Norwegian-Spanish translation of database

Translation of the word database from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

database in Spanish

database
databehandlingnoun base de datos [f]
Synonyms for database
Similar words

 
 

Wiki
En database er strukturert samling av data, begrepet er vanligvis knyttet til elektroniske datasystemer. Et databasesystem skal kunne behandle store mengder data effektivt, motsetningsfritt og sikkert. Databasesystemet skal sikre at endringer og tilføyelser ikke fører til motsetninger eller feil, og skal kunne levere riktig informasjon effektivt til brukere og programvare.

More examples
1.Database Sør" er etablert i Åmli kommune i AustAgder.
2.Database Sør" er navnet på det nystartede firmaet som foreløbig opererer i Telemark og Agderfylkene.
3.Større, seriøse abonnenter i transport og spedisjonsbransjen skal få tilbud om å leie utstyr for tilkobling til en stor, sentral database via telenettet.
4.Anlegget har også en database som inneholder samtlige gatenavn og numre i Oslo, Asker og Bærum.
5.Av sjøfuglrapporten fremgår at de hekkende sjøfuglbestander og en betydelig del av vinterbestandene nå er kartlagt, og fra den sentrale database kan man herefter automatisk få tegnet utbredelseskart for de enkelte arter til enhver tid.
6.Bedriften eier en database med opplysninger om rundt 90 000 bedrifter.
7.Bjørn Eek (30) er ansatt som salgskonsulent i senteret med ansvar for markedsføring av informasjonssystemer på database - og teledataområdene.
8.De opplysninger man ønsker å hente ut, kan enten tas opp på egen skjerm, eller lagres i egen database.
9.Denne artikkelen som jeg nå har fått avsatt til avisen, blir lagt inn i en database.
10.Det positive ved oversikter på database er både at det gir en raskere oppdatering og letter muligheten for å svare på en stilling før det er for sent, sier Kjell Stahl, idet arbeidsmarkedsetaten her i landet er på vei til å få teknisk utstyr i pakt med tiden og de varierende problemer.
11.Efterhvert som hjemmedatamarkedet griper om seg, regner Søndenaa med at det også kan bli marked for å bygge opp en database som kan formidle andre former for opplysninger og tjenester.
12.En database karakteriseres videre av at dataene er lagret i, eller kan gjenfinnes efter en gitt struktur.
13.Firmaer eller enkeltpersoner som har gjenstander å selge, kan la seg registrere på firmaets database mot å betale et visst beløp.
14.Firmaet, som skal hete Database Sør, vil i første rekke formidle kontakt mellom kjøpere og selgere av ulike objekter.
15.For at et opphavsrettslig vernet åndsverk skal kunne lagres i en database, må det fremstilles et eksemplar av verket (teksten, illustrasjonen m.v.) som kan leses av maskinen.
16.For å antyde noe mer om omfanget av daglig bruk av database hos oss, kan det være opplysende at Universitetsbiblioteket i Oslo alt i flere år har hatt databasert litteratursøketjeneste for universitetene til mer enn 150 store databaser tilknyttet det såkalte Lockheeds Dialogsystem.
17.Han ber sitt lokale bibliotek kontakte norsk database eller en av de store i USA og får et summary eller en oversettelse av denne artikkelen.
18.Hvis vi i teorien startet det praktiske arbeidet for fullt idag, ville de viktigste publikasjoner være registrert i en database om et halvt års tid, sier Marta Prerovska.
19.I det utredningsarbeidet som ligger til grunn for NTBs database, forutsettes det at det må forhandlinger til med opphavsmennene, og det forutsettes da forhandlinger med felles organisasjon for opphavsmenn som NJ (Norsk Journalistlag).
20.I tillegg kommer de 400 som er tilknyttet Norsk Senter for Informatikks database som også kan bruke telefonkatalogen.
21.I tillegg vil hver enkelt bokhandel bli knyttet til forlagssentralens database, slik at de når som helst kan finne frem til forfattere, boktitler eller ulike bøker innen et emne.
22.Kontrakten mellom universitetet og oljeselskapet kan forlenges efter avtale mellom partene ; heri ligger muligheten for å utarbeide en større database med norsk / engelsk oljeterminologi.
23.Mikron er en nystartet produsent av telekommunikasjonsutstyr basert på egen forskning, mens Data Tracer i Kristiansand er en database for gjenfinning av cointainere og annet gods som mistes, stjeles eller på annen måte tapes ved sjøtransporter.
24.Nordsjøen, som er NordEuropas mest aktive jordskjelvområde, skal kartlegges med sikte på å fremskaffe en database som gir nøyaktig oversikt over antall jordskjelv, størrelsen, hyppigheten og stedsangivelse.
25.Norsk Data overleverte mandag en database for kinesiske tegn som ledd i et forskningsprosjekt med sikte på å forenkle Kinas avisproduksjon.
26.Prisen på slike oppdrag vil være avhengig av medgått konsulenttid, teleomkostninger og den tid man har vært inne på de (n) aktuelle database (r).
27.På Sentralsykehuset i Akershus finnes det en database med opplysninger fra norske, danske, svenske, tyske og engelske kostholdsanalyser.
28.På terskelen til etablering av ny database er bl.a. NTB (Norsk Telegrambyrå).
29.Senere kan en database for generell norsk oljeterminologi komme på tale.
30.Stensaasen sier at det er eksemplarfremstilling efter loven når det i database fremstilles et maskinlesbart verk, og at det krever opphavsmannens samtykke.
Your last searches