Norwegian-Spanish translation of anstendighet

Translation of the word anstendighet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anstendighet in Spanish

anstendighet
allmennnoun delicadeza [f]
  moralnoun corrección [f], decoro [m]
  oppførselnoun decoro [m], dignidad [f], respetabilidad [f], decencia [f], tacto [m], discreción [f]
Synonyms for anstendighet
Derived terms of anstendighet
Similar words

 
 

More examples
1.Korea og Japan, sa Chon, - har begge arvet den felles orientalske visdom om menneskekjærlighet, rettferd og anstendighet, og vil uten tvil komme til å stå i et nærmere forhold til hverandre så snart den ulykkelige fortiden er glemt.
2.Aftenpostens lederskribent må ha vært i usedvanlig slett lune da artikkelen" Politisk anstendighet" ble skrevet nylig.
3.Alene journalistisk skikk og anstendighet ville ha diktert SKAGG å nevne kilden for denne offentliggjøringen.
4.DET er tydelig at politisk anstendighet ikke er like fremherskende overalt i våre dagers stortingsmiljø.
5.Denne uken ble en lang rekke lokale TVstasjoner ilagt klekkelige bøter for å ha overtrådt grensen for anstendighet under reportasjen fra karnevalsfeiringen tidligere i år.
6.Det er dette som da er så aldeles hinsides enhver journalistisk anstendighet, slik Børde ser det.
7.Det er noe som heter anstendighet.
8.Det er snakk om politisk og menneskelig anstendighet, Hagen, ikke om" pressefrihet og politisk ytringsfrihet".
9.Det har også noe med anstendighet å gjøre.
10.Det vil være virkeligheten for alle med anstendighet og menneskeverd i behold, mens en tyrannisk parasittklasse utøver makten.
11.Ja, igjen hører vi dette sesamsesam, som permitterer ethvert krav om skrivende anstendighet.
12.Journalister bør holde fast ved journalistisk skikk og anstendighet.
13.Men de penninggriske fisketransportører, de som fordyrer en hellig fisk hinsides enhver anstendighet, bør nu slåes ned på.
14.Men en viss anstendighet og måtehold må det være lov til å kreve ikke minst av folk med pedagogisk utdannelse.
15.Når NRK i sin iver efter å diskriminere en ikke ubetydelig del av det norske folk går så langt at de må stå frem på skjermen og lyve, slik Bjartmar Gjerde gjorde det på Sportshjørnet for to uker siden, da har man gått langt utover de grenser som settes for anstendighet i dette land.
16.Selverkjennelse og medmenneskelig anstendighet og yrkesmoral ser ut til å være visket bort.
17.Sensurmyndighetene ila 35 TVstasjoner bøter på opptil 10 000 kroner for å ha brutt normene for anstendighet og bidratt til å bryte ned moral og tradisjon.
18.Ære, ansvar, samvittighet, anstendighet... eksisterer ikke lenger som begrep i USSR," skriver hun.
19.Anstendighet, hva betyr egentlig det ? svarer han og setter enda et nytt spørsmålstegn ved våre begreper.
20.Anstendighet kan bare være å passe på at vi er på den rette side.
21.Den britiske sans for anstendighet som fantes hos Orwell er et anknytningspunkt.
22.Det eneste rasjonelle svar på denne situasjonen, er et samarbeide landene imellom for å få gjennomført normer som vil gjenopprette anstendighet i det internasjonale samkvem, sa generalsekretæren.
23.Det eneste rasjonelle svar på denne situasjonen er et samarbeide landene imellom for å få gjennomført normer som vil gjenopprette anstendighet i det internasjonale samkvem, sa generalsekretæren.
24.Jeg synes Bengt Westerberg har vist en påtagelig mangel på anstendighet, sa Bohman.
25.Men vi vil da ha vår anstendighet i behold ?
26.Vi har hele tiden hensynet til ytringsfriheten fremme i vår bevissthet, men det er klart at når utsagn går på den alminnelige anstendighet og folkeskikk løs, da må det reageres, sier Lyngtveit.
27.At valgkampstrategene i Høyres Hus vil endre sin stragegi før Stortingsvalget 1985 er lite trolig, men la oss håpe at en viss anstendighet vil kunne prege den valgkamp som nå er innledet.
28.De fleste har nok forståelse for å være med på grunnlagsinvesteringene, men når disse så er gjort, synes man i all anstendighet at hyttefolket ikke skal behøve å betale dobbelt så høy avgift for vannet som helårsboende.
29.Det eneste man sitter igjen med, er en viss undring over Førdes påstand om at det er hans oppgave å berge NATOs anstendighet !
30.Det er forståelig at mange sosialdemokrater undres på hvor det er blitt av den yngre generasjons politiske anstendighet.
Your last searches