Norwegian-Spanish translation of bred

Translation of the word bred from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bred in Spanish

bred
størelseadjective ancho
  mål - vektadjective ancho, de ancho
Synonyms for bred
Derived terms of bred
Similar words

 
 

More examples
1.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
2.Det er bred enighet om at rasisme skal bekjempes og skolesjefen har oppfordret skolene til å ta opp dette i sin valige undervisning.
3.Det er en så bred enighet om vårt framtidige forsvar at den bør kunne tåle de mange omprøvninger som etter hvert vil melde seg," mener Nationen.
4.En sterk massebevegelse og en bred front mot atomvåpen må nødvendigvis gå fra kommunistenes rekker..."," gjøre kampen mot atomvåpen til en kamp mot imperialismen...".
5.Fra Stortorvet utgår en bred gate under navn Grændsen", står å lese i en tilårskommen bok.
6.Jeg hadde fornøyelsen av å høre gruppen alt ved fjorårets Lisebergfestival, hvor den med bred margin var festivalens høydepunkt", skriver Lennart Blomberg.
7.På det grunnlag var det vanskelig å nekte Oppland en utbygging som det synes å være så bred enighet om behovet for," sier han.
8.Sveno Marina" er 110 meter lang og 18 meter bred.
9.Trygve Bratteli vil få en sentral plass når etterkrigshistorien skal gis en bred og balansert bedømmelse.
10.Xiu Li Hu", som skal gå mellom Hongkong og Kanton, er 31,5 meter lang og 9,4 meter bred og har en kapasitet på 269 passasjerer.
11.Alexander Bertelsens sak har samlet en bred opinion i Norge som ensidig fordømmer Deres myndigheters handlemåte.
12.Allerede nå kan vi konstatere en meget bred kontakt med folk.
13.Arbeiderpartiet vil fremlegge en bred strategi for hvordan vi skal få fart på norsk økonomi slik at det offentlige kan bli istand til å løse flere oppgaver enn idag.
14.Arbeidet for å gjøre norske arbeidsplasser mer konkurransedyktig og for å skape nye, kaller på bred innsats fra både samfunnet, grupper og enkeltmennesker.
15.Da jeg skulle tiltre stillingen som sjef for Radioteatret for et år siden, var et av ønskene mine å gi en bred presentasjon av en klassiker hvert år.
16.Da vedtaket om maritime høyskoler ble fattet i 1978, var det bred politisk enighet om saken.
17.De eneste betingelser som bør stilles er at et toppmøte må planlegges meget grundig med en bred omforenet dagsorden, og at det skal avvikles uten propagandaintensjoner, sa Kohl.
18.Den enormt raske materielle utviklingen i området har forårsaket en kulturell reaksjon i form av en bred islamsk vekkelsesbølge som landenes mer moderate, vestlig pregede herskere ikke har kunnet unnlate å ta hensyn til, blant annet ved å avsette større midler til religiøse formål.
19.Den har vist at det idag er bred enighet om at skatteprogresjonen må dempes som ledd i en samlet omlegging av systemet.
20.Den oppbygging Statskraftverkene har fått og den innsats som er lagt for dagen har allerede høstet bred anerkjennelse.
21.Dessuten har våre to land en relativt bred militærindustriell kontaktflate som vi gjerne vil videreutvikle, understreker Hauge.
22.Det er bred enighet også blant mine liberale demokratiske venner med stor D om at flertallet er bedre stillet enn for fire år siden.
23.Det er bred enighet om at det bare er et militært forsvar som vil kunne være effektivt i motstanden dersom det skulle oppstå en krigssituasjon, sier Mollan.
24.Det er bred enighet om at konkurranseevnen er avgjørende for våre produksjonsmuligheter.
25.Det er bred politisk enighet om å forsøke og beholde bedriften i Askim, tilføyer Ekman.
26.Det er gledelig at det er oppnådd bred enighet i kommisjonen om behovet for en varig og relativt kraftig demping av skatteprogresjonen.
27.Det er gledelig at vi har en bred enighet om betydningen av bosetningen og utviklingen av næringslivet i bygdene.
28.Det er gledelig å konstatere at det fortsatt er bred forståelse mellom de tre regjeringspartier om nødvendigheten av å gi reelle skattelettelser, sier Høyres parlamentariske leder Jo Benkow.
29.Det er ikke aktuell politikk å satse på en bred utflytting av statsinstitusjoner fra Osloområdet, fastslo Marit Rotnes (a) da hun som saksordfører innledet til en mindre debatt om lokalisering av statlige arbeidsplasser i Stortinget igår kveld.
30.Det er jo et argument at vi bør koordinere tiden med våre naboland, og sommertiden har bred oppslutning i alle nordiske land.
Your last searches