Norwegian-Portuguese translation of solidarisk

Translation of the word solidarisk from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

solidarisk in Portuguese

solidarisk
generelladjective solidário
Synonyms for solidarisk
Similar words

 
 

More examples
1.Er kunstkritikken for solidarisk med kunstnerne ?
2.En tradisjonell solidarisk lønnspolitikk er idag ikke i samsvar med markedssituasjonen og fortjener neppe betegnelsen solidarisk, var en annen av Andersens konklusjoner.
3.I solidarisk samhold eller militant aggressivitet ?
4.Ingen er solidarisk i en trengt situasjon.
5.Jeg tror man må se i øynene at en solidarisk lønnspolitikk ikke lenger er ensbetydende med den tradisjonelle utjevningslinjen vi har ført i Norge.
6.Schibstedgruppen er et selskap med ubegrenset solidarisk ansvar for de personlige eiere, og med forpliktelser på over en kvart milliard kroner.
7.Arbeiderpartiets programkomite foreslår dessuten streng priskontroll på områder der konkurranse ikke virker, og mener det må sørges for tiltak som hindrer at mindre og uavhengige organisasjoner bryter ut av en solidarisk inntektspolitikk.
8.Astrid Gjertsen vil være solidarisk med de barna som ikke har barnehaveplass.
9.Avskaffelsen av karakterene i barneskolen skulle jo nettopp føre til målet om like muligheter for alle og et mer solidarisk samfunn.
10.Banksjef Ottar Kårbøl i Landsbanken opplyser at funksjonærene der stiller seg solidarisk med Norske Bankfunksjonærers Forbund, selv om de ikke er medlemmer der.
11.Blir dette vedtatt på generalforsamlingen den 12. juni, vil de tre børsnoterte skipsselskapene fortsatt samarbeide i et solidarisk interessentskap.
12.DET var naturlig at de sorte demokrater solidarisk flokket seg bak en kandidat med deres egen hudfarve.
13.De ansatte er efter det solidarisk ansvarlig for timeforbruket.
14.Den som går inn for fredsinitiativer som gjelder begge maktblokker," møter mer spottende kritikk enn solidarisk støtte", uttaler Bastian, og ser det som alarmerende at klassekampideer i stedet blir presset frem.
15.Dermed slipper også deltagerne å hefte solidarisk for dette lånet, og deres risiko vil aldri overstige deres forpliktelse på 50 000.
16.Det er blitt vanlig å kreve en lønnsutvikling som både skal gi i hvert fall realøkning og samtidig være såkalt solidarisk.
17.Det er bygget myter omkring mannen som i sin tid var innom de radikale studiesirkler, som fortsatt betrakter LO som en nyttig medspiller og ikke har det minste imot å kaste jakka og stille seg solidarisk, som han også har uttalt.
18.Det er dette behov for solidarisk og samlet opptreden gjennom NATO Høyre så sterkt har understreket betydningen av.
19.Det er en styrket regjeringskoalisjon som har markert at den står samlet og solidarisk om hovedoppgavene.
20.Det er i sitt vesen uttrykk for et mer pessimistisk syn der man går ut fra at vi ikke får en større efterspørsel efter varer og tjenester, og derfor solidarisk må dele på de jobbene som finnes.
21.Det er lite solidarisk å tilby barn en dårligere barnehave !
22.Det forbauser meg at dette kommer fra Hålogaland Teater, som tidligere har gått inn for en solidarisk holdning.
23.Det gjelder i høy grad for helsevesenet og andre velferdstjenester, og jeg synes vi er kommet så langt nå at vi får ta konsekvensene når det gjelder maten også - fjern momsen på matvarene - det ville være sunt, også fordi det er et solidarisk gode til alle.
24.Det var Scargill som fikk mest hyldest efter å ha fremholdt at grubearbeidernes kamp er et opprør mot Thatchers økonomiske politikk, at en solidarisk fagbevegelse kan nedkjempe henne.
25.Dette hadde vært en fin og solidarisk ordning dersom det var" overskuddskommuner" som på denne måten overførte midler til" underskuddskommuner".
26.Efter det internasjonale energibyrås (IEA) avtalte regler trer en solidarisk kriseplan halvautomatisk i verk dersom ett eller flere IEAland opplever en svikt i oljeforsyningene på syv prosent av normale tilførsler.
27.Eier og innehaver skal være solidarisk ansvarlig).
28.Ekteskapet må være et solidarisk og likestillet fellesskap, og familien en økonomisk enhet.
29.En offisiell talsmann for utenriksdepartementet i Bonn opplyste igår kveld at VestTyskland er solidarisk med Storbritannia.
30.En solidarisk politikk for å møte den dramatiske økningen i ledigheten, er en sterkere utjevningspolitikk og større tilførsler av midler over de offentlige budsjetter.
Your last searches