Norwegian-Spanish translation of etablering

Translation of the word etablering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

etablering in Spanish

etablering
allmenn? establecimiento
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan oppstå skader på nabobebyggelsen, enten direkte som følge av terrengdeformasjoner eller i forbindelse med utgravningene og etablering av støttekonstruksjonene.
2.Bare her i MidtNorge har vi mellom 800 og 1000 barnløse som ønsker hjelp, men jeg vil understreke at det ikke her er snakk om etablering av en privat" prøverørsklinikk", men en klinikk bygd inn i en stiftelsesmodell.
3.Det gjelder særlig vilkårene for etablering.
4.Det som skjer er at ansvaret for etablering av nye arbeidsplasser allminneliggjøres.
5.Distriktet har stor arbeidsløshet, og vi har selvfølgelig kunnet utnytte støtteordninger for etablering i utkantstrøk.
6.Etablering av et dagsenter på Wøyen vil neppe være sluttstenen i kommunens bestrebelser på å gi funksjonshemmede en meningsfylt tilværelse.
7.Etablering av et mer stabilt grunnlag for fredelige forbindelser til SovjetUnionen.
8.Etablering av ÅSVs og Hydros samlede aluminiumaktiviteter som en selvstendig divisjon tilknyttet Norsk Hydro, synes å romme de største muligheter, skriver industriministeren, statsråd Jan P. Syse, i et svar til styret i ÅSV, som tidligere har trukket opp flere alternativer for samarbeide med Hydro.
9.Flere og hurtigere tog i perioden frem til 1990, etablering av et nytt spesialtilbud for forretningsreiser på de trafikksterke intercity og mellomdistanseforbindelsene, vi ønsker å bedre stasjonsmiljøer og samordne opplegg og overgangsordninger til og fra andre transportmidler, varm mat skal i større grad bli tilgjengelig i togene, og på natttogenes endestasjoner vil vi få passasjerrom med blant annet dusj.
10.Formannskapet godkjente etablering av ny vernet bolig under helsevern for psykisk utviklingshemmede for 5 beboere i Vestskrenten Borettslag på Holmlia.
11.Forsvaret har også gjennom sine utviklingsprosjekter, først og fremst ved Forsvarets Forskningsinstitutt, gitt støtet til etablering av flere titalls nye industribedrifter, sa han.
12.Fra min side var det derfor viktig å få slått fast at etablering av en ensidig atomfri sone ikke kunne komme på tale, og at det bare kunne skje i forståelse med de allierte i NATO gjennom en bredere ordning i Europa, sier Nordli.
13.Gjør en grundig studie av alle sider ved en eventuell etablering.
14.Jeg vil foreløbig ikke kommentere dette utspill nærmere, men bare si at det er intet i loven som forhindrer en slik etablering dersom det gjøres efter visse forutsetninger, sier stadsfysikus Hans Dølvik.
15.Men det finnes idag blant annet ikke tilstrekkelig ressurser for etablering av en slik rute.
16.Men hvis det viser seg forretningsmessig riktig med etablering et annet sted, vil vi foreslå det.
17.Opphevelse av det midlertidige forbudet fra 1976 om etablering av eierleiligheter i betående bygninger.
18.Ser man på den generelle samarbeidsavtale og målsetningen om å fjerne hindringer, oppmuntre til etablering av bedrifter og institusjoner i svensk / norsk eie, samarbeide om skatteforholdene, harmonisering av lovgivningen m. v., er det vanskelig å peke på noe konkret som er gjennomført i løpet av de tre år avtalen har vært i kraft.
19.Siden formannskapsvedtaket har mange av leierne investert store sommer i etablering av ny næringsvirksomhet og i oppussing av lokalene.
20.Utenlandske banker kan søke om etablering når nytt lovforslag er fremlagt, sier finansminister Rolf Presthus.
21.Ved etablering av det internasjonale tiår for kvinner i Mexico i 1975, var Japan med.
22.Ved etablering av en legmannsgruppe innenfor Kontaktnettet for kirkelig samhold tar man sikte på å gi en håndsrekning, samt etablere et åndelig fellesskap som kan gi frimodighet og styrke til dem som opplever dagens situasjon frustrerende, sier Bjotveit.
23.Vi har behandlet nærmere 20 søknader og gått imot etablering av halvparten.
24.Vi ser Skandinavia som ett marked, og vår etablering i Norge betyr også at vi har bidratt til å åpne det svenske markedet for norske entreprenører og leverandører.
25.Vi ser på disse oppdragene som et første skritt for Wilh. Wilhelmsen i retning av etablering av virksomhet innen offshoresektoren i Det fjerne østen, der rederiet fra før driver betydelige skipsfartsaktivitet, sier Bangsmoen.
26.Vi ser på tilbudet fra Statens Teknologiske Institutt om etablering av et småbedriftssenter i Oslo som svært interessant, samtidig som vi er opptatt av å koordinere alle de nye tiltakene som nå kommer, slik at det ikke blir unødvendig dobbeltkjøring, sier direktør John Bakke i Kontoret for næringslivet i Oslo kommune.
27.Vi tror at etablering av flere uavhengige forhandlere i markedet på noe lengre sikt kan være et viktig bidrag til å fremme konkurransen i bransjen, sier Eide til Aftenposten.
28.. medvirke finansielt til etablering for økt produksjon av varer og tjenester til erstatning for import osv.
29.Adm. direktør Leif Terje Løddesøl i Den norske Creditbank innleder 14. mars om" Bankstrukturen, herunder internasjonalisering og utenlandske bankers etablering i Norge", mens adm. direktør Arne Langeland i Norges Eksportråd 11. april tar for seg" Eksportfremmende virksomhet idag".
30.Adm.direktør Andreas Nordvoll i Merlin Profilers tok i 1980 initiativet til etablering av selskapet Seismic Profilers.
Your last searches