Norwegian-Portuguese translation of tap

Translation of the word tap from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tap in Portuguese

tap
generellnoun perda [f]
  personnoun perda [f]
  fratagendenoun desapropriação [f], expropriação [f]
Synonyms for tap
Derived terms of tap
Similar words

 
 

More examples
1.De angitte tap virker mer som grove anslag og er efter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig grunnlag for namsdom.
2.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
3.Tap og vinn med samme sinn", altså.
4.(APNTB) SydAfrika kunngjorde søndag efter 34 dagers kamp og tap av 21 soldater, at dets styrker har knust svarte geriljastillinger i Angola og nå vil trekke seg tilbake.
5.Alle troende deler med sine landsmenn sorgen over det tap fedrelandet har lidt, sa Pimen.
6.At Tonning Hammer underholdt publikum med flere finurlige avdriblinger ute på banen, betydde lite for utfallet, det gjorde derimot Refviks" giftige" fremstøt på høyrekanten, mente Erik Karlsen, som var storfornøyd med sitt unge lag tr0ss tap.
7.Bergkameratene fikk det også til å klaffe (31 og 30 over Sortland og Oslo, men tap for BSI).
8.Betyr ikke dette i realiteten at det offentliges manglende vedlikehold av det offentlige veinett tvinger næringslivet til å påta seg et økonomisk ansvar for veivedlikeholdet for å unngå tap ?
9.De har heller ikke krevet at vi skal drive med tap, noe som vil bli følgen av en prisreduksjon, sier han.
10.Dersom alle krav om økning i utlån og i offentlige utgifter skulle følges, ville dette uvegerlig medføre høyere prisstigning og sterkere omkostningsstigning, noe som efterhvert vil føre til tap av enda flere arbeidsplasser, sa Willoch.
11.Dersom gårdeiere lider økonomisk tap på grunn av uaktsomhet fra andre, har man rett til erstatning.
12.Dersom oppfordringen skulle resultere i at arbeidet nedlegges, vil de berørte arbeidsgivere bli påført et økonomisk tap for forhold som de ikke har ansvar for.
13.Det begynte så bra med bare 13 tap for Huk.
14.Det er forøvrig slett ikke tale om tap i forbindelse med prosjektet, men nye budsjetter.
15.Det er gledelig at bedrifter nå kan forsikre seg mot det økonomiske tap som oppstår hvis en mister skjenkebevillingen, men det er selvsagt meget betenkelig at en viktig del av en hel nærings driftsgrunnlag blir et forsikringsobjekt fordi tilfeldigheter er med på å bestemme rammebetingelsen, sier generalsekretær Knut Sæther i Forbundet for Overnatting og Serveringsnæringen (F.O.S.)
16.Det er klart at vi vil lide store økonomiske tap gjennom en langvarig streik, men jeg er fremdeles ikke i stand til å si nøyaktig hvor mange penger det dreier seg om fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathen SAFE til Aftenposten.
17.Det er min oppfatning at Kystartillerifortene er istand til å stoppe en angriper, eventuelt påføre ham så store tap at han blir nødt til å velge landsettingsområder som er mindre farlig for vårt eget forsvar enn Vestfjorden og Ofotfjorden.
18.Det er nå nødvendig å begrense Statens tapsmuligheter mest mulig, understreket handelsminister Asbjørn Haugstvedt da Stortinget igår drøftet en nyordning når det gjelder GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt, som kort innebærer at Staten herefter deler risikoen for tap med private kredittinstitusjoner.
19.Det er opplagt et stort tap.
20.Det er riktig at de siste årene ikke har vært noen gullalder, og at jeg kanskje har gått med tap på mange stevner.
21.Det er så små marginer som skiller fra seier til tap i toppidretten, sa kronprins Harald, så det kan raskt snu den andre veien.
22.Det er umulig å beregne det tap vi får i kroner og øre.
23.Det het i avgjørelsen at erstatningen ble gitt for å dekke det tap som kunne sies å være en følge av omsetningssvikten i den periode da sperringene hadde stengt trafikken.
24.Det kan lett bli en avveining mellom nominelt høye lønninger på den ene side og tap av arbeidsplasser på den annen.
25.Dette dreier seg om firmaer som ikke har muligheter for å ta tap på samme måte som finanskreditorene.
26.Dette ville være et stort tap både for regionen og for hele landet dersom noen av de omtalte tilbud på Rikshospitalet skulle falle bort, sier Mork til NTB.
27.Efter nesten to år uten tap er det ikke alltid så lett å motivere spillerne.
28.Egentlig innebærer dette et tap, befolkningnsøkningen tatt i betraktning, sier Greiner.
29.En utbygging mello Fossum og Burud vil medføre tap av rekreasjonsområder og terreng for idrettsaktiviteter.
30.Er det vanskelig for deg som lagkaptein å motivere medspillerne til innsats efter denne endeløse rekken med tap ?
Your last searches
tap