Norwegian-Portuguese translation of vervet

Translation of the word vervet from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vervet in Portuguese

vervet
militærskadjective alistado
Derived terms of vervet
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBs korrespondent) Det vesttyske sikkerhetspolitiet (Verfassungsschutz) har vervet og betalt spioner blant militante nynazister i Forbundsrepublikken for å kaste lys over naziorganisasjonenes styrke internasjonalt.
2.Denne saken har ført til svært anstrengte arbeidsforhold i fotballforbundets styre, og dersom fotballpresidenten blir gjenvalgt under tinget førstkommende helg, vil jeg personlig be meg fritatt fra vervet, sier Johannes Vold (1. varamann til styret - ikke på valg).
3.Det er ikke min mening å hevde at alle som har forbindelse med østblokkens legale representasjon står i fare for å bli vervet som agenter.
4.Det kan jeg ikke svare på før jeg eventuelt har fått vervet, men det blir neppe store endringer.
5.En tredeling av toppvervene i Høyre vil i praksis neppe bli noe stort problem, mener statsminister Kåre Willoch efter at han igår fikk vite om Jo Benkows beslutning om å frasi seg vervet som Høyreformann.
6.Hvordan reagerer du på opplysningene om at Treholt skal ha blitt vervet av KGB alt i 1960årene ?
7.Makten og innflydelsen er en av de viktigste årsakene til at jeg tok dette vervet.
8.Man vet omtrent ikke at man er vervet før man forsøker å komme ut av det hele !
9.På" Vinland" fungerer stabiliseringssjefen i dette vervet, og sikkerhetsopplæringen av såvel norsk som utenlandsk personell oppfyller alle norske krav, sier han.
10.Så snart de er vervet gjennomgår rekruttene en indoktrinering, og de begynner å delta i forskjellige former for virksomhet på universitetene, som møter, kollektive bønner, demonstra sjoner.
11.Advokat Gro Hillestad Thune fritas fra vervet som formann i Forbrukerrådet fra 15. august 1984.
12.Akershus Bondelag har valgt Bernt Aas fra Aker og Oslo til ny formann da Knut Kirkeby trakk seg fra vervet efter fem år.
13.Allerede året etter ble han valgt til medlem av presidiet, og karrieren ble i 1939 kronet med vervet som forsamlingens president.
14.Ambassadør Oscar Værnø fritas for vervet som formann i Utvalget for rustningskontroll og nedrustning fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
15.Arne Skauge er valgt til Stortinget fra Hordaland og er den fremste kandidat til vervet som annen viseformann i Høyre på landsmøtet i august.
16.Av Mubaraks uttalelser og opplysninger som fremkom på pressekonfreransen fremgår det at libyerne hadde vervet to briter og to maltesere som hadde reist til Egypt for å planlegge drapet på Bakoush.
17.Av de 20 000 første medlemmer beregnes 10 000 vervet gjennom bokhandelen.
18.Avskaffelse av NRKmonopolet, nedskjæring av statlig tvungen Uhjelp, nedtrapping av den selektive støtten til industrien og en vervet hær i tillegg til dagens vernepliktssystem med forkortet tjenestetid, er hjertesaker Skjervengen brenner for.
19.Bakgrunnen for henvendelsen er at en sivilarbeider har fått beskjed om å ta av sine permisjonsdager for å kunne ivareta vervet som fylkestingsmedlem.
20.Bjørnson gratulerte henne med vervet, og uttrykker sin glede over at kvinner kommer med i de politiske foreninger og velges med i styret.
21.Blankholm, som idag innehar ledervervet i Norsk Sykepleierforbund, benektet overfor Apressen at utmeldelsen er politisk begrunnet, men hevder at det er vanskelig å kombinere dette vervet med et partimedlemskap.
22.Boken forteller om agentenes bakgrunn, familieforhold og oppvekst, hvordan de blir vervet av KGB, hvordan de utdanner seg for sin hemmelige virksomhet i utlandet, etablerer seg i fremmede byer, skaffer seg underagenter - og blir avslørt eller unngår å bli oppdaget.
23.Borge avviste et forsøk på å bli vervet som Sovjetspion og ble i en Moskvaavis anklaget for å drive antisovjetisk virksomhet og valutasvindel.
24.Byråsjef Arne Treholt ble trolig vervet som KGBagent for 15 år siden mens han var journalist i Arbeiderbladet.
25.DEN offisielle begrunnelse for at Jo Benkow nå har bestemt seg for å konsentrere sitt arbeide om vervet som stortingsgruppens formann, er et utbredt ønske i partiet om å dele toppvervene på to.
26.Da Bresjnev døde, var det Andropov som fikk dette vervet.
27.Da gjaldt det vervet som leder for den delegasjon som skulle forhandle med EF om handelsavtale, og det var Vassbotn som den gang formidlet forslaget til den ennå ikke formelt utnevnte handelsminister Hallvard Eika.
28.Da valgkomiteen for flere månder siden tok fatt på sitt arbeide, var Arne Skauge regnet for å være den fremste kandidaten til vervet som ny første viseformann.
29.Dag Kavlie, som overtar vervet efter professor Inge Johansen, er 45 år gammel og har siden 1976 vært professor i skipskonstruksjoner ved NTH.
30.De bringer eventuelt Norges støste organisasjon ut av en periode der man enten måtte være svært velstående ; pensjonist (som nåværende formann Ole Jacob Bangstad), eller ha en annen meget spesiell stilling for å kunne påta seg det tidkrevende vervet som formann i NIF.
Your last searches