Norwegian-Portuguese translation of passivitet

Translation of the word passivitet from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

passivitet in Portuguese

passivitet
generellnoun passividade [f]
  oppførendenoun apatia [f], indiferença [f], falta de interesse [f]
Synonyms for passivitet
Similar words

 
 

More examples
1.Det hendte også her" er et vidnesbyrd om nordmenns passivitet da katastrofen rammet jødene.
2.Den har alltid vært viktig, men den er mer forsømt idag - både fordi vi legger så stor vekt på det teoretiske og intellektuelle i dagens skole, og fordi vi er inne i en medieutvikling som kan føre til passivitet.
3.Det er derfor grunn til å tvile på at fredsutsiktene er så gode som enkelte gjerne vil fremstille det - kanskje for å rettferdiggjøre sin egen passivitet i kampen mot apartheid, sa han.
4.Det umiddelbare inntrykk av Fiskeridepartementets budsjett er passivitet.
5.Dette kan virke som en pådriver for å bedre deres situasjon, og erfaringsmessig gir slike initiativ bedre resultater enn passivitet og sutring, sa han.
6.der en rekke faktorer fremmer passivitet, konsumentholdning og tilskuermentalitet.
7.Barn må se det som sin oppgave å kjempe mot det som er farlig i stedet for å havne i en slags oppgitt passivitet.
8.Bødal finner at mange av barnevernsnevndene viste betydelig passivitet overfor fedrenes alkoholmisbruk og de dårlige hjemforhold, slik at forsømmelser fra barnevernets side har bidratt til den uheldige utviklingen.
9.De bortimot to hundre deltagerne var tro og enige til vestlandsfjellene revner om at telematikkalderen ikke må føre til økende passivitet, ensomhetsfølelse, sentralisering og svekkelse av nasjonal og lokal kulturidentitet.
10.De oppfordres til passivitet, risikerer å bli isolerte arbeidende i sin egen stue uten verdien av et arbeidsfelleskap med andre.
11.Den eneste viktige forskjell undertegnede for øyeblikket kan se, er at Sverige har en regjering som møter ungdomsarbeidsledigheten med handling, mens den norske regjerings fremste kjennetegn for tiden synes å være passivitet.
12.Den margstjeler i virkeligheten tiltakslysten som sådan, og fører først og fremst til passivitet, ikke bare til skatteunndragelser.
13.Denne gang er det ikke en følge av hva hun har sagt eller gjort, men snarere resultatet av uforståelig passivitet og bemerkelsesverdig mangel på imøtekommenhet.
14.Det er uheldig at passivitet fra Regjeringen fører til at norske myndigheter først kommer inn i sluttfasen av anbudsvurderingen og dermed nærmest må tvinge de norske bedriftene inn på oljeselskapene.
15.Det er vondt å se menneesker som har kviknet til efter slike opplegg igjen synker hen i passivitet fordi vi ikke har de nødvendige ressurser til å forsette behandlingen.
16.Det fører i neste omgang til passivitet og en rekke personlige problemer.
17.Det kommer til uttrykk i en økende" passivitet, individualisme, manglende disiplin og andre negative adferdsformer".
18.Det var en mann som startet opprøret, Strand Johansen, men han utløste et skred som førte til eksklusjoner av gamle veteraner, men også til - nesten verre - til passivitet.
19.Det viktigste er fellesskapet og det å komme ut av monoton passivitet.
20.Dette, blandet opp med utstrakt passivitet fra den aktuelle motpart, Israelvenner og andre, har avstedkommet en tydelig" vridd" presentasjon av MidtØstenkonflikten (e).
21.Dette er et banebrytende arbeide for å få bukt med denne gruppens passivitet.
22.Dette vitner om en kollosal passivitet, uttalte Rossbach.
23.Dette vitner om en satsing som står i grell kontrast til den passivitet som den forrige regjering hadde utvist.
24.Eller om slagordene mot atomvåpen sakte, men sikkert flyter ut i en almen passivitet og en manglende evne til å treffe de nødvendige tiltak.
25.En av dem er en generell passivitet eller mangel på politisk vilje.
26.Formålet har blant annet vært å finne frem til tiltak som vil virke kontaktskapende, aktiviserende, og motvirke passivitet og isolasjon.
27.Fra sentrumshold innen pressen går kritikken på passivitet og manglende driv.
28.Han hadde fått to advarsler for passivitet, og dommerne ga ham flere tilsnakk efter den andre advarselen.
29.Her treffer vi nemlig en flokk pensjonister som med høy røst vil si fra at passivitet ikke nødvendigvis hører den tredje alder til.
30.I" De tolv folene" viser symbolene at det er de instinktive, dyriske krefter som hjelper Askeladden i den fasen der han skal frigjøre seg fra passivitet og morsbindinger.
Your last searches