Norwegian-Spanish translation of en viss

Translation of the word en viss from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

en viss in Spanish

en viss
ubestemt determinantadjective un, una, un cierto, una cierta
Derived terms of en viss
Anagrams of en viss
Examples with translation
Til en viss grad sykkelen gjenspeiler eierens personligheten.
Similar words

 
 

More examples
1.De bør følgelig" ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for en uakseptabel risiko...
2.Det er derfor lite trolig at lønnsutviklingen vil bidra til en vesentlig demping av den nåværende prisstigningstakt selv med en viss produktivitetsvekst".
3.Det kan registreres en viss nedgang i monopolets omsetning, men det totale alkoholkonsum ser ikke ut til å ha endret seg nevneverdig.
4.Det viktigste for regjeringen nå blir å sørge for at oppgangen i økonomien fortsetter, og at denne utnyttes til å øke sysselsettingen, samt til å muliggjøre en viss standardforbedring for de store lønnstagergrupper.
5.Elevene bør kunne se tilbake på sin skolegang med en viss glede," slår Lexau eftertrykkelig fast, og det er det vel neppe noen som er uenig i ?
6.En viss kontroll må det selvsagt være, men den er forlengst gått over alle støvleskaft.
7.En viss skjerping for enkelte," lyder Ap.avisers beskrivelse av forslaget til ny boligbeskatning.
8.Her ligger det fortolkningsmuligheter, men lovmakerne har nok tenkt på fartøyer av en viss størrelse og med tilsvarende stort dypgående.
9.Hvem spøkefuglene er, kan ingen si noe sikkert om, men denne" köpenickiade" må dog anses som avslørt", fremholder Aftenposten og tilføyer at" det er på det rene at denne sak har vakt en viss munterhet i kommunen, der alle inntil nå har gått" fem på".
10.I alle disse forbrytelser - innbrudd i kirker, ildspåsettelser, skjending av kirkerommet, tortur og drap på prester - ser det ut til å være en viss indre, logisk sammenheng.
11.Kvotefordelingen" mellom landene spiller nok en viss rolle for kompetansenivået i et sekretariat, men er neppe en avgjørende faktor.
12.Min tid i denne posten går tilbake til den periode da avspenningsforventningene blomstret, fulgt av en tilintetgjørelse av Vestens avspenningsdrømmer og derefter av vestlige forsøk som enkelte nå gjennomfører med en viss desperasjon - på å gjenopplive disse drømmer...
13.Nathan" er ikke et lett tilgjengelig verk, handlingen er ganske komplisert bygget opp og får iblant preg av intrikat konstruksjon - det skal tilegnes med en viss porsjon tålmodighet.
14.Overskuddsproblemene og restriksjonene de fører med seg, har i en viss grad påvirket stemningen i landbruket.
15.Regjeringssamarbeidet rystes ikke i sine grunnvoller fordi om en viss uenighet kommer til uttrykk.
16.Spionrapportene" går ut på at laget spiller bevisst offsidetaktikk og har til en viss grad lykkes med det i kampene mot Chile og Frankrike.
17.Stay with me" er blitt en fin samling jazzpoplåter, med en viss Randy Crawfordstil.
18.Vi vil derfor ikke utelukke en viss reklamefinansiering i en slik sammenheng.
19.Vi vil ikke betvile at det eksisterer en viss sannsynlighet for at en krig fortsatt kan utkjempes konvensjonelt i Norge.
20.(uthevet av meg) ikke burde gå lenger enn til en viss ytterligere reduksjon.
21.Alle er enige om at det er nødvendig med en viss inndragning av likviditet i denne situasjon, men vi hadde foretrukket at det hadde vært gjort på en annen måte, f. eks. ved bruk av markedspapirer, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening.
22.Arbeidsmarkedskurs av en viss varighet bør kunne inngå som en del av en fagopplæring.
23.Arrangementet til sjøs for pressefolkene har en viss sammenheng med det utilfredsstillende forholdet til mediene under Falklandskrigen og Grenadaaksjonen, sier oberst Strøm.
24.Barns deltagelse avhenger av en viss evne hos barna til å tilegne seg stoff og uttrykke seg meningsfylt.
25.Beklageligvis er det befalet som er de aller siste som får vite om den slags, men det er klart at det nok kan være en frisk tone, at noen soldater vil aksle en viss kjekkhet og tøffhet.
26.Belgierne var overbevist om at en viss cognac var oppkalt efter meg, sier slagferdige Preben Elkjær Larsen.
27.Bestillingene er basert på et antatt salg og en viss maktfordeling mellom importørene.
28.Bevilgningsforslaget for 1985 gir rom for å føre videre aktivitetene som er i gang i 1984, samt å innføre en viss ønskelig kvalitetsforbedring i undervisningen for fremmedsproglige elever.
29.Bidraget fra den svarte økonomi til sysselsetting og produksjon lar seg vanskelig fastslå, selv om det må antas å være av en viss størrelse, fremholdt finansminister Rolf Presthus i Stortingets spørretime i formiddag.
30.Blant de norske tilreisende var det på forhånd en viss usikkerhet idet mange syntes at utropene var satt noe høyt.
Your last searches