Norwegian-Portuguese translation of rest

Translation of the word rest from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rest in Portuguese

rest
generellnoun resto [m], restante [m], sobra [f]
  folknoun resto [m], restante [m]
  matematikknoun resto [m]
Synonyms for rest
Derived terms of rest
prestefiendtlig, arrestere, arrestert, frata presteverdigheten, dukketeater forestilling, feltprest, færrest, fast kjæreste, forestå, forestående, forestille, forestille seg, forestille seg på forhånd, forestilling, miste prestisje, forresten, arrestordre, hotell- og restaurantbransje, husarrest, ikkerestriktiv bisats, kjæreste, kvinnelig kjæreste, motprestasjon, nært forestående, nyrestein, øversteprest, poste restante, prest, prester, prestelig, presteskap, prestegård, prestekrage, presteseminar, prestevigsel, prestevielse, prestering, prestasjon, prestasjonsevne, prestere
Anagrams of rest
Similar words

 
 

More examples
1.Ifølge vårt regnskap står De pr. idag til rest med ubetalt strømregning for...
2.Steal the best - improve the rest" - stjel det beste og forbedre resten - er et godt ordsprog, synes hun.
3.Dagene går med til å rake siste rest av løvet, sier Morgan Karlsen som trives i jobben som vedlikeholdssjef.
4.Nå går dagene med til å rake vekk siste rest av løvet, sier han.
5.Allerede som 16åring hadde han sin første scenerolle - i Londonoppsetningen" The Druids Rest".
6.B derimot, behøver bare å tjene ekstra kr. 6667, fordi hans skatt på toppen bare utgjør 25 % herav med kr. 1667, hvilket gir ham også en netto rest på kr. 5000, til avdrag på lånet.
7.Da følget kom til Pradomuseet, brast siste rest av sikkerhetsopplegget og på et tidspunkt vandret konger, generaler, sikkerhetsfolk, presse og tilfeldige turister side om side mellom de verdenskjente maleriene.
8.Danmark står til rest med 48 millioner kroner efter at utbetalingene til infrastrukturfondet ble fastfrosset på ubestemt tid til i desember 1982.
9.De representerer, på en måte, den siste rest av universitetenes selvbestemmelsesrett.
10.De siste par år skal ca. 280 italienske terrorister av forskjellige avskygninger - blant annet en hardkjernet rest av Røde Brigader som kaller seg Det kjempende kommunistparti - være gått sammen til en gruppe med navnet Komiteen for proletariatets frigjøring (COLP).
11.Den gang holdt fotografen til oppunder takmønet, under overlysvinduer som utnyttet den siste rest av dagslyset.
12.Denne viste at han stod til rest med en - sier og skriver - en øre.
13.Det er å ha regnskapet oppgjort med Gud og mennesker, oppgjort fullt og helt og uten rest.
14.Det gir en rest på 237 millioner.
15.Det mest sannsynlige er at forekomsten på Hovedøya må sees på som en siste rest av en større utbredelse planten hadde i SørøstNorge i det varme og tørre klimaet som preget den yngre steinalderen og bronsealderen.
16.Drama og diktning er mytenes rest hos oss selv.
17.Edelløvskogen på Skar er idag en ørliten rest av et tidligere dyrerikt og variert skogsog kulturlandskap, og dens randsone mot dyrket mark kan man ikke lenger, selv med den beste velvilje, karakterisere som variert og vakker.
18.En" rest" av totalsummen ville han bruke til" støtinnsatser" på aktuelle områder med akutte behov.
19.En femtiøre og to tiører, fem til rest, det blir vel i så fall bankens netto.
20.En rest av et gardin eller portierestoff kan bli en nydelig og original duk, og en figur i porselen eller keramikk kan erstatte en dyr blomsteroppsats.
21.En rest på inntil fem studieplasser står til rådighet for søkere som tas opp på en skjønnsmessig vurdering av faglige kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn.
22.Et nytt lovfestet element er kommet til og bidrar til nedbyggingen av en statskirkeordning som mange betrakter som den siste rest av eneveldet.
23.FRILUFTSFOLKET behøver ikke å reise så svært mye lenger enn til Frognerseteren for å få med seg den siste rest av skiføre i Marka.
24.Han efterlot seg ikke en rest til skrekk for de homofile.
25.Hjelpearbeidet skjer i samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger og de to frivillige organisasjonene REST og Euro Action Accord.
26.Husleienevnden (siste rest av tidligere Oslo Prisnemnd) har nemlig myndighet til å oppheve prisreguleringen i enkeltstående borettslag der prisreguleringen ikke har noen prisdempende effekt.
27.I betalingspåminnelsen til kommunen, den kostet kr. 2,50 å sende, ble det gjort oppmerksom på at hele regningen ikke var betalt - kommunen sto oppført med en rest på kr. 0,01.
28.I en rest av den ene puten kunne man tydelig se et brannkrater, der det gikk frem at en sigarettglo hadde fått brenne seg nedover i puten.
29.I en rest av den ene puten kunne man tydelig se et brannkrater, der det tydelig gikk frem at en sigarettglo hadde fått brenne seg nedover i puten, for til slutt å antenne denne.
30.I og med at også franskmennene nå trekker seg ut, reiser siste rest av den flernasjonale fredsstyrken som kom til Beirut i september 1982, og overlater til partene selv å finne en løsning.
Your last searches