Norwegian-Spanish translation of eksistere

Translation of the word eksistere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksistere in Spanish

eksistere
allmennverb existir
  filosofiverb ser, existir
  folkverb subsistir
  finnesverb existir, encontrarse, estar presente
Synonyms for eksistere
Derived terms of eksistere
More examples
1.Avlivning av dyr er dessverre nødvendig for at vi mennesker skal eksistere.
2.Den representerer muligheten for Nicaragua til å eksistere for nicaraguanerne.
3.Kan der vel eksistere en miserablere Stilling end at flagre om i Verden, som en stakkels forarmet MalerMadam ?
4.Den private underholdningsformidling vil fortsette å eksistere, tildels vil denne og den offentlige operere på to adskilte markeder.
5.Fra det øyeblikk lerretet begynner å eksistere, er det det som trekker meg med seg.
6.Geografiske, militæroperasjonelle og strategiske lover er avgjørende for situasjonen i Europa og leder til antagelsen om at NATO med hele sin struktur - kanskje med klarere vekt på den europeiske del - vil fortsette å eksistere.
7.Jeg har en klippefast tro på boken, den vil fortsatt eksistere og blomstre.
8.Men Kleven, 99,7 prosent av de norske velgere stiller det naturlige spørsmål hvor lenge dere 0,3 prosent klarer å eksistere ?
9.Men en slik tro kan bare være basert på at universets skaper enten er opphørt å eksistere for dem, eller at han har trukket seg helt tilbake fra denne verden.
10.39 fra Stortingsforhandlinger, debatter m.v. i Odelstinget ved Jo Benkow)" Men dersom det mot formodning skulle eksistere noen tvil om Høyreregjeringen vil følge opp med bevilgningsmessige konsekvenser de forslag til lover man selv fremmer, så la det hermed være sagt at det behøver ingen å engste seg for eller tvile på.".
11.Advokaten opplyste da på vegne av forsvarerne at de fullt ut aksepterte at det kunne eksistere en slik subjektiv frykt.
12.Alle har rett til en hjelpende hånd fra det samfunn de lever i, men selvsagt kan det bare bli tale om et minimum noe man kan eksistere på, men ikke mere.
13.Alle planer for det forestående sommerbesøk av verdens største cruiseskip," Norway" er klare, og noen problemer for programmet av alvorlig art synes ikke å eksistere langs norskekysten.
14.Allikevel er det nesten ubegripelig at der kan eksistere folk som tyskeren Gerhard Flesch som Ulateig vier fyldig omtale.
15.Assistentlege Knut Skyberg sier til Aftenposten at han er forskrekket over hvor raskt og skråsikkert de avviser at det kan eksistere en sammenheng mellom fosterskadene og arbeidsmiljøet i laboratorier som sveiser plast.
16.At det skulle eksistere en norsk" utrykningsstyrke" til bruk i palestinske flyktningeleirer er også helt ukjent for forsvarssjefen, sier Granviken.
17.At mennesket med sine livsfunksjoner skulle eksistere isolert fra og uavhengig av sin omverden er det neppe noen som vil hevde.
18.Av massemedienes kommentarer og uttalelser fra forskjellig hold synes det å eksistere adskillig forvirring.
19.Avliving av dyr er dessverre nødvendig for at vi mennesker skal eksistere.
20.BYEN kan ikke eksistere uten bilen.
21.Bak fornedrelsen ligger hele tiden latteren som en livgivende impuls, som en evne til å leve videre, ikke bare eksistere.
22.Barnehjem med sovesaler skal ikke lenger eksistere i Oslo.
23.Basert på ønsker om sameksistens ut fra alle lands legitime rett til å eksistere med forskjellige samfunnssystemer - innenfor rammen av FNs menneskerettighetserklæring.
24.Brevet ble avsluttet med at det måtte nytenkning til hvis Nasjonalt Folkeparti fortsatt skulle eksistere, og Blücher krevde Olsens avgang.
25.Både privatpraktiserende og kommunalt ansatte bydelsleger skal eksistere side om side.
26.DET er" grotesk", har Henry Kissinger sagt, at SovjetUnionen foreslår forhandlinger med USA om romvåpen som først vil eksistere om ti år, men nekter å forhandle om de atomraketter som bygges og stilles opp nesten daglig.
27.Da disse imidlertid for mitt vedkommende for en meget høy del består av pensjonister med minstepensjon, finner jeg det sosialt uakseptabelt å belaste disse med økte helseutgifter, og får heller finne meg i å eksistere på en lavere fot.
28.Dagen efter fremsto den tyrkiskkypriotiske leder Rauf Denktash som mer uforsonlig enn noensinne idet han avviste det siste meglingsforslag fra FNs generalsekretær Perez de Cuellar og kravet om at Republikken NordKypros formelt opphører å eksistere.
29.Dagens distriktsjordmødre kan ikke eksistere uten at de har menn til å forsørge seg.
30.De av våre medmennesker som stikker seg ut, som av de forskjelligste årsaker ikke har det ideelle adferdsmønster og rykte - han eller hun vil være bedre tjent med å eksistere i det anonyme mylder, enn i en egn for former for landsbyjustis skal råde.
Similar words

 
 

eksistere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) eksistereeksisterendeeksistert
Indikative
1. Present
jegeksisterer
dueksisterer
haneksisterer
vieksisterer
dereeksisterer
deeksisterer
8. Perfect
jeghar eksistert
duhar eksistert
hanhar eksistert
vihar eksistert
derehar eksistert
dehar eksistert
2. Imperfect
jegeksisterte
dueksisterte
haneksisterte
vieksisterte
dereeksisterte
deeksisterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde eksistert
duhadde eksistert
hanhadde eksistert
vihadde eksistert
derehadde eksistert
dehadde eksistert
4a. Future
jegvil/skal eksistere
duvil/skal eksistere
hanvil/skal eksistere
vivil/skal eksistere
derevil/skal eksistere
devil/skal eksistere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha eksistert
duvil/skal ha eksistert
hanvil/skal ha eksistert
vivil/skal ha eksistert
derevil/skal ha eksistert
devil/skal ha eksistert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle eksistere
duville/skulle eksistere
hanville/skulle eksistere
viville/skulle eksistere
dereville/skulle eksistere
deville/skulle eksistere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha eksistert
duville/skulle ha eksistert
hanville/skulle ha eksistert
viville/skulle ha eksistert
dereville/skulle ha eksistert
deville/skulle ha eksistert
Imperative
Affirmative
dueksister
viLa oss eksistere
dereeksister
Negative
duikke eksister! (eksister ikke)
dereikke eksister! (eksister ikke)
Your last searches