Norwegian-Spanish translation of andre

Translation of the word andre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

andre in Spanish

andre
determinantadjective otro, otra
  ordenstalladjective segundo
  ordenstallnoun segundo [m]
  allmennother otro
  pronomen - pluralother otros, otras
  pronomen - singularother otro, otra
  ordenstallother segundo
Derived terms of andre
på den andre siden, andre grads, andre jeg, andre klasse, andre menneskers-, andre natur, andre side, andreårsstudent, andrehånds-, andrehåndsleier, andrehåndskjøp, andrepilot, avløse hverandre, avhengig av hverandre, blande seg i andres saker, etter hverandre, for det andre, forandre, forent med hverandre, framfor alle andre, gifte seg med hverandre, gripe inn i hverandre, hus man leier ut i andre hånd, i andrehånd, i andre etasje, ifra hverandre, innvandre, invandrerarbeider, innvandrer, fra hverandre, klamre seg fast til hverandre, klandre, klandre noen, klandrende, komme på andre tanker, kringvandrende, legge seg i andres saker, la andre få førsterett, med hverandre, men på den andre siden
Examples with translation
Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så er dette for dem en sterkt demotiverende faktor.
Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så har det for dem en sterkt demotiverende effekt.
Gresset er alltid grønnere på den andre siden av gjerdet.
Jeg har aldri følt det sånn for noen andre.
Jeg bor på andre siden av gaten.
Similar words

 
 

More examples
1.Agonia" må da ha inneholdt andre overtoner og undertekster enn det som slippes ut nå.
2.Alle må innrømme at Lady Sneerwell kan oppnå mere med et ord eller et blikk enn andre med de utførligste detaljer.
3.Alternativ Studiehåndbok" er blitt resultatet, en 350 siders rettpåsak guide som er ment å være et tillegg til eksisterende studiehåndbøker, forelesningskataloger, pensumlister og andre opplysninger om faktiske forhold på fakulteter og institutter.
4.Ambassadørakademiet" viste hvordan de vordende ambassadørene øvet seg på å gå på røde løpere, holde coktailglasset riktig og en mengde andre nødvendigheter for det diplomatiske arbeide.
5.Andre" synes å stå helt fritt, forbeholdsløst, idet de" har rett til å bruke dei språkformene som dei sjølve ønskjer".
6.Andre kommer nok til å løpe fortere, men aldri noen så herlig," ble det skrevet senere.
7.Andre meninger enn Klevens kommer ikke til uttrykk idag.
8.Andre miner ser ut som klokker, dukker, leketøysbiler.
9.Angrefristen" var det viktigste statsråd Løken fikk igjennom, men i samme proposisjon ønsket Høyreregjeringen å gå lenger på enkelte andre punkter enn stortingsflertallet ville være med på.
10.Angrep på streikeretten" og" skritt i retning av korporativt samfunnssystem", er reaksjoner på antydninger i det siste om at man bør overveie andre oppgjørsformer for stat og kommune.
11.Angrepet mot nullskatteyderne" - slik det fremgår av Aftenposten, synes å være et bestillingsverk fra krefter som ønsker å høste andre deler av skattesystemet.
12.Arbeiderpartiet burde være den siste til å anklage andre for å plassere politisk rettroende i sentrale posisjoner.
13.Arbeiderpartiet går sterkt ut mot legeavtalen, spesielt fordi noen leger må ta høyere pris enn andre.
14.Arbeiderpartiet vil for sin del ikke møte skattedebatten med fastlåste standpunkter, men vi er villige til å drøfte med andre partier mulige løsninger, for å samle bredere politisk basis for helt nødvendige endringer.
15.At den svenske politikken ikke bare er alliansefri, men i gitt mening vestorientert, vet de styrende i Moskva, Washington og London og alle andre hovedsteder meget godt.
16.At reklame i eteren er verre eller mer moralsk forkastelig enn andre reklameformer, er vanskelig å fatte.
17.Aurora" - Morgenrøden er en tekstlig vandring gjennom Salme 139s selvransakende innhold og sluttstrofene i Dantes" Divina Comedia" (Paradiso), som ender i erkjennelsen av den altomfattende kjærligheten" som beveger solen og de andre stjernene".
18.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den andre side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti," skriver Aftenposten på lederplass 13 / 6.
19.Balanskonseptet" (ny sittestilling) bryter også med kjente former, men ut fra andre forutsetninger.
20.Bladet er likt alle de andre Stomperudutgivelsene de siste årene.
21.Bloolips" parodierer både dette og andre teaterformer og gjør det så raffinert grotesk at det bare er til å gi seg over.
22.Bonden skal ha det like godt som andre i vårt land, og det har Stortinget gjennom sin opptrappingsplan nå sørget for at de har.
23.Byford Dolphin"s boring på Tromsøflaket koster Elf og de andre partnerne på blokken ca. 150 millioner i leteutgifter.
24.Bøkstedt refererer observasjonar av den amerikanske psykologen DeCasper og medarbeidar ved Universitetet i North Carolina som tyder på at born før fødselen lærer å skilje mellom lydar, i dette tilfellet mor, far og andre sine røyster ; i tillegg forskjeller mellom verserytmer.
25.Caravan" er plukket ut og spilt inn med sang av amerikanske Pages, produsert av ikke ukjente David Foster (produsent for blant mange andre Chicago).
26.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
27.Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
28.De andre" er blitt for mange eller for tunge.
29.De andre" er det offentlige : lærere, sykepleiere, parkvesen, kulturarbeidere - dvs. administrative tjenester, støttetjenester.
30.De andre har jo forberedt seg på lagtemporittet i månedsvis og trent nettopp med det for øye.
Your last searches