Norwegian-Spanish translation of bli enig

Translation of the word bli enig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli enig in Spanish

bli enig
overenskommelseverb llegar a un arreglo
Derived terms of bli enig
Examples with translation
Hun er helt enig med oss.
Similar words

 
 

More examples
1.Med valget av Tsjernenko som ny generalsekretær har sovjetledelsen demonstrert at den ikke har greid å bli enig om en yngre kandidat.
2.Arbeiderpartiet bestemte seg igår for å stemme imot kompromissforslaget fra Høyres Jo Benkow om i prinsippet å innføre tallspillet Lotto, og senere bli enig om hvordan overskuddet skulle fordeles.
3.Den viktigste hindringen for at Sikkerhetsrådet skal bli enig om å sende en FNstyrke, er det sovjetiske kravet om at amerikanske krigsskip utenfor Libanons kyst som har fungert som en støtte for president Amin Gemayel, skal så langt bort fra Libanon at de ikke kan beskyte libanesisk territorium.
4.Det er ingen grunn til at noe som helst land i Europa skulle ha rett til å ha slike våpen, og hvis man kunne bli enige om å kvitte seg med dem, ville jeg være hundre prosent enig.
5.Det heter i beretningen at det har tatt tid for Regjeringen å bli enig om de fremtidige retningslinjer for den alminnelige garantiordning.
6.Det kan man bli enig om, noe blir virkelig utrettet uten at det har noen kinkige konsekvenser i det politiske liv !
7.ENHVER iakttager med sans for politiske proporsjoner vil antagelig lett kunne bli enig om at de meget spesielle problemer som kjennetegnet Bortenregjeringens siste periode, overhodet ikke tåler sammenligning med dagens samarbeidssituasjon på borgerlig side.
8.Ekspertkomiteer nedsettes i håp om at ILO skal bli enig med LO, og LO bli enig med seg selv.
9.Forfatteren avslutter med å fortelle at han ikke har lagt an på at leseren skal bli enig med ham.
10.Før fordelingen av ministerpostene var klar, ville man heller ikke kunne bli enig om hvordan vervene i Knesset skulle fordeles.
11.I Stockholm har oppfølgingskonferansen om sikkerhet og samarbeide (KNE) efter nesten et år begynt å nærme seg et samarbeide ved å bli enig om hva som skal diskuteres.
12.I en rekke år har Norge hatt sine årlige" stålbrev" med EF, men for 1984 har man hittil ikke klart å bli enig.
13.Jeg påpekte også at utenrikskomiteen fremholder at stormaktene bør bli enig om å legge en kontrollerbar" frys" til grunn for videre forhandlinger.
14.Men Norge oppnådde i hvert fall en midlertidig seier siden kommisjonen ikke lyktes i å bli enig om en foreslått reduksjon av vågehvalkvoten som blir fanget utenfor norskekysten.
15.Observatører på OPECmøtet her i Geneve har liten tro på at organisasjonen kan bli enig om nye drastiske tiltak for å kontrollere medlemslandenes oljeproduksjon og priser, når de 13 oljeministrene fortsetter møtet 27. desember.
16.Og selv om Norge er alliert og i samarbide med De forente stater og til en viss grad eller muligens har en innflytelse på USAs atompolitikk, regner vi De forente stater for å ha et større og et overordnet ansvar forbi og over allianseforholdet når det gjelder å komme SovjetUnionen i tale og å bli enig med russerne om nedbygging av kjernevåpen.
17.Så kan man når dette er sagt - naturligvis lett bli enig om at når et lederskifte først skulle finne sted, er det til Høyres fordel at efterfølgeren blir Erling Norvik.
18.Vanskeligere var det å bli enig om hvor vestgrensen skulle gå.
19.Det er ikke vårt problem om statsministeren har vanskeligheter med å bli enig med mellompartiene om nye tiltak mot SydAfrika.
20.Det er lettere å bli enig om priser kog rabatter med de blader man selv eier.
21.Skal man senke selve pensjonsalderen, må man også bli enig om finansieringen.
22.25åringen har forlengst skrevet under overgangspapirene, og det vil ifølge klubbens markedssjef, Per Tore Svendsen, ikke by på problemer å bli enig med Brann om de praktiske spørsmål i forbindelse med overgangen, ei heller de økonomiske, selv om han ikke ønsker å nevne noen sum i den forbindelse.
23.Advokat Aasmund O. Sandland sier til Aftenposten at han regner med at det vil ta forholdsvis kort tid før han på vegne av sin klient vil bli enig med NSB om erstatningssummen.
24.Blant annet må forbundet bli enig med seg selv om hvor man ønsker det beste laget, og så ta ut derefter.
25.Byråsjef Alv Heltne i Kulturdepartementet sier til NTB at det er nødvendig med flere drøftelser for å bli enig om fordelingen av den økonomiske byrden mellom kommunen og departementet.
26.De ser iallfall ikke ut til å kunne bli enig med seg selv om hvordan de skal reagere.
27.Den ustabile økonomiske situasjonen i verden kan få katastrofale følger hvis man ikke klarer å bli enig om en ny strategi for å styrke den økonomiske oppgang i industrilandene.
28.Den vesteuropeiske union (VEU) greide ikke på sitt todagers møte i Bonn å bli enig om et felles svar på den amerikanske invitasjon til å delta i forskningssamarbeidet knyttet til president Reagans plan om romvåpen (SDI).
29.Derfor kunne private interesser og Oslo kommune bli enig om et nytt initiativ, mener professor Noreng.
30.Dersom Kongressen ikke selv makter å bli enig om de nødvendige nedskjæringer, skal det overlates presidenten, ifølge forslaget.
Your last searches