Norwegian-Spanish translation of NATO

Translation of the word NATO from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

NATO in Spanish

NATO
millitærisknoun O.T.A.N. [f], Organización de Tratado del Atlántico Norte [f]
Derived terms of NATO
Anagrams of NATO
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet går her inn for at NATO skal stanse utplasseringen dersom SovjetUnionen går tilbake til forhandlingsbordet i Geneve.
2.At reaksjonene dennegang ikke først rettet seg mot den russiske rakettutplasseringen som var begrunnelsen for dobbeltvedtaket i NATO, kan ha den forklaring at den skjedde gradvis og uten offentlighet" er en annen av Børdes hypoteser, som samtidig er selvmotsigende.
3.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
4.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
5.Det finnes ingen erstatning for NATO.
6.Det synspunkt Arbeiderpartiet har fremmet - og som vi forstår at mellompartiene langt på vei er enige i - tar utgangspunkt i at både NATO og Warszawapakten må stanse utplasseringen av nye atomraketter som et forsøk på å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i Geneve i gang igjen.
7.Diskusjonen om parolen (" Norge ut av NATO") skal reises, dreier seg sjelden om dens saklige innhold.
8.Dyp uenighet i virkemidler skiller de to når det gjelder økonomisk politikk, helsepolitikk, og Norges rolle i NATO.
9.EPS er idag det viktigste vestlige utenrikspolitiske forum utenom NATO.
10.Efter et konvensjonelt angrep, vil NATO temmelig raskt gripe til atomvåpen for å forsvare seg.
11.En handlingsplan for et avgjørende sikkerhetspolitisk spørsmål mellom Norge og to nøytrale land kan, for vårt samarbeide innen NATO, få skadevirkninger som man idag neppe har full oversikt over.
12.Er det tenkelig," fortsetter han," at WP og NATO kunne enes om avtaler om rustningskontroll i Europa som kunne dempe eller fjerne de deler av de militære" maskiner" på begge sider som oppleves som mest truende ?
13.Fritt Norge med NATO" er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
14.Fritt Norge med NATO" har i februar 1984 gitt ut en folder om" Desinformasjon".
15.Fritt Norge med NATO" mener at verneplikten er bærebjelken for eksistensen av den uavhengige norske stat.
16.Hans svar er benektende, men han understreker at" det er verdt å bruke noen milliarder kroner ekstra hvert år innen NATO for å gjøre sannsynligheten for atomkrig enda mindre.
17.Hvis jeg var russer og studerte hva NATO har til rådighet, ville jeg tenke meg om mange ganger før jeg startet et eventyr som sannsynligvis ville ende i en tredje verdenskrig".
18.I 35 år har NATO nå sikret VestEuropa fred og frihet.
19.Initiativ må tas, selv om det i øyeblikket oppfattes som upopulært i NATO.
20.Initiativ må tas selv om det for øyeblikket oppfattes som upopulært i NATO.
21.Ja til livet, nei til NATO !
22.Mener De at Norges medlem skap i den vestlige forsvarsalliansen NATO bidrar til å trygge landet mot angrep fra en fremmed makt, eller mener De at vårt medlemskap i NATO øker faren for angrep, eller mener De at vårt NATOmedlemskap ikke spiller noen rolle i så måte ?
23.Mens landene i NATO er fullt likestillet, kan det ikke være noen likestilling mellom Sovjet og vasallstatene.
24.NATO skal presses" heter det i overskriften, og i innledningen forkynner fru Nordland at" NATO er nødt til å akseptere våre krav".
25.Nei til atomvåpen" fremholder i en utredning at konvensjonell opprustning i NATO kan presse Sovjet i retning av tidlig bruk av atomvåpen.
26.Nei til atomvåpen" tviler på at øket konvensjonell opprustning i NATO vil gjøre forsvarsalliansen mindre avhengig av atomvåpen.
27.Påvirkningsagenter", og skriver seg fra at Treholt foruten å være spion, også har vært politisk aktiv med - i dette tilfelle - kritiske synspunkter på visse sider ved atompolitikken og forholdet til NATO.
28.Traktat NÅ" hevder at målet med aksjonen ikke er norsk utmeldelse av NATO, men konsekvensene av et eventuelt stortingsvedtak for Norges del, med tanke på vår alliansetilknytning i NATO, er likevel klare, mener Thor Knudsen.
29.Vi har full tillit til at USA ikke uten grunn vil slippe helvete løs, og vi regner med at sovjetrusserne er realistiske nok til å forstå hvilken risiko de tar om de fortsetter sitt press mot NATO".
30.Vi ruster opp NATO for en ny krig.
Your last searches