiverne om sine store og langt på vei berettigede misnøye.
2.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
3.Hvis hensikten var å jage bort annerledes tenkende fra arbeidet, har de (som gikk til anmeldelse) oppnådd hva de ville".
4.I samarbeide med landbruket har vi oppnådd importvern.
5.Ingen avtaler om fremtidig finansiering er oppnådd.
6.Jeg har gjort absolutt alt for å få til en reise dit, men har ikke oppnådd noe.
7.Jeg mener vi har oppnådd en hel del, selv om vi selvsagt ikke kan få det som vi vil på alle felter.
8.Jeg tviler på at M. Daguerre virkelig har oppnådd alt som er tillagt ham av hans tilhengere.
9.Men når vi leser Skattekommisjonens innstilling, sitter vi igjen med et beklemmende inntrykk av at det brede kompromisset er oppnådd på bekostning av tusentalls skatteydere, som etter det nye systemet vil oppleve en sterk skatteøkning.
10.Patriarken"s nærmere 50 sentre i fire land er av de fleste nøytrale observatører fra flere land ansett som en suksess, oppnådd på tvers av et uvillig fransk helsebyråkrati.
11.Vinland" - kjent for å ha oppnådd tidenes beste riggkontrakt - ble forlatt av mannskapet utenfor Canadas kyst inatt efter en gassutblåsning.
12.Alle Deres bøker i de siste årene har oppnådd status som bestselgere -.
13.Alle organisasjoner har et behov for å drive intern markedsføring, det vil si informere medlemmene om hva organisasjonen har oppnådd i hjertesaker og andre viktige saker.
14.Alt vi har oppnådd siden uavhengigheten, har vi oppnådd i strid med grunnloven - en grunnlov som skulle begrense vår politiske handlekraft og særlig legge hindringer i veien for våre mål for økonomien, sa Mugabe.
15.Bilfabrikkene har gjennom de siste årene oppnådd mye når det gjelder mer ressursvennlige motorer.
16.Både når det gjelder boliglovgivningen og takstsystemet har vi oppnådd en bedre faktisk tilpasning mellom efterspørsel og tilbud, og dermed også en bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse, sa statsråden, som minnet om at efterhvert som en tilpasning til nye markedsforhold er gjennomført, vil man oppleve en utflating av boligprisene.
17.Den har et vanskelig arbeide, men har oppnådd gode resultater.
18.Den viktigste faktor bak en fortsatt oppgang i produksjon og sysselsetting er den fordelaktige omkostnings og konkurransesituasjon som er oppnådd.
19.Dere, de virkelige helter i det amerikanske demokrati, har vært storartede, fremholdt Reagan, idet han generøst delte æren for de resultater han mener å ha oppnådd med sine velgere.
20.Det er et løfterikt trekk i bildet at en rekke av verdens fattige land har oppnådd betydelige resultater i arbeidet for å forhindre en befolkningseksplosjon innen sine grenser.
21.Det er fullt mulig å ha tre pass - i enkelte tilfeller også flere - forutsatt at man har oppnådd tilsvarende antall statsborgerskap, sier byråsjef Ragnar Askheim i Justisdepartementets politiavdeling.
22.Det er gledelig at det er oppnådd bred enighet i kommisjonen om behovet for en varig og relativt kraftig demping av skatteprogresjonen.
23.Det er ingen god utvikling at det ikke blir oppnådd noen avtale for sildefisket i 1985.
24.Det er også gledelig å kunne fastslå at det foregår en oppmykning og at vi har oppnådd bedre forståelse hos mynighetene og Vinmonopolet i alkoholpolitikken, sa Holgersen.
25.Det er oppnådd bred enighet i komiteen på en rekke sentrale punkter.
26.Det er oppnådd enighet om at en eventuell takstforhøyelse ikke skal overstige 20 kroner pr. månedskort.
27.Det tyder på at vi ikke har vært flinke nok til å informere om det vi har oppnådd.
28.Det ville også være ønskelig om Finlands avgiftspolitikk overfor norske lastebiler i nord ble tatt opp på ny, med sikte på en lignende ordning som den som er oppnådd for svenske lastebiler i samme område, fremholdt den norske taler.
29.Efter 13 års erfaring mener vi nå å ha oppnådd en rimelig standard.
30.Efter at Den norske Creditbank overtok alle aksjene i 1983, har vi oppnådd en kostnadsreduksjon av betydelig omfang, samtidig som våre fortjenestemuligheter er blitt meget gode, sier Singaporebankens leder, banksjef Bjørn Bugge, til Aftenposten.
Your last searches