Norwegian-Spanish translation of avløp

Translation of the word avløp from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avløp in Spanish

avløp
vannnoun desagüe [m]
  væskenoun válvula de escape [f]
  husnoun tubo de desagüe [m]
Synonyms for avløp
Derived terms of avløp
Similar words

 
 

More examples
1.Det fantes ingen avløp av noe slag og vannet steg ofte til hoftehøyde.
2.10 prosent forhøyelse av årsavgiften for vann og avløp.
3.51 kommuner har spesifiserte bestemmelser når det gjelder innleggelse / forbud mot innleggelse av vann, og tilsvarende når det gjelder avløp.
4.Avløp av mange slag har sin endestasjon i Øyeren.
5.Avløp må gå til lukket tank, slik at det antagelig vil være mer realistisk å regne med 200 000 kroner til hele anlegget.
6.Det bebudes også endringer i lovbestemmelsene for formidling av sjøfolk, endringer i bygningsloven om refusjon for utgifter til vei, vann og avløp og endringer av lov om brannvern.
7.Grunnlagsinvesteringene, vei, vann, avløp osv., blir betydelig dyrere enn om man bygger i forlengelsen av eksisterende boligfelt.
8.Gulvet har varme og avløp, slik at det kan dynkes og man slipper avbrekk i frosttider.
9.Han er utdannet sivilingeniør fra bygningslinjen ved Technische Hochschule Darmstadt i Tyskland med hovedfag innen vann, avløp og renovasjon.
10.Han hadde noe på hjertet som han ikke hadde fått avløp for under sin lange permisjon.
11.Harildstad tok opp arbeidet med hydrometriske undersøkelser i små nedbørsfelter, et arbeide som er fortsatt og som har vist seg å være nyttig for dimensjonering av åpne og lukkede avløp.
12.Laveste årsavgift på vann og avløp er idag 1002 kroner og tilkoblingsavgiften er på nesten kr. 28,80 pr. kvadratmeter, som tilsvarer 28 000 kroner pr. dekar.
13.Levende vann - det er vann i bevegelse - vann som ikke surner i myrsøkk og tjern uten avløp.
14.Med spredt bosetning kan det mange steder være en fordel å rive bygninger løs fra det offentlige nett, f.eks. når det gjelder avløp, renovasjon og energi, og i stedet utnytte lokale og mer økologiske løsninger, sier Røstvik.
15.Mot Fremskrittspartiets stemme har Vei og vannutvalget i Oslo vedtatt at det fortsatt skal innkreves årsavgift for vann og avløp (tomteavgift) på ubebyggede byggeklare eiendommer i Oslo.
16.Området er teknisk byggemodent med vei, vann og avløp inn til tomten.
17.Problemene med vei og avløp er fremdeles uløste, og rådmannen sier at de først kan bli nærmere vurdert når det foreligger en konkret søknad fra Ten Center om utbygging.
18.Punktutslippene er lekkasjer eller direkte avløp fra gjødselkjellere, siloanlegg, halmlutingsanlegg og melkerom.
19.Skjult under asfalten er det et virvar av elektriske kabler og telekabler, samt et ledningsnett for vann og avløp som dels er underdimensjonert og som dels er over 100 år gammelt.
20.Sluk for baderom og alle avløp for servanter, dusj, vask og klosett monteres, og efterhvert som seksjonene er ferdige, blir de transportert til Åre hvor lokale entreprenører kobler elementene sammen.
21.Sluk i gulvet er også unødvendig, da dusjkaret har en vannlås som går direkte til avløp i veggen, eventuelt andre avløp.
22.Til sammenligning ble det brukt 5,8 milliarder kroner til renseanlegg og andre tiltak mot forurensninger ved avløp her i landet.
23.Tilkoblingsavgiften og årsavgiften for vann og avløp ligger i Oslo idag rundt landsgjennomsnittet.
24.Tre interdepartementale grupper arbeider med regelverket innen skole, helse og vann / avløp / renovasjonssektorene.
25.Vannforsyning, avløp, toalettløsninger og renovasjon.
26.MASKIN A / S ZETA er sammen med Zeta Vann og Avløp A / S blitt til en bedrift.
27.Andre funksjoner er å gi drikkevann og landbruksvann, samt å ta vare på avløp og avrenning.
28.Avgiftene på vann, avløp og renovasjon foreslås øket med fem prosent, strømprisene med cirka 4,5 prosent i Htariffene, og bygge og oppmålingsgebyrene med 15 prosent.
29.Dammen var sirkelrund og hadde avløp til fjorden.
30.De store utgiftspostene, foruten anlegg av veien, er grunnervervelser og omlegging av ledninger og kabler for vann, avløp og kraft.
Your last searches