Norwegian-Portuguese translation of verdiløs

Translation of the word verdiløs from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdiløs in Portuguese

verdiløs
generelladjective furado [informal], caído [slang]
  verdiadjective sem valor
  karakteradjective imprestável, sem valor
Synonyms for verdiløs
Derived terms of verdiløs
Similar words

 
 

More examples
1.Da jeg levde med ham, fikk han meg til å føle at jeg var helt verdiløs.
2.Forleden fikk vi et brev fra USA som inneholdt en helt verdiløs pyntenål.
3.Antydet han ikke at en reise nærmest er verdiløs, om den ikke forandrer ens liv.
4.Byråkratisk sommel i EF gjør matvarehjelpen til sulterammede områder i den tredje verden praktisk talt verdiløs, hevder representanter for 23 frittstående hjelpeorganisasjoner fra VestEuropa og utviklingslandene.
5.Den i hemmelighet planlagte utskifting av pengesedlene er gjennomført, og dermed er nok mer enn en" korrupsjonsformue" gjort verdiløs.
6.Den kjensle vant overtaket at unionen på lengre sikt var verdiløs om den ikke bygde på frivillig tilslutning og gjensidig tillit.
7.Derfor har Parley Augustssonrederiet Vinga Shipping besluttet å skrive av en fordring på det svenske rederiet som verdiløs.
8.Dersom den skal rives, er den nesten verdiløs.
9.En slik undersøkelse ville nemlig være verdiløs for oss dersom ingen svarte.
10.I bakgrunnen her spøker en fransk frykt for at landets uavhengige atomstyrke vil bli politisk og militært verdiløs, hvis USA og senere SovjetUnionen utbygger et effektivt forsvar mot atomraketter.
11.I en påstand om at dette diskriminerer familien, hvor fordelen av den enes arbeid oppebæres i kontanter, mens fordelen av den andres arbeid oppebæres i naturalia, må det nødvendigvis være innebygget at den hjemmearbeidendes innsats er verdiløs.
12.Jorden hans var verdiløs og bare for" grizzlies", ble det sagt.
13.Loven om motorisert ferdsel i utmark kan dermed bli så godt som verdiløs dersom Miljøverndepartementet ikke gir bindende regler for kommunenes dispensasjonsadgang, sa hun.
14.Nabotvister er stadig" populære" i Norge, og jeg må si at det er tragisk å oppleve hvordan enkelte gjør seg til raka fant og kanskje må forlate gård og eiendom på grunn av en krangel om noen få kvadratmeter verdiløs jord gjennom rettsinstans efter rettsinstans.
15.Ubåtkommisjonens offisielle rapport er et sammensurium av løse antagelser, grove feiltagelser og bristende logikk som er verdiløs fra bevissynspunkt, hevder Anders Hasselbohm.
16.Disse siste beregninger viser med all sin mangelfullhet tross alt at dersom man opprettholder nåværende kostnadsnivå er til og med Østmalmen verdiløs".
17.De siste beregningene er mangelfulle, men de viser at med det nåværende kostnadsnivå er Østmalmen verdiløs.
18.Med dagens kostnadsnivå er Østmalmen i Sydvaranger verdiløs.
19.Den store ordremengde ble verdiløs så å si over natten.
20.Domstolkontrollen fant han helt verdiløs.
21.Du føler deg verdiløs i alle andres øyne enn nettopp dem du burde komme deg bort fra.
22.En helt annen sak er at skogsdrift - hva enten den skjer efter gammeldagse eller moderne driftsmåter - er ensbetydende med skogskjøtsel og altså helt nødvendig for å forhindre at skogen går til grunne og blir verdiløs også for fritidsfolket.
23.Gassen ble betraktet som verdiløs og brent opp.
24.Med den holdning enkelte partier har, er vi imidlertid klar over at en slik garanti er verdiløs.
25.Men den er derfor ikke meningsløs eller verdiløs.
26.Men så lenge Everton vant, var annenplassen nesten verdiløs for Liverpools" røde".
27.Og det skal ikke meget til av gjenoppfriskning av saken før det blir klart at Guillous rekonstruksjon er beheftet med så mange feil og tilbakeholdte opplysninger, at den er komplett verdiløs.
28.Og hundre prosent verdiløs.
29.Om man opererer med en forsvarer i behandlingen av slike saker vil denne være helt verdiløs all den tid vedkommende kun vil ha politiets egne utsagn å bygge på.
30.Organisasjonen kaller Frankrikes forsikring om at sprengningen er ufarlig, verdiløs.
Your last searches