Norwegian-Spanish translation of erkjenne

Translation of the word erkjenne from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

erkjenne in Spanish

erkjenne
skyldfølelseverb admitir, confesar, reconocer
  takksomhetverb reconocer, agradecer
  regjeringverb reconocer
  sannhetverb confesar
  medgiverb admitir, reconocer, confesar
  åpent erkjennerverb reconocer, admitir, confesar
Synonyms for erkjenne
Derived terms of erkjenne
More examples
1.Jeg er aldri innstilt på at slaget er tapt, men jeg må bare erkjenne at jeg ikke er i toppform.
2.Alle er vel alminnelig enig om at et slikt samarbeide er viktig, men det er ikke nok å erkjenne det.
3.Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
4.Fordommer og en uvilje til å erkjenne sannheten har aldri gjort noe godt, og idag vil det kunne få de alvorligste følger, sa Tsjernenko.
5.Men de fleste vil vel idag erkjenne at en fortrinnsrett til leveranser ville vært en død linje på lengre sikt, blant annet fordi den ville bremse innsatsen for å styrke konkurranseevnen.
6.Men jeg må erkjenne at jeg tok en liten titt i avisene på flyet hjem til Stavanger, og det var endel positivt.
7.Politikerne bør snarest mulig erkjenne at det var en stor blunder da Stortinget gikk hen og ga hjemmehjelpen en status som sosialhjelp, mens hjemmesykepleien fikk karakteristikken medisinsk tjeneste.
8.TASSomtalen er bare en gjentagelse av at SovjetUnionen ikke vil erkjenne de faktiske forhold i Treholtsaken, sier Willoch til NTB.
9.Veteranene har vunnet det endelige slag om Vietnam. nå er det opp til myndighetene å erkjenne sitt ansvar.
10.Vi må bare erkjenne at Oslopolitiet er sterkt belastet, og at politikammerets forbruk av penger ofte blir større enn budsjettene tilsier.
11.Vi må erkjenne - og ta konsekvensen av - at det er av nasjonal betydning at vi hevder oss internasjonalt.
12.Vi må erkjenne at befalet har et legitimt krav på å få betalt for sitt arbeide i form av penger eller fritid med lønn, sier Helset, som samtidig beklager at den nye langtidsplan som Stortinget skal behandle om kort tid, ikke legger opp til en diskusjon om arbeidstidsbestemmelsene for militære tjenestemenn.
13.Vi må erkjenne at det i noen grad er avstand mellom liv og lære i Norges holdning til NØV.
14.Vi må erkjenne at eldre har ressurser som de har behov for å bruke, og som samfunnet trenger.
15.Vi må erkjenne at slike episoder kan oppstå, og det er da rimelig at vedkommende som har vært innblandet blir tatt av vakt.
16.Vi må erkjenne faren for en mer omfattende sovjetisk infiltrasjon på den vestlige halvkule.
17.Alle synes å erkjenne at mediesektoren er et område i vekst.
18.Alle vi som innser at videnskapen har rett, at barna trenger nettopp sin mors omsorg så lenge de er under seks år gamle, vi må nå erkjenne vår besøkelsestid og frabe oss den formen for kjønnsutjevning som setter småbarna på bar bakke.
19.Alle vil helst bare understreke andres - det vil i dette tilfellet si regjeringens - ansvar, men nøler med å erkjenne sitt eget.
20.Alternativet er å erkjenne at det vil gå med menneskene som med liljene på marken når tørken kommer, og å spørre hvor vi har lært kristendom.
21.Avisen finner det forståelig at idrettsledere kan ha vanskelig for å uttale seg slik at de kan tas til inntekt for et bestemt politisk syn, men mener at" det burde ikke være vanskelig å erkjenne både overfor politikere og andre at det endringsforslag Høyre og Senterpartiet har lansert i forståelse med regjeringen, vil gi idretten prioritet og penger som de ikke har råd til å sette over styr.
22.Bakgrunnen for å danne en slik gruppe, er at man må erkjenne at det offisielle Norges bemanning i utlandet er mindre enn hva for eksempel Sverige, Danmark og Finland kan vise til.
23.Blant annet er man vel i ferd med å erkjenne at kvinner og menn ikke er helt like, selv om begge kjønn selvfølgelig er likeverdige.
24.Borger Eggen må erkjenne at det tverrpolitiske samarbeide nå har bragt ham i en klemme.
25.Carl I. Hagen har tilfulle fått erkjenne sannheten i denne visen - fanget inn av stemningsbølgen rundt Anders Lange, så raskt ut i det ytterste mørke da Lange fornemmet konkurransen fra sin sekretær i det privateide parti med det lange navn.
26.Christian Erlandsen svarte at man imidlertid må erkjenne at det finnes en gruppe ungdom som idrettsorganisasjonene aldri vil kunne nå.
27.DET er sikkert ingen uenighet om at vi i dagens situasjon må prioritere helsevesen og eldreomsorg, og vi får bare erkjenne at det på disse områder vil være behov for ytterligere krafttak for å kunne garantere den sosiale trygghet som er Willochregjeringens hovedmål.
28.De andre partiene har imidlertid ikke villet erkjenne at denne saken bærer galt avsted.
29.De er iallfall blant de nærmeste til å erkjenne og føle den uholdbare situasjon korridorsengene avdekker.
30.Den akkurat passelig makabre humor - og fraværet av ambisiøse pretensjoner - får en til å erkjenne at idel morskap også er et tilstrekkelig mål.
Similar words

 
 

erkjenne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) erkjenneerkjennendeerkjent
Indikative
1. Present
jegerkjenner
duerkjenner
hanerkjenner
vierkjenner
dereerkjenner
deerkjenner
8. Perfect
jeghar erkjent
duhar erkjent
hanhar erkjent
vihar erkjent
derehar erkjent
dehar erkjent
2. Imperfect
jegerkjente
duerkjente
hanerkjente
vierkjente
dereerkjente
deerkjente
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde erkjent
duhadde erkjent
hanhadde erkjent
vihadde erkjent
derehadde erkjent
dehadde erkjent
4a. Future
jegvil/skal erkjenne
duvil/skal erkjenne
hanvil/skal erkjenne
vivil/skal erkjenne
derevil/skal erkjenne
devil/skal erkjenne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha erkjent
duvil/skal ha erkjent
hanvil/skal ha erkjent
vivil/skal ha erkjent
derevil/skal ha erkjent
devil/skal ha erkjent
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle erkjenne
duville/skulle erkjenne
hanville/skulle erkjenne
viville/skulle erkjenne
dereville/skulle erkjenne
deville/skulle erkjenne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha erkjent
duville/skulle ha erkjent
hanville/skulle ha erkjent
viville/skulle ha erkjent
dereville/skulle ha erkjent
deville/skulle ha erkjent
Imperative
Affirmative
duerkjenn
viLa oss erkjenne
dereerkjenn
Negative
duikke erkjenn! (erkjenn ikke)
dereikke erkjenn! (erkjenn ikke)
Your last searches