Norwegian-Portuguese translation of vetorett

Translation of the word vetorett from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vetorett in Portuguese

vetorett
politikknoun direito de veto [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Det var den alminnelige juridiske oppfatning at kongen hadde vetorett også i Grunnlovssaker.
2.All den stund SovjetUnionen sitter med vetorett i Sikkerhetsrådet, er det lite hold i de amerikanske forhåpninger, blir det sagt.
3.Barnevernskontoret ønsker å endre lotteriloven, slik at kontoret nærmest får vetorett i søknader om å plassere nye spilleautomater her i byen.
4.Boligbyggelagets vetorett overfor borettslagene er fjernet og borettshaverne har tilnærmet fått de samme rettighetene som gis selveiere.
5.Den alvorligste innvending er imidlertid, ifølge en høyere embedsmann, at Contadoraskissen vil gi Nicaragua vetorett overfor USAs militære støtte til El Salvador og Honduras, mens forhandlingene om iverksettelsen av prinsippene i avtalen fortsetter.
6.Det gjelder kongens vetorett.
7.Det var en politisk normal konsesjon til regjeringspartiets venstreside, som nå i praksis hadde erobret seg en vetorett i personalsaker, men som fikk få av sine på plass efter at Evensen hadde brukt opp" kvoten".
8.Egypts motstandere vil derfor ha vetorett hvis spørsmålet om landets medlemskap kommer opp til behandling.
9.Enstemmighetsreglene, som gir hvert enkelt land vetorett, har forskjøvet likevekten mellom EFinstitusjonene, ødelagt dynamikken i Fellesskapet og fullstendig forfalsket stats og regjeringssjefenes rolle.
10.Et slikt kontrollsystem skulle ikke stormaktene kunne benytte sin vetorett imot, like så lite som i andre saker som vedrørte atomenergi.
11.Et slikt vedtak vil i praksis gi partiet vetorett mot opprettelse av nye bosettinger, og Likud tok derfor til orde for at slike saker bør avgjøres ved simpelt flertall i regjeringen.
12.Franskmennene er en uavhengig atommakt - noe som gir dem en særlig rang i russernes øyne - de har fast plass og vetorett i FNs sikkerhetsråd, de er en garantimakt i Berlin, de er en seiersmakt fra Potsdam i 1945, og de er ingen delt nasjon som har problemer med sin identitet.
13.Han vil ikke forsvare aksjonen, men det har gjort et kraftig inntrykk at han i en og samme setning fordømmer både USAs bruk av sin vetorett og terroristaksjonen i Beirut.
14.Hvert land har vetorett i saker som gjelder viktige sikkerhetsinteresser.
15.Intet selskap vil normalt kunne disponere et stemmeflertall eller ha vetorett alene.
16.Iår har de kommunale myndigheter fått anledning til å nedlegge veto mot skogsprøyting i Sverige, men en slik vetorett må utnyttes før første april.
17.Man hadde her en forhandlingssituasjon hvor hver av partene visste at den andre hadde vetorett, sa kommunalråd Hans Svelland.
18.Men Overvåkingspolitiet kan ikke ha noen vetorett når det gjelder valg av statssekretærene, sa Willoch videre.
19.Når de hevder at" menighetens kallsrett" her på enestående vis skulle være blitt krenket, må det straks tilføyes at norsk kirkerett ikke kjenner noen vetorett for den enkelte menighet mot en presteutnevnelse.
20.Når viktige avgjørelser i gruppen skal tas med stemmeflertall, betyr dette at Statoil i de fleste tilfeller får vetorett, dvs. at gruppen ikke kan vedta noe som ikke Statoil er ening i.
21.Og det synes klart at dersom det skal kunne tas nye" skritt på veien mot fred", må det skje med aktiv medvirkning fra Syria den part som ble forsøkt holdt utenfor fjorårets diplomati, men som i realiteten fikk vetorett over den USAregisserte avtalen.
22.Organisasjonenes vetorett er fjernet, og tillegget gir derfor Staten mulighet til å forhandle videre med bare en av jordbruksorganisasjonene, dersom disse ikke kan bli enige om et felles forslag.
23.Protestene skyldes blant annet at det hvite kammeret har vetorett, og at den sorte majoriteten er fullstendig utestengt.
24.På pressekonferansen gjentok han at Statoil ikke vil få vetorett i noen saker.
25.Reagans beslutning innebærer at Pentagon får retten til å overprøve eksportlisenser, men uten at forsvarsledelsen får noen vetorett.
26.Skattenekternes store nederlag kom i Michigan, hvor 60 prosent av velgerne vendte tommelen ned for et forslag om reduserte eiendomsskatter og om å gi velgerne vetorett overfor fremtidige økninger.
27.Som hovedregel skal Statoil ikke ha stemmeflertall alene i den enkelte lisens og heller ikke vetorett.
28.Statoil skal som hovedregel ikke ha stemmeflertall alene og heller ikke vetorett.
29.Statoils eierandeler deles ikke, en del av oljeinntektene skal gå rett i statskassen og Statoil får som hovedregel ikke stemmeflertall alene eller vetorett når vedtak angående de ulike felt skal fattes.
30.Stemmerettsreglene i de ulike lisenser skal være slik at Statoil som hovedregel ikke har flertall alene og vanligvis heller ikke har vetorett.
Your last searches