Norwegian-Spanish translation of ansett

Translation of the word ansett from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ansett in Spanish

ansett
allmennadjective prestigioso
  personadjective eminente, célebre, famoso, notorio, distinguido, ilustre
Synonyms for ansett
Derived terms of ansett
Similar words

 
 

More examples
1.En Folkefiende", som fikk en" flying start" under oppførelsen i 1894 - den falt sammen med Dreyfusaffæren ! - blir av franskmenn idag ansett for å være et dårlig Scribestykke.
2.Jeg ville ansett det rimelig at man ikke hadde reist all denne blåst omkring spørsmålet nå, det var vel heller ikke blitt gjort, hvis vi ikke skulle hatt stortingsvalg 8 oktober.
3.Men, tilføyes det," en har allikevel ansett det for sundt og nyttig at utilbørligheten av de handlinger det her gjelder, kommer til uttrykk i loven".
4.Patriarken"s nærmere 50 sentre i fire land er av de fleste nøytrale observatører fra flere land ansett som en suksess, oppnådd på tvers av et uvillig fransk helsebyråkrati.
5.(NTBAFPReuter) De muslimske lands toppmøte i Casablanca vedtok torsdag eftermiddag en resolusjon som tross sin antiamerikanske tone ble ansett som et skritt i retning av et nytt fredsinitiativ i MidtØsten.
6.Biljard blir ikke ansett for å være noen seriøs sport i Norge.
7.Den gang var flyvning ansett for å være en temmelig farlig beskjfeftigelse.
8.Den spesielle type kompetanse og kunnskap vi besitter, blir nok også ansett som viktig i den raske utviklingen av en informasjonsbransje.
9.Det er for tidlig å si om en slik løsning vil bli ansett som realistisk og formålstjenlig, tilføyet han.
10.Det har alltid vært klor her, og en egen klorfabrikk, som vi nå har fått, blir ansett for å være meget sikrere enn transport av så store mengder klor som man hadde tidligere.
11.Det har vært ansett for nesten" ufint" å lage film for et større publikum i Norge.
12.Det statlige apparat har åpenbart vært ansett som så tungvint at det har vært behov for lengre tid i denne sektor, bemerket en statsansatt.
13.Hvordan er avdelingen ansett innad i politiet ? spør forsvareren.
14.I Polen er meget blitt mulig som tidligere ble ansett som umulig, og nå venter vi på Pavens tredje besøk, uttalte kardinal Jozef Glemp under en gudstjeneste i Krakow søndag.
15.I det verdisystem som gjør seg gjeldende i samfunnet, blir denne eiendom sjelden ansett som verd å forsvare, heter det.
16.I mitt hjemland er restaurantfaget et meget ansett og seriøst fag, hvor man satser på kvalitet og service.
17.Jeg hadde aldri søkt jobben som fremmedkontrollsjef om jeg hadde ansett den fremmedloven vi har som rasistisk, uttaler han.
18.Konkurranse har vært ansett som et fenomen som er særegent for kapitalismen.
19.Men det merkelige er jo at denne filmen, som vant publikumsprisen på den norske kortfilmmønstringen i Trondheim ifjor og ikke hovedprisen fordi den ble ansett som for lokal, er nektet vist i norsk fjernsyn av direktør Otto Nes, kommer det opprømt på telefonen fra nord.
20.Men vi føler at søndagsskolen er godt ansett av foreldrene.
21.Saken blir ansett som en av de viktigste vår organisasjon arbeider med.
22.Vi har sett at vi blir ansett som et rendyrket investeringsselskap som lever av å kjøpe og selge aksjer, sier Odfjell.
23.1400 kvadratmeter grunnflate ble totalskadet, men siden Oppsal skole alltid har vært ansett som et prestisjeanlegg, flittig besøkt av skoledelegasjoner fra utlandet, og med en karakteristisk tunløsning rundt et parkmessing anlegg, vil gjenoppbyggingen skje ifølge de opprinnelige plantegninger.
24.Alle har gått utenom, vel vitende om at systemet er blitt ansett som ufeilbarlig, og at enhver som kommer med den minste kritikk, er sosialreaksjonær, en person som ikke vil hjelpe mennesker i nød.
25.Alle tre har en sterk posisjon og er vel ansett.
26.Allikevel blir ofte deres interesser ansett for å tilhøre en særgruppe.
27.Anderledes stilte det seg for kvinnelige malere, maling ble ansett som kunstnerisk, aparte og morsomt.
28.Anders Andøls minneløp for vår halvblodselite ble på forhånd ansett som et oppgjør mellom innersporets Pilmingutt og pensjonisten Toddy.
29.At Eugene, Oregon var en by hvor" halvparten" av byens befolkning jogget og derfor ble ansett som en" rar" by, var i hovedsak også Bowermans fortjeneste.
30.At OSS I skulle vinne mesterskapet, ble nærmest ansett for avgjort på forhånd.
Your last searches