Norwegian-Portuguese translation of stagnerende

Translation of the word stagnerende from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stagnerende in Portuguese

stagnerende
handeladjective estagnado
Similar words

 
 

More examples
1.Men en vekstrate på fire prosent er et minimum, selv med en stagnerende offentlig økonomi, sier han.
2.Veksten i eiendomsmarkedet har fortsatt, men i noe stagnerende grad.
3.De aller siste tallene fra oljeproduksjonen tyder på at den er stagnerende i Sovjet.
4.Den sovjetiske oljen er blitt nøkkelen i hele SEVmekanismen, men stagnerende produksjon og de økte priser har skapt store problemer både for SovjetUnionen og landets allierte.
5.Det ene er at velferdsstaten med dens mange kompliserte overførings og støtteordninger og med det store innslag av sentraliserte ressursfordelingsordninger, har ført til et stagnerende og komplisert samfunn.
6.Det er dessuten en flink ledelse som har tjent penger i alle år, selv om man har vært i et stagnerende marked.
7.Det må bety at markedsandeler er erobret i et stagnerende eller bare svakt stigende marked.
8.Dette må forventes å få positiv innvirkning på veksten i amerikansk økonomi som har vist stagnerende tendens i det siste og således virke positivt på aksjemarkedet på lengre sikt.
9.Dette skjer samtidig med et voldsomt produksjonsvolum og en stagnerende befolkning i den industrialiserte del av verden.
10.Distriktsstøtten til turistnæringen har i meget stor utstrekning nokså ensidig gått med til utvidelse av overnattingskapasiteten, hvilket har ført til tildels store økonomiske problemer for store deler av næringen, ikke minst i distriktene, i en tid med stagnerende avsetning.
11.Han har fått igjen for normal prisstigning i et stagnerende boligmarked.
12.Handelen er, i motsetning til industrien, stort sett begrenset til et stagnerende hjemmemarked, samtidig som utenlandsk konkurranse, økede utenlandske eierandeler og grensehandel har gjennomhullet varehandelens skjerm.
13.Her så man et alternativ til det stagnerende eller fallende byggemarked.
14.Hvis disse prognosene slår til, vil vi få en situasjon med stagnerende omsetningsvolum, pressede fortjenestemarginer og avskalling både av arbeidskraft og salgsarealer, sa Polden.
15.I forordet peker katalogkomiteen på at den stagnerende prisutviklingen fra den siste tiden nå ser ut til å være et avsluttet kapitel.
16.I motsetning til industrien, er handelen stort sett begrenset til et stagnerende hjemmemarked.
17.Ingeniør Thor Furuholmen A / S satser sterkt på boligbygging i Oslo, til tross for et stagnerende marked.
18.Med en stagnerende oljeproduksjon sammen med økende forbruk og stigende behov for energieksport for hard valuta er SovjetUnionen nå i ferd med å lete efter nye forekomster.
19.Med en stagnerende produksjon og en viss vekst i produktiviteten ligger det an til ytterligere nedgang i industrisysselsettingen i 1984.
20.Mens norsk varehandel opplever et stagnerende marked, har Staffgruppen i de senere år vokst med over 30 prosent i året.
21.Nyvurderingen kan bunne i at man ved hjelp av utenlandsk teknologi vil kunne få mer ut av stagnerende oljefelter, og få bedre utbytte ved åpningen av nye felter.
22.Nå er parkeringsvirksomhet i denne byen en stagnerende næring.
23.Omstilling til nye produkter og produksjonsprosesser er for mange blitt svaret på fallende sysselsetting, stagnerende produksjon og lav lønnsomhet i norsk konkurranseutsatt næringsliv og industri.
24.Resultatet må bli lavere sysselsetting, og stagnerende eller fallende produksjon totalt sett.
25.Samtidig blir vi tilført kapital som skal sikre vår konkurransekraft, fremholder direktør Sigmund Strømme i J. W. Cappelens Forlag A / S. Igår var han med på å skrive både finans og kulturhistorie, da forlaget, som ruver i en stagnerende bokbransje, ble tilført 30 millioner kroner i ny eierkapital.
26.Selv om fruktmarkedet siste år har vært henimot stagnerende, er Leif U. Ruud av den oppfatning at man kan få til vekst gjennom det man kan betegne produktutvikling - import av utradisjonelle og også for nordmenn nye frukter.
27.Situasjonen på sykkelsiden har vist seg å være vanskelig, med stagnerende marked og økt konkurranse fra utlandet.
28.Stagnerende omsetning i varehandelen har ført til at stadig flere bedrifter har måttet gjennomføre innskrenkninger og andre tiltak for å sikre fortsatt drift.
29.Taperne i dette stagnerende og kompliserte samfunn er i første rekke de svake, de som alle de sosiale tiltak ble iverksatt for å ta vare på.
30.Tidligere utbyggingsplaner er lagt til side som følge av usikre reserveanslag og en stagnerende prisutvikling for råolje.
Your last searches