Norwegian-Portuguese translation of unntatt fra

Translation of the word unntatt fra from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unntatt fra in Portuguese

unntatt fra
rettsvitenskapadjective imune, livre
Synonyms for unntatt fra
Similar words

 
 

More examples
1.Typisk utfartsterreng som Trondheim Bymark burde likevel vært unntatt fra skogproduksjonsloven av 1965.
2.Det er absurd at nettopp de mennesker som mest høylytt krever en inntektsfordeling som står i forhold til arbeidets resultater, selv er unntatt fra dette prinsipp, sier en ekspert i arbeidsrett, Neca Jovanov.
3.Vi er klar over at handelen neppe er fornøyd med en slik avgjørelse, men vi mener at når de øvrige meieriprodukter, smør, ost o.l. er unntatt fra bestemmelsene om maksimalpriser, så kan kjøpmannen selv beregne en avanse som kompenserer for omkostningene, sier Halvorsen.
4.Vi søker nå dispensasjon for de som betjener Grenlandsområdet, slik at de blir unntatt fra streiken.
5.Aftenposten pleier alltid å nevne navn på minst en skuespiller, her er vi unntatt fra det.
6.At de ansatte i handelen - i likhet med en rekke andre yrkesgrupper - er unntatt fra forbudet mot nattarbeid og helgearbeid er jeg klar over.
7.Bankene er ikke lenger unntatt fra det generelle forbud mot prissamarbeide.
8.Bare barnehaver ved helse og sosialinstitusjoner er unntatt fra streiken, opplyste leder av Norsk Lærerlag, Kari Lie, på en pressekonferanse som de to forbundene arrangerte igår.
9.Bare rekefiske er unntatt fra denne regelen.
10.Bevisene er hemmeligstemplede og derfor unntatt fra offentligheten.
11.Borettslagenes Mediaforum mener også at alle borettslag må være unntatt fra konsesjonsplikt for interne anlegg, og at det viktigste er at de tekniske krav blir oppfylt.
12.De er medlemmer av BSRB, men er unntatt fra streiken.
13.De tre landene med den største hvalfangstflåten, Japan, SovjetUnionen og Norge, har inngitt formelle protester mot fangststoppen og er dermed unntatt fra forbudet mot hvalfangst.
14.Derfor er det en integrert del av konkurransepolitikken å søke å utvide dens virkefelt, slik at bedrifter, bransjer og sektorer som tidligere har vært unntatt fra lønnsomhetskravet og markedets konkurranse, nå blir utsatt for det.
15.Dessuten er arbeidstagerne i handelen unntatt fra arbeidsmiljølovens forbud mot arbeid efter kl. 21 under henvisning til lukkeloven.
16.Det er imidlertid bare ett av disse forholdene som behøver å være tilstede for at man kan bli unntatt fra regelen om gjenbruk av insulinsprøyter.
17.Det nevnes også at svaksynte diabetikere som bruker cortison og som har spesielt mange reisedager vil bli unntatt fra grensen på 400 refunderte sprøyter i året.
18.Dette system begrenses av kvotene og av den såkalte" negative listen" over varer som er unntatt fra tollfrihet.
19.Disse gruppene er også unntatt fra de innstramninger man nå må gjennomføre i samarbeide med de ansatte.
20.Drosjer og handicapkjøretøyer, og eventuelt andre spesialgrupper, kommer til å bli unntatt fra betaling.
21.Efter hva Aftenposten erfarer foreslås videoprogram til eget bruk unntatt fra loven.
22.Endel virksomheter er unntatt fra loven og avgjørelsesmyndighet er i større grad delegert til lokale organer.
23.Et par av de større kommunene, deriblant Jerusalem, er også unntatt fra streiken.
24.Folketrygdens ytelser ved sykdom, svangerskap og nedkomst, yrkesskader, arbeidsløshet og ytelser til enslige forsørgelere er i prinsippet unntatt fra avtalen.
25.For det andre mener AUF næringsgjeld må være unntatt fra en slik øvre begrensning.
26.Han sa at UNRWA egentlig bør være unntatt fra reglene for sikkerhetsrutiner i den israelske hær, men at organisasjonen likevel gikk med på å rette seg efter visse sikkerhetsprosedyrer.
27.Handelsminister Haugstvedt minnet om at utviklingsland innrømmes tollfrihet ved importen av de fleste industrivarer til Norge, men sa at det finnes en liste over varer unntatt fra tollpreferanser.
28.Hanna Kvanmo sa at den geografiske nærhet i Norden og de felles ønsker om å bevare lavspenning burde utløse en helt annen holdning til fredsog sikkerhetspolitikk enn hva som er vanlig i Nordisk Råd, nemlig å være unntatt fra debatten.
29.Henri Langlois vendte derefter tilbake til cinematekret i triumf og fortsatte å drive det som et personlig fyrstedømme, unntatt fra alle statlige regler for byråkrati.
30.Hovedutvalget presiserte at man ikke må tolke avtalens klare forutsetning om at eldre, syke, barn og unge ikke skal rammes av reduksjonene, derhen at de etater som steller med omsorgen for disse grupper skal være unntatt fra spareopplegget.
Your last searches