Norwegian-Portuguese translation of utføre

Translation of the word utføre from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utføre in Portuguese

utføre
befalingverb cumprir, executar
  oppgiftverb executar, cumprir, realizar, efetuar, fazer
  oppdragverb cumprir, realizar
  utretteverb concluir, completar, alcançar, realizar, dar cabo de, efetuar
Synonyms for utføre
Derived terms of utføre
More examples
1.Datateknikken eksisterer fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner raskere, billigere og mer rasjonelt enn man ville klare uten databehandling, og fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner som man ikke tidligere kunne utføre.
2.Det som er utført i Teatersalen, ville vært umulig hvis vi ikke hadde hatt en levende norsk håndverkstradisjon, og folk som kan utføre disse spesialarbeider.
3.Familiene får stadig vekk høre hvor etisk høyverdig og bra det er å utføre fosterdiagnostikk, uten etiske motforestillinger fra såkalt kompetent hold, dvs. fra genetikerne".
4.Fuelstore" skal også utføre arbeide i forbindelse med utrustning av en ny kai og dessuten planlegge en midlertidig anleggsleir.
5.Kontraktør, eldre betegnelse for en person som påtar seg å utføre et arbeide efter å ha levert et anbud.
6.Selv hørte jeg fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk industribedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatte folk for å utføre.
7.Selv hørte jeg om fenomenet første gang for mange år siden, da en norsk mekanisk bedrift hadde fått tillatelse til å ansette en" selvstendig næringsdrivende" til å utføre en jobb som bedriften tidligere hadde ansatt folk for å få utført.
8.Under slike omstendigheter skulle man tro at bankene ikke var så sterkt opptatt av å finne ordninger som betyr at det er deres kunder som ytterligere skal svi for de ulike tjenester bankene er satt til å utføre.
9.Ansatte på alle nivåer i barnehavene trenger jobbopplæring, det vil si undervisning i å utføre den konkrete jobben de er satt til, sa forsker Ingar Roggen da han presenterte resultater fra en undersøkelse blant ansatte i Oslos barneparker og barnehaver.
10.Både befal og soldater har idag et dårligere grunnlag for å utføre strid enn for bare noen år siden, sier Vik.
11.De endrede økonomiske rammer vil imidlertid på ingen måte begrense Statoils muligheter til på beste måte å utføre de oppgaver myndighetene måtte velge å tillegge selskapet.
12.De sitter hjemme og legger store planer og glemmer å utføre dem.
13.Departementet vil vurdere å tilføre Luftfartsverket midlertidig kapasitet til å utføre all planlegging for utbygging av nye kortbaneflyplasser.
14.Dersom de skal utføre disse planene, vil det si at våre brygger vil overlappe bryggene til Ullern Båtforening ved" Maritim".
15.Det burde også være mulig å gi kundene tilleggsservice, f.eks. utføre visse typer ærend for folk, dra innom apotek og lignende.
16.Det er inspirerende å være sjef for en avdeling som viser slik vilje til å utføre tjenesten, sier bataljonsjefen.
17.Det er mange grunner til at vi er interessert i å utføre dopingtester, uttaler overlege Nils Norman ved Aker sykehus.
18.Det er mange måter å utføre telefonavlytting på.
19.Det er vanskelig å utføre styrketrening med kaniner, derfor er de antagelser vi til nå har gjort ikke til å stole på.
20.Det hender vi blir kritisert for å utføre arbeide vi er pålagt å gjøre.
21.Dette blir spesialutviklede båter, og det er mulig at vi også får i oppdrag å utføre modellprøver med disse båtene, sier Riksheim.
22.En person som har skutt ned og drept en annet menneske - uansett om det var i selvforsvar eller som følge av en straffbar handling - er ikke skikket til å utføre politiarbeide på en stund, sier Viken.
23.Et menneske er ikke funksjonshemmet dersom det blir satt til et arbeide det uten problemer kan utføre, sa LOs Kjell Samuelsen.
24.Han ble slått i bakken og sparket, hevdet talsmannen, som la til at Harms ikke trengte legebehandling og at han forsatt skal utføre sitt arbeide i Leningrad.
25.Han har ingen fagutdannelse eller praksis som er aktuell i forbindelse med arbeidet, og vi forutsetter at det må være andre som kan utføre jobben ved polermaskinen, sier Husebø.
26.Hensikten med prosjektet er å utvikle en sikker og effektiv dykkerteknologi for å kunne utføre konstruksjons, reparasjons og vedlikeholdsarbeide på Trollblokken, sier informasjonssjef JonAndreas Kolderup i Shell til Aftenposten.
27.I og med at vi nå har klart å utføre de mest kompliserte reparasjonene, er det kun et tidsspørsmål før resten av arbeidet er gjort.
28.Jeg er for smidighet, men skal etaten utføre sin jobb, er man nødt til å operere i systemer og efter retningslinjer som er fastsatt av politikerne.
29.Jeg regner fortsatt med at meglerne er de beste til å utføre denne virksomheten, sier Bømark, som mener at for meglere med en viss omsetning er det vanlig at det prisforlangende man går ut med, er meget nær det man oppnår i markedet.
30.Jeg tor det er nokså bred enighet blant legene om at vi bare skal utføre transplantasjonene på ett sted her i landet.
Similar words

 
 

utføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utføreutførendeutført
Indikative
1. Present
jegutfører
duutfører
hanutfører
viutfører
dereutfører
deutfører
8. Perfect
jeghar utført
duhar utført
hanhar utført
vihar utført
derehar utført
dehar utført
2. Imperfect
jegutførte
duutførte
hanutførte
viutførte
dereutførte
deutførte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utført
duhadde utført
hanhadde utført
vihadde utført
derehadde utført
dehadde utført
4a. Future
jegvil/skal utføre
duvil/skal utføre
hanvil/skal utføre
vivil/skal utføre
derevil/skal utføre
devil/skal utføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utført
duvil/skal ha utført
hanvil/skal ha utført
vivil/skal ha utført
derevil/skal ha utført
devil/skal ha utført
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utføre
duville/skulle utføre
hanville/skulle utføre
viville/skulle utføre
dereville/skulle utføre
deville/skulle utføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utført
duville/skulle ha utført
hanville/skulle ha utført
viville/skulle ha utført
dereville/skulle ha utført
deville/skulle ha utført
Imperative
Affirmative
duutfør
viLa oss utføre
dereutfør
Negative
duikke utfør! (utfør ikke)
dereikke utfør! (utfør ikke)
Your last searches