Norwegian-Spanish translation of ansiennitet

Translation of the word ansiennitet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ansiennitet in Spanish

ansiennitet
jobbnoun antigüedad [f]
Similar words

 
 

Wiki
Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært aktiv i et yrke, eventuelt hvor lenge en person har vært ansatt i en bedrift. Begrepet brukes også av boligbyggelag når forkjøpsrett avklares. Mange lønnssystemer er konstruert slik at man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet (ansiennitetsopprykk/opprykk på ansiennitetsstigen).

More examples
1.Denne loven må ikke være til hinder for et så rettferdig krav som å gi ansiennitet til den ungdom i vårt samfunn som avtjener lovbestemt tjeneste i 1215 måneder, sa Enge, og understreket at Forsvarsdepartementet har tatt saken opp med Forbruker og administrasjonsdepartementet.
2.Jeg er nokså forbauset over Arbeiderpartiet i denne saken, sa Bondevik som henviste til at ingen andre kriterier enn ansiennitet og utdannelse nevnes i forbindelse med hva man skal legge vekt på ved utnevnelse av kvinnelige prester.
3.Norsk Arbeidsgiverforening har overfor Forsvarsdepartementet påpekt at en arbeidsgiver handler i strid med likestillingsloven dersom menn gis lønnsansiennitet for den tid de utfører militærtjeneste, mens kvinner ikke får ansiennitet for den tid de har svangerskapspermisjon.
4.Vi kan ikke forstå at ufaglærte montører og hjelpemontører blir foretrukket fremfor kolleger med fagbrev og lengre ansiennitet, heter det i en melding fra telefonsentralmontørene.
5.5060 prosent av leilighetene går til høystbydende, og man er hverken avhengig av ansiennitet eller medlemskap.
6.Andre sentrale spørsmål ved dette tariffoppgjøret er kompensasjon for ubekvem arbeidstid og skalaer for ansiennitet i yrket.
7.Andre tiltak som Høyre mener må gjennomføres, er sikring mot tap av ansiennitet i arbeidslivet på grunn av omsorgsfunksjon, økning av lønnet svangerskapspermisjon og fortsatt barnehaveutbygging.
8.Ansatte i Nordisk Ministerråd i Oslo med opptil 11 års ansiennitet er iferd med å bli oppsagt, og Oslopersonalet har ikke den samme beskyttelse som de som arbeider for Nordisk Ministerråd i Stockholm og København. Dette påpekte Venstres Hans Hammond Rossbach som tok saken opp i form av et begrunnet spørsmål i Stortinget igår.
9.Ap., SV og Kr. F. har i bystyret tatt mer hensyn til de få som har ansiennitet enn til køen av boligtrengende som skriker efter rimeligere leiligheter, mener artikkelforfatteren.
10.Arbeiderpartiet hevder at utdannelse og ansiennitet - uten hensyn til kjønn - skal legges til grunn ved bl. a. presteansettelser.
11.Arbeiderpartiets hovedtalsmann, Ranja Hauglid, sa at når man der ønsket å legge hovedvekten på utdannelse og ansiennitet, var det fordi kvinner ikke må forbigås fordi de er kvinner.
12.Arkitektene krever et tillegg på syv prosent fra 1. mai og på toppen av det et tillegg på 2,25 prosent for arkitekter med mer enn åtte års ansiennitet.
13.Av de 18 var det bare tre som hadde lenger ansiennitet enn de fire kvinnene som var blant de oppsagte.
14.Bl.a. så det ut til at alle som når topplønn i lønnstrinn 14 efter 16 års ansiennitet, skulle flyttes opp i lønnstrinn 15.
15.Både Sigurd Heiestad og Olav Brekke, som har henholdsvis 56 og 40 års ansiennitet som stamgjester, var dypt rørt over nedleggelsen, mens Jan Anonsen ønsket både stamgjester og sine ansatte velkommen i nye lokaler i Møllergaten 13.
16.Da har gjennomsnittsfunksjonæren gjerne tolv års ansiennitet og et par års videreutdannelse (betalt) utover examen artium eller økonomisk gymnasium.
17.De Eldres Boligspareklubb med vel 1400 medlemmer har over 200 pensjonistmedlemmer i denne bydel, hvorav mesteparten har meget god ansiennitet.
18.De ansattes organisasjoner mener at fremmedarbeidere og kvinner med barn blir forbigått, selv om de har flere års ansiennitet ved statsbedriften.
19.De ble oppsagt til tross for at de hadde lenger ansiennitet enn kolleger som har fått beholde jobben.
20.De som ansettes bør velges ut efter de løsninger de har på problemene og ikke efter ansiennitet eller utdannelse.
21.Den ene var den mannlige sosiallærer som hadde fungert og den andre en kvinne med lengre ansiennitet og bedre utdannelse.
22.Den har kortest ansiennitet.
23.Den oversikten OBOSbladet har laget for tredje kvartal viser at det fremdeles stilles krav til ansiennitet for de boliger som omsettes gjennom laget, men i enkelte tilfeller holder det med ansiennitet fra 1981.
24.Dermed mister de ansatte sin ansiennitet, sier advokat Aagaard.
25.Dersom en ikke legger iallfall en viss vekt på ansiennitet, men minst like gjerne henter ledere utenfra, kan det bre seg en oppfatning av at organisasjonen ikke anerkjenner og ivaretar egne personressurser.
26.Det anbefalte forslaget innebærer et generelt timetillegg på 70 øre og økte satser for ansiennitet.
27.Det ene er forholdet til Hovedavtalen, og det andre er at de oppsagte i Halden ifølge bedriften, vil få beholde sin ansiennitet ved beskjeftigelse i Sarpsborg.
28.Det er lite vi har å stille opp mot lønnsforskjeller som ifølge statistikk fra NIF er 1720 prosent for nyutdannede sivilingeniører og hele 50 prosent for folk med en ansiennitet på 1020 år.
29.Det er ventet at bystyret den 26. september vil slutte seg til en forlengelse av bykassepensjonsordningen ut året og at tilbudet om førtidspensjonering begrenses til ansatte over 60 år som har minst ti års ansiennitet i Oslo kommune.
30.Det siste som er skjedd er at det er ansatt en sjåfør hvorunder to vikarer med syv og ni års ansiennitet er forbigått, sier Høst.
Your last searches