Norwegian-Spanish translation of burde

Translation of the word burde from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

burde in Spanish

burde
nødvendighetverb deber
Examples with translation
Du burde starte så tidlig som mulig.
More examples
1.Aftenpostens hovedanliggende er, så vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
2.Arbeiderpartiet burde være den siste til å anklage andre for å plassere politisk rettroende i sentrale posisjoner.
3.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
4.Burde ikke også den slags foregå når teppet er nede ?
5.Dagen før Tor Arne skulle skyte dro han opp på skytebanen og skjøt fullt mesterskap, selv om jeg sa til ham at ti skudd var det meste han burde skyte.
6.De Torger, burde været med i New York og seet al Herligheden der.
7.De burde søke om å få igjen skolepengene sine !" med adresse til de to foran nevnte.
8.Denne boken er så god at den burde ha vært utgitt som voksenbok.
9.Det burde være en selvfølge at etikken kommer før teknikken ved innføring av nye medisinske metoder som involverer ømtålelige, kontroversielle og vanskelige etiske problemer.
10.Det burde være overflødig å si at det moderne Europas problemer, slik vi opplever dem idag, er oppstått i middelalderen.
11.Det er da enkelt - venstresiden burde da lett kunne forstå et slikt språg, ikke sant ?" sa Mitterrand i samtalen med norske pressefolk før avreisen.
12.Det er derfor spørsmål om ikke landbrukets organisasjoner med tanke på næringens framtidige stilling burde vise en høy grad av moderasjon ved dette oppgjøret.
13.Det er efter undertegnedes mening ganske åpenbart at Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus ikke har ydet denne pasienten den hjalp hun burde ha fått, ikke minst på grunn av Rikshospitalets påstand om funksjonell nevrose.
14.Det er mange grunner til at Norge burde øke sin innsats i Antarktis.
15.Det forundrer meg at Stockholm er seg selv, og at alt går sin vante gang, for Elvin Jones trommeeksplosjon på Fasching burde ha vært i stand til å løfte nordre halvklode i en rytmisk spiral langt inn i en annen dimensjon.
16.Det hersker neppe tvil om at denne fordelingen foregår på en måte som gjør landbruksoppgjøret langt dyrere enn det burde være.
17.Det hevder i alle fall Opplysningsutvalget for fisk, og de burde jo ha greie på slikt.
18.Dette er et så formidabelt beløp at det burde få enhver ansvarlig kommunepolitiker i Oslo til å skjelve".
19.Dette er også til fulle dekkende for den politiske elite i landet der" Altmark og Jøssingfjord" burde vært en evig vaksinasjon mot å degradere Sjøforsvaret til en tredjerangs våpengren.
20.Då NN... gjorde framlegg om at embedsmennene burde være frie til å oversjå borgerane sine språklege val og ønskje, var det sannelig litt av en markering av folkestyret.
21.Dødmannsknapp" eller en anordning som kortslutter motorens tenning i slike situasjoner, finnes som ekstrautstyr til de fleste motorer, og burde være obligatorisk.
22.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
23.Et folk," sa han," som med rette er stolt av sine store diktere, burde ikke la bibliotekene gå til grunne...
24.Et parti som vil benytte seg av markedenes effektivitet, burde gå inn for kjøreavgifter i byene i rushtiden.
25.For det første er det klart at det ikke burde by på særlige problemer for norske politikere å innhente informasjoner om hva PLO står for.
26.Fordi den kristne kirke helst ville beholde ånden alene, mens naturen burde bøye seg til døden, tok naturen til sist ut sin rett og begynte å rase på egen hånd uten noen som helst forbindelse med den ånd som nå virkelig ble alene, men som skulle ha gjennomtrengt og gjennomlyst også den erotiske opplevelse.
27.Historiens lekse burde ikke glemmes av de som 45 år senere igjen trår ut på den glatte og risikable vei med å føre folk bak lyset.
28.Historier fra Krokskauen" av samme forfatter burde vært utgitt igjen.
29.Hvis Vilhelm Aubert er i tvil om Sovjets eksansive hensikter, burde han ta seg en prat med en østeuropeer.
30.I alle fall synes vi at polititjenestemennene selv burde kunne utvise en større grad av vurderingsevne overfor fare og risiko i slike situasjoner.
Similar words

 
 

burde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) burdeburdendeburdet
Indikative
1. Present
jegbør
dubør
hanbør
vibør
derebør
debør
8. Perfect
jeghar burdet
duhar burdet
hanhar burdet
vihar burdet
derehar burdet
dehar burdet
2. Imperfect
jegburde
duburde
hanburde
viburde
dereburde
deburde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde burdet
duhadde burdet
hanhadde burdet
vihadde burdet
derehadde burdet
dehadde burdet
4a. Future
jegvil/skal burde
duvil/skal burde
hanvil/skal burde
vivil/skal burde
derevil/skal burde
devil/skal burde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha burdet
duvil/skal ha burdet
hanvil/skal ha burdet
vivil/skal ha burdet
derevil/skal ha burdet
devil/skal ha burdet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle burde
duville/skulle burde
hanville/skulle burde
viville/skulle burde
dereville/skulle burde
deville/skulle burde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha burdet
duville/skulle ha burdet
hanville/skulle ha burdet
viville/skulle ha burdet
dereville/skulle ha burdet
deville/skulle ha burdet
Imperative
Affirmative
duburd
viLa oss burde
dereburd
Negative
duikke burd! (burd ikke)
dereikke burd! (burd ikke)
Your last searches