Norwegian-Portuguese translation of permisjon

Translation of the word permisjon from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

permisjon in Portuguese

permisjon
militærsknoun licença [f]
Synonyms for permisjon
Derived terms of permisjon
Similar words

 
 

More examples
1.Det neste som skjer et han slipper ut på permisjon efter en kort stund i fengselet - og at vedkommende da begår en ny forbrytelse, en ny voldtekt flere nye ødelagte liv !
2.Den største overgangen var å komme over på bane igjen, forteller Arvid, som reiste over på friidrettsforbundets bekostning efter velvilligst å ha fått tre måneders permisjon fra lærerskolen på Notodden.
3.Det er uhyre sjelden at en person som er dømt for drap begår et nytt drap under permisjon, sier underdirektør Asbjørn Langås i Kriminalomsorgavdelingen i Justisdepartementet til Aftenposten.
4.Det må være et hardt liv å være soldat i Kina, utbrøt forsvarssjefen da han fikk høre at mannskapene overhodet ikke får permisjon under førstegangstjenesten, som varer i tre år.
5.En leder bør være humoristisk og ha evne til å le av seg selv, mener Langåker, som i 1972 fikk permisjon fra sin stilling ved rikstelefonen i Oslo for å ha tillitsverv på heltid.
6.For på Haukeland blir unge kreftpasienter fra distriktet gående i helgene, selv om de er friske nok til å kunne få permisjon.
7.Hå, de reisene gjorde jeg i ferien eller med permisjon uten lønn.
8.I familiemeldingen som nylig ble fremlagt av Forbruker og administrasjonsdepartementet ser det ut til at man har oversett det store behovet for utvidet permisjon ved barns sykdom som er tilstede, sier Tove Lindemann og Ivar Børsheim.
9.Jeg er overbevist om at NTNF ikke kan erstatte de mindre institutter og foreninger, understreker Ragnhild Sohlberg, som skal ha permisjon fra sin nåværende stilling og arbeide med langtidsplanlegging i to år - nettopp for NTNF.
10.Permisjon fra Balsfjord, og fra menigheten, vil også kunne virke avklarende på hvordan vi skal fortsette det menighetsarbeidet som nå er etablert.
11.På permisjonen får den dømte først følge av ansatte fra fengselet, senere løser man opp litt efter litt med korttidspermisjoner av fire timers varighet, derefter dagspermisjoner før man får permisjon av noe lengre varighet.
12.Ut fra dette har ass. overlege Fodstad skriftlig meddelt at han ønsker å gå tilbake til den stilling han har permisjon fra ved Regionsykehuset i Umeå.
13.Årsaken til at jeg nå har søkt om forlenget permisjon har sammenheng med at jeg ikke fikk gjort særlig mye studiearbeide den første måneden av permisjonstiden.
14.. tillitsvalgte i organisasjonene, som har krav på permisjon for organisasjonsmessige oppdrag, vil oppleve det som en hindring for utførelse av sine verv.
15.19åringen hadde permisjon fra fengsel.
16.25åringen var efterlyst av politiet efter at han ikke vendte tilbake fra en permisjon fra Ullersmo.
17.26. mars permisjon, men alle styrker innkalt 2. april på grunn av argentinernes invasjon på Falklandsøyene.
18.36åringen hadde sonet 550 dager da han unnlot å vende tilbake til Ila sikringsanstalt efter permisjon i 1978.
19.Aarflot ga på nyåret Hognestad permisjon fra stillingen i Høvik menighet, for å studere Kirkens læresetninger.
20.Andre tiltak i denne forbindelse er færre elever pr. lærer i grunnskolen, full utbygging til 3årige kurs i alle studieretninger i den videregående skolen, redusert elevtall i studieretningene for almenfag og handel og kontorfag, maksimalt 12 elever i hver klasse i de andre studieretningene og mulighet for lærerne til å få permisjon med lønn for å ta efterutdannelse.
21.Arbeidsminister Raymond Donovan har bedt om permisjon fra sin stilling.
22.Arne Haugestad, sorenskriver, har fått permisjon fra sin stilling.
23.Av 1000 ansatte har 750 fått varsel om permisjon fra 10. august, og ifølge administrerende direktør Agnar Gravdal synes det klart at de vil være permittert i minst en måned.
24.Av gjennomsnittsbelegget på 2033 personer var 13 på sykehus og 16 på psykiatrisk sykehus, 326 var på åpen avdeling og 22 var på permisjon.
25.Avdelingsdirektør Håkonsen forteller at fem sentrale ledere i teknisk avdeling i Teledirektoratet enten har sluttet eller søkt permisjon i løpet av det siste året.
26.Avdelingssjef Sigmund Kristiansen ved Drammens politikammer sa i retten at jenta ikke bare var livredd for å forklare seg, men at hun også fulgte nøye med i om brødrene og faren skulle få permisjon fra fenglset.
27.Bakke, som er 50 år, er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, men har for tiden permisjon for å lede et utredningsarbeide for NTB om utviklingen på det norske massemediemarked.
28.Bakken peker også på at det skal meget sterke velferdsgrunner til for at domfelte skal få ordinær permisjon før de har sonet en tredjedel av straffen.
29.Bare dersom 100 av de ca. 1000 lærerne som nå arbeider i Bærum søker om permisjon i et år fra kommende skoleår, vil ca. 15 av de 559 søkerne få jobb hos oss fra høsten av, sier skoleinspektør Jerve.
30.Bare et ytterst lite antall av de innsatte slipper ut eller får permisjon for å feire jul sammen med foreldre og søsken.
Your last searches