Norwegian-Portuguese translation of utvidet

Translation of the word utvidet from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utvidet in Portuguese

utvidet
størrelseadjective expandido, aumentado, ampliado
  utbredtadjective expandido, espalhado
Synonyms for utvidet
Similar words

 
 

More examples
1.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
2.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
3.Ganske konkret har Schmidt sagt at Bonn også av denne grunn bør overlate den politiske ledelse i et utvidet samarbeide til Frankrike.
4.Kl. 6 emdg. blev det bekjentgjort at expeditionens plan var utvidet til ogsaa at omfatte Sydpolarlandet.
5.Rollespillet blir stadig utvidet.
6.Tross alt viser erfaringer fra utlandet at salgsstedene oftest har fordeler av en utvidet åpningstid.
7.Yentl" har utvidet min livsappetitt.
8.(NTBs medarbeider Per Anders Madsen) Mulighetene for et utvidet industripolitisk samarbeide mellom Norge og Italia stod sentralt i de samtaler som olje og energiminister Kåre Kristiansen hadde med italienske politiske ledere i Roma før helgen.
9.50 kommuner her i landet vil fra tidlig i 1985 delta i en prøveordning med utvidet åpningstid og bedre service i offentlige etater, opplyste forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen på en konferanse i Sem Sparebank ved Tønsberg igår.
10.Akkurat nå er jeg ganske opptatt av hva som gikk for 41 800 kroner i London, mumler Sissy, som nylig har vært medarrangør i" Dynastifest" på SAShotellet og har fått et utvidet syn på forbruksvarer.
11.Bankfunksjonærene har satt seg imot at forretninger skal kunne drive som utvidet bank.
12.Bedre service er et av stikkordene, vi skal ha utvidet skiutleie og bidrar mer enn gjerne med tips på smurningssiden.
13.Cafe de Stijl åpnet i mars, men nå har vi utvidet.
14.Da vi utformet vår egen lov, bygget vi på FNforslaget, men vi både utvidet og avgrenset torturbegrepet strengere.
15.Da vi utvidet antall nærradiokanaler fra en til tre ved siste konsesjonsrunde, trodde vi at sendetidsbehovet ville bli dekket.
16.De ble knyttet gjennom den store hjelp som nordmennene ydet de jugoslaviske fanger under krigen og er senere blitt utvidet til mange andre områder.
17.Dersom det skal gis dispensasjon fra dette hovedprinsipp, må støysvake fly benyttes uten at den maksimale trafikkmengde blir utvidet, sa Lie.
18.Dersom hensikten med et utvidet tilbud skal være å realisere bestemte kulturpolitiske mål, må konsekvensen bli at man starter med å anslå utgiftene og derefter beregner om reklame vil være en nødvendig og / eller tilstrekkelig inntektskilde til å møte utgiftene.
19.Det er imidlertid flere andre publikasjoner som synder mot alkoholloven, og det at vi har fått så mange henvendelser før nyttår kan skyldes utvidet reklame før julerushet.
20.Det er på tide at vi også på denne måten gir uttrykk for hva vi mener med et utvidet kulturbegrep og idrettens plass i denne sammeheng, sier Lars Hauge.
21.Det er riktig at det har tatt mye tid for oss å venne oss til at andre departementer har fått et sterkt utvidet internasjonalt kontaktnett.
22.Det er vel og bra at man foreslår utvidet rett til svangerskapspermisjon, men dette forhindrer ikke at også behovet for lønnet omsorgspermisjon er stort, sier Lindemann og Børsheim.
23.Det fremgår klart at opplegget tar sikte på å gi grunnlag for en sterkt utvidet detaljstyring og kontroll av rutebilselskapenes virksomhet, sier adm. direktør Hans Jakob Eide i Norges Rutebileierforbund til Aftenposten.
24.Det høres så fint ut med utvidet arbeidsledighetstrygd.
25.Det kan man ikke si, mens selve det darwinistiske" survival of the fittest" blir utvidet til å gjelde noe mer omfattende enn bare individet når man kan påvise at det også er de mest tilpasningsdyktige fuglene som får flest levedyktige avkom.
26.Disse tiltakene vil gi norske banker et utvidet marked, og gi denne næringen mulighet til ekspansjon.
27.Drabantby, kriminalitetsog trafikkutviklingen har gitt Ordensavdelingen et utvidet ansvarsområde, flere oppdrag og større problemer med å komme hurtig frem til åstedet.
28.Efter brannen i Sjølystsenteret i mars, er hallen påbygget og utvidet.
29.Efter finansministrenes vedtak regner vi med at København lufthavn med utvidet avgiftsfritt varetilbud vil bli mer attraktiv for transittpassasjerer.
30.Eftersom vi driver en fritidsklubb, vil vi gjerne ha utvidet åpningstid når ungene har fri, sier leder av Kurlandsklubben Tom Wiedswang.
Your last searches