Norwegian-Portuguese translation of overvinne

Translation of the word overvinne from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overvinne in Portuguese

overvinne
fristelseverb superar, vencer
  svært vanskelig problemverb vencer, superar
  folkverb subjugar
  slåverb vencer, abater, derrotar
Synonyms for overvinne
Derived terms of overvinne
More examples
1.Det vil kreves meget antidogmatisk mot for å overvinne krisen, uttalte visestatsminister Vidoje Zarkovic i et intervju.
2.En god følelse å overvinne angsten, bemerker Roy.
3.Hvis det store offer som pater Popieluszko bragte gjennom sin død ikke skal være bortkastet, må vi overvinne smerten uten å miste vår menneskelighet, sa han.
4.Når jeg er sammen med Hanna, glemmer jeg at hun ikke kan se, så mye har hun utviklet andre sanser for å overvinne sitt handicap, sier Kirsten Weidemann Scharff, som har skrevet boken om Hanna.
5.Tror du mennesker kan hjelpe hverandre til å overvinne motgang, sorg og nederlag ?
6.Vi har sammen råd til å vise det måtehold som trengs for å overvinne inflasjonen og arbeidsløsheten.
7.49årige Copel, som har hatt en lysende militær karriere, gikk av fra sin stilling for et par uker siden for ikke å komme i noen interessekonflikt i forbindelse med utgivelsen av sin bok" Overvinne krigen" like før helgen.
8.Alle skissene, alt Christos forarbeide gjennom to år med å overvinne kunstneriske, praktiske og juridiske hindringer blir dokumentert - ved hjelp av tegninger, video, fotografier og prospektkort.
9.Arbeidsgruppens virksomhet har allerede ført frem til enighet om konkrete tiltak for å løse problemene, noe som styrker troen på at barnesykdommer og innkjøringsproblemer lar seg overvinne efterhvert, sier statssekretæren.
10.BYDELSUTVALGENE er sikkert de første til å innse at vi må overvinne de akutte vanskeligheter i hovedstadens økonomi før vi for alvor kan ta fatt på de oppgaver utvalgene har påpekt.
11.Både speed skiing og den mer kuriøse skiståingen på biltak er ikke bare en kamp for å overvinne redselen, men like mye en kamp mot vinden.
12.DEN nye rekke av innstramningstiltak som Oslo bystyre fattet vedtak om i sitt siste møte, viser at de politiske myndigheter i hovedstaden er fast besluttet på å overvinne den økonomiske krise.
13.De barrierene som skiller dem fra en fullverdig samfunnsdeltagelse, er det derfor et offentlig ansvar å hjelpe dem til å overvinne, noe som må resultere i et permanent behandlingstilbud, mener psykologene Toril Araldsen og AnneKari Clasen.
14.Debatten har selvfølgelig også sine politiske grenser, og den stanser et godt stykke fra Lech Walesas tilbud om at Solidaritets eksperter og tilhengere skal trekkes inn i den nasjonale fellesoppgave med å overvinne den økonomiske krise.
15.Den 66 år gamle Nakasone, som greide å overvinne en bitter strid inne LDP omkring hans lederskap og hans forbindelser med den skandalepregede Tanaka, er den første partileder på mer enn et tiår som sikrer seg en annen periode.
16.Den andre form for motstand vil jeg søke å overvinne gjennom fornuftig, saklig argumentasjon, sier Alawi til NTB.
17.Den nye generalsekretæren lovte også å overvinne de problemer landet ble stilt overfor på slutten av 1970tallet og begynnelsen av 1980årene.
18.Den røde hærs stans og forræderi ved Warszawa under motstandsopprøret der, franskmennenes krig i Algerie, russernes i Afganistan, Røde Kmers i Kampuchea, generalenes terror i Chile, som menneskene ikke har lært å overvinne i sitt indre og i sine samfunnsforhold.
19.Denne fragmentariske bevissthet, som lider av både hybris og selvfornedrelse, er uhyre vanskelig å overvinne, fordi den bekrefter seg selv gjennom sin teknologi og sin sosiale organisering, og gradvis utsletter de evner i oss som er forutsetninger for grenseoverskridende opplevelser.
20.Deres kjærlighet hjelper dem til å overvinne smerten og til å akseptere barnet som en frukt av deres egen forbindelse.
21.Dersom tallet skal økes utover dette, vil man raskt støte på organisasjons og bygningsmessige begrensninger som det vil kreve større uttellinger å overvinne.
22.Det er bare å overvinne det tekniske problemet med rensing av tankene.
23.Det er fortsatt uklart hva regjeringen tenker å foreta seg for å bygge videre på amnestiet og forsøke å overvinne mistilliten i store deler av befolkningen.
24.Det er mange ganger å overvinne seg selv, overgå seg selv.
25.Det er nødvendig å overvinne den frykt som preger mange kirker når de står overfor religiøs og kulturell pluralisme, fastslår generalforsamlingen i Det Lutherske Verdensforbund.
26.Det gjenstår ennå å overvinne hindringer før de igjen kan møtes i forhandlingssalen i Geneve, men de to sterke menn i Washington og Moskva fører nå et sprog som tyder på at det vil være mulig å tine opp en del av isen som har dannet seg mellom dem.
27.Det kan jo også ha den fordel at interessen kommer nålevende kunstnere tilgode, og fra det hold mener jeg å ha registrert at betenkeligheten lar seg overvinne.
28.Det praktiske arbeide har vært verdifullt, vi lærer å overvinne nervøsitet og lærer bedre å kjenne oss selv.
29.Det problem som Henning Christophersens EFambisjoner har efterlatt seg i den borgerlige regjeringskoalisjon, kan med andre ord bli lettere å overvinne enn mange politiske observatører idag frykter for.
30.Det ville ikke bare ta hensyn til nasjonens grunnleggende rettigheter, men også skape muligheter for gjenopprettelsen av folkets tillit og til å overvinne krisen, sa han.
Similar words

 
 

overvinne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) overvinneovervinnendeovervunnet
Indikative
1. Present
jegovervinner
duovervinner
hanovervinner
viovervinner
dereovervinner
deovervinner
8. Perfect
jeghar overvunnet
duhar overvunnet
hanhar overvunnet
vihar overvunnet
derehar overvunnet
dehar overvunnet
2. Imperfect
jegovervant
duovervant
hanovervant
viovervant
dereovervant
deovervant
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde overvunnet
duhadde overvunnet
hanhadde overvunnet
vihadde overvunnet
derehadde overvunnet
dehadde overvunnet
4a. Future
jegvil/skal overvinne
duvil/skal overvinne
hanvil/skal overvinne
vivil/skal overvinne
derevil/skal overvinne
devil/skal overvinne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha overvunnet
duvil/skal ha overvunnet
hanvil/skal ha overvunnet
vivil/skal ha overvunnet
derevil/skal ha overvunnet
devil/skal ha overvunnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle overvinne
duville/skulle overvinne
hanville/skulle overvinne
viville/skulle overvinne
dereville/skulle overvinne
deville/skulle overvinne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha overvunnet
duville/skulle ha overvunnet
hanville/skulle ha overvunnet
viville/skulle ha overvunnet
dereville/skulle ha overvunnet
deville/skulle ha overvunnet
Imperative
Affirmative
duovervinn
viLa oss overvinne
dereovervinn
Negative
duikke overvinn! (overvinn ikke)
dereikke overvinn! (overvinn ikke)
Your last searches