Norwegian-Portuguese translation of stagnere

Translation of the word stagnere from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stagnere in Portuguese

stagnere
vannverb estagnar-se
  handelverb estagnar
More examples
1.Det er stor fare for at aktiviteten innen laget vil stagnere.
2.Folketallet er i ferd med å stagnere, og boligbehovet er i tallmessig balanse.
3.Hvordan vet vi at fødsels tallet vil stagnere med 1950kullet av kvinner ?
4.Oljeproduksjonen vil trolig stagnere i SovjetUnionen, men det vil ikke energiproduksjonen, skriver Hewett i den 222sider lange rapporten.
5.Dessuten ble utleiekontraktene inngått i grevens tid før dette markedet begynte å stagnere slik at kommandittinvestorene kan imøtese en akseptabel avkastning av kapitalen.
6.Desto verre, mente hun det er når problemer på arbeidsmarkedet fører til at 70årenes økte kvinnesysselsetting er i ferd med å stagnere.
7.Det blir bare dyrere å drive norsk toppfotball, mens publikumsoppslutningen synes å stagnere.
8.Dette er særlig viktig fordi Oslomarkedet nå synes å stagnere og konkurransen blir stadig hardere.
9.Efterpå kan det vise seg at folk ikke var enige likevel ved at videre utvikling kan stagnere eller låse seg.
10.Enhver kan forestille seg hva nivåsenkningen i juristutdannelsen betyr for rettssikkerheten og rettsutviklingen i samfunnet, og hvilke følger det får for den enkelte og samfunnet at rettsforskningen blir oppsplittet og risikerer å stagnere.
11.Finlands mulighet til å øke sin eksport vestover bedømmes som svært god, mens østhandelen derimot vil stagnere eller kanskje gå noe tilbake.
12.Gjording tok over det daglige ansvaret som direktør i 1983, og han påpeker de endrede forutsetningene for virksomheten siden nybyggervirksomheten er i ferd med å stagnere.
13.Han oppgir medlemstallet til 25 000 og sier at økningen nå sannsynligvis vil stagnere, eller foregå i en adskillig langsommere takt enn de siste tre år.
14.I 1981 stod Van Halen faktisk i fare for å stagnere, også i rilleform.
15.Ifølge skolesjefen er behovet for nye lærer i ferd med å stagnere fordi antall elever og antallet søknader om permisjon går ned.
16.Markedet på norsk kontinentalsokkel vil stagnere, kanskje også krympe i tiden fremover.
17.Men det var først efter at oljeproduksjonen på fastlandet begynte å stagnere at regjeringen gjorde det klart at det var behov for utenlandsk kapital og teknologi.
18.Men jeg ser ikke bort fra at jeg kan stagnere et års tid, det har skjedd tidligere med mange andre.
19.Men slik opplæring koster, og i Frankrike - der datateknikk og andre spissteknologier gis politisk topprioritet nettopp for at landet ikke skal stagnere økonomisk - går 177 millioner francs av statskassen til innkjøp av datamaskiner.
20.Myndighetene mener at de vil klare å få soningskøene til å stagnere ved å innføre soningsstopp.
21.Nå virker det tvert om som arbeidet her i landet holder på å stagnere.
22.Når det gjelder korn, økte forbruket i 70årene, for så å stagnere.
23.Og jeg vet at dersom man, over et lengre tidsrom, kuttet vekk denne forskningsdelen, da ville all høyere undervisning stagnere.
24.Politikere har så lett for å stagnere og bli offer for motebølger.
25.Prisene vil vise en økende stigningstakt i løpet av året, og den samlede norske eksporten vil stagnere.
26.Skal jeg fortsette her hjemme, er jeg redd for å stagnere, og dermed bli en middelmådig spiller.
27.Skal vi tro turoperatørene, vil ikke charterferiemarkedet i Norge stagnere efter rekordåret i 1984.
28.Som ellers er glad for at utflyttingen fra Solund synes å stagnere.
29.Statsråd Heløe påpeker som lyspunkter at nyrekrutteringen blant narkomisbrukerne synes å avta og at antall tyngre misbrukere synes å stagnere noe.
30.Vestlige anslag går imidlertid ut på at kullproduksjonen allerede er begynt å minske, utvinningen av olje begynner å flate ut og stagnere for så å synke om 1020 år.
Similar words

 
 

stagnere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stagnerestagnerendestagnert
Indikative
1. Present
jegstagnerer
dustagnerer
hanstagnerer
vistagnerer
derestagnerer
destagnerer
8. Perfect
jeghar stagnert
duhar stagnert
hanhar stagnert
vihar stagnert
derehar stagnert
dehar stagnert
2. Imperfect
jegstagnerte
dustagnerte
hanstagnerte
vistagnerte
derestagnerte
destagnerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stagnert
duhadde stagnert
hanhadde stagnert
vihadde stagnert
derehadde stagnert
dehadde stagnert
4a. Future
jegvil/skal stagnere
duvil/skal stagnere
hanvil/skal stagnere
vivil/skal stagnere
derevil/skal stagnere
devil/skal stagnere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stagnert
duvil/skal ha stagnert
hanvil/skal ha stagnert
vivil/skal ha stagnert
derevil/skal ha stagnert
devil/skal ha stagnert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stagnere
duville/skulle stagnere
hanville/skulle stagnere
viville/skulle stagnere
dereville/skulle stagnere
deville/skulle stagnere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stagnert
duville/skulle ha stagnert
hanville/skulle ha stagnert
viville/skulle ha stagnert
dereville/skulle ha stagnert
deville/skulle ha stagnert
Imperative
Affirmative
dustagner
viLa oss stagnere
derestagner
Negative
duikke stagner! (stagner ikke)
dereikke stagner! (stagner ikke)
Your last searches