Norwegian-Spanish translation of fratre

Translation of the word fratre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fratre in Spanish

fratre
regelverb suspender
Synonyms for fratre
Derived terms of fratre
More examples
1.Administrerende direktør Egil Abrahamsen i Det norske Veritas har meddelt styret at han ønsker å fratre som daglig leder 1. juli neste år.
2.Begge vil fratre stillingene i henholdsvis Fearnley, Norhav og Kristian Siem A / S.
3.Blant Th. Blegens forslag er et om at direktør Martin Mæland må fratre sammen med styreformann Rolf Hansen på grunn av" alle de ulovligheter som er foretatt av OBOS i deres funksjonstid, og derfor medskyldige i den miskredit - den almene mistillit og det vanry som administrasjonens disposisjoner har påført OBOS".
4.Blant saker som behandles er forslag som varierer fra å be direktør Martin Mæland fratre sin stilling til oppløsningsrett for borettslag innen OBOS på linje med øvrige lag.
5.Den formelle aldersgrense for konsernets toppsjef er 65 år, men samtidig har man spesielle ordninger som gjør det mulig å fratre tidligere.
6.Den formelle rett til å fratre eksisterer allerede, men retten til gjeninntredelse er ikke i samme grad sikret i loven.
7.Det ble videre hevdet at dersom en arbeidstager skulle motsette seg å avslutte arbeidsforholdet frivillig, og bedriften fortsatt ønsket han skulle fratre, må det alminnelige arbeidsvern komme inn.
8.Det er viktig at denne valgfriheten gjøres mest mulig reell, og at sjøfolkene ikke lider økonomiske tap på å fratre.
9.Det ønskelige må være at Hognestad selv ser i øynene det uholdbare i sin situasjon og selv tar beslutningen om å fratre.
10.Efter at Slagets administrerende direktør Cato Brinck Martinsen for to uker siden lot seg presse av de ansatte til å fratre, ble det før representantskapsmøtet antydet at det også kunne bli reist krav om utskiftning av styret.
11.Festspillene i 1985 blir hans siste, om han holder fast ved sin beslutning om å fratre når hans nuværende kontrakt utløper pr. 15. august neste år.
12.For første gang efter at han for vel en uke siden lot seg presse av de ansatte til å fratre, går han nå gjennom Aftenposten offentlig ut med noen av sine synspunkter på den interne striden som han føler seg som offer for.
13.Han mener Norcems reaksjon er bygget på misforståelser, og beklager at den dialog man ønsker, ikke kom i stand allerede igår formiddag, men at Investas styreformann Einar Falck i stedet ble bedt om å fratre Norcems styre under deres behandling av denne saken.
14.Hvis styret sa ham opp, skulle han fratre umiddelbart.
15.I mai skal adm. direktør Erling Knutsen fratre stillingen som fabrikkdirektør for å lede arbeidet med å utrede en ytterligere utbygging.
16.I og med at også Wolfgang Sawallisch har sagt at han ønsker å fratre, spekuleres det på om Everdings Met.tilbud nu blir brukt av de to herrer for å få delstaten Bayern til å bevilge mer penger til scener som idag regnes blant verdens fremste - men som behøver midler for å fortsette å være det.
17.Idag er aldersgrensen for politiet 60 år, med adgang til å fratre ved 57 år.
18.Intet mistillitsforslag ble reist efter den interne striden som medførte at bedriftens administrerende direktør for snart to uker siden angivelig ble presset av de ansatte til å fratre.
19.Jeg begynner å tvile på helsedirektørens godvilje, sa statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Dagsrevyen, da Mork blant annet hadde sagt at han tilbød seg å fratre frivillig første gang han fikk vite om Regjeringens plan om å la en helseavdeling i Sosialdepartementet overta de helsepolitiske funksjoner som direktoratet hadde.
20.Mandag fikk seks av de ca. 60 ansatte melding om at de må fratre før 1. mai, melder Fremtiden.
21.Nestformann Edvin Ramsvik i Norsk Sjømannsforbund sier at forbundet er opptatt av at loven om rett til å fratre respekteres.
22.Når Ola B. til tross for teatrets suksess og publikumsrekorder og egne fremragende lederegenskaper, velger å fratre efter fem år, er det fordi scenen trekker mer enn sjefsstolen.
23.Og håpet om at Sawallisch ikke vil gjøre alvor av truselen om å fratre.
24.Pensjonsalderen er idag 60 år med anledning til å fratre tre år tidligere, ved fylte 57 år.
25.Saken begynte egentlig ved at den ansatte ikke ønsket å fratre ved fylte 67 år, som er pensjonsalderen ved bedriften.
26.Saksøkte - Union A / S - gjorde i det vesentlige gjeldende at saksøkeren plikter å fratre efter å ha nådd aldersgrensen som er fastsatt i bedriftens pensjonsordning, og det prinsipale standpunkt fra saksøkers side er at arbeidstager må fratre uten noen formell oppsigelse efter arbeidsmiljøloven.
27.Samtidig som selskapet fremlegger resultattall for 1983 opplyses det at Ottar Brekke av personlige grunner ønsker å fratre som administrerende direktør i selskapet.
28.Sjefredaktør Hans Vatne har anmodet Aftenpostens direksjon om å få fratre sin stilling i avisen.
29.Som kjent har FAD foreslått en økning i aldersgrensene som går på aldersgrensen for lavere tjenestegrader skal heves fra 60 til 63 år, med adgang til å fratre efter 60 år, mot 57 år tidligere.
30.Statsråden har bedt Danielsen som ønsket å fratre tidligere efter oppnådd aldersgrense, å fortsette lenger slik at man får tid til å vurdere en del aktuelle spørsmål i forbindelse med utlysningen av stillingen.
Similar words

 
 

fratre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fratrefratrendefratrådt
Indikative
1. Present
jegfratrer
dufratrer
hanfratrer
vifratrer
derefratrer
defratrer
8. Perfect
jeghar fratrådt
duhar fratrådt
hanhar fratrådt
vihar fratrådt
derehar fratrådt
dehar fratrådt
2. Imperfect
jegfratrådte
dufratrådte
hanfratrådte
vifratrådte
derefratrådte
defratrådte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fratrådt
duhadde fratrådt
hanhadde fratrådt
vihadde fratrådt
derehadde fratrådt
dehadde fratrådt
4a. Future
jegvil/skal fratre
duvil/skal fratre
hanvil/skal fratre
vivil/skal fratre
derevil/skal fratre
devil/skal fratre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fratrådt
duvil/skal ha fratrådt
hanvil/skal ha fratrådt
vivil/skal ha fratrådt
derevil/skal ha fratrådt
devil/skal ha fratrådt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fratre
duville/skulle fratre
hanville/skulle fratre
viville/skulle fratre
dereville/skulle fratre
deville/skulle fratre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fratrådt
duville/skulle ha fratrådt
hanville/skulle ha fratrådt
viville/skulle ha fratrådt
dereville/skulle ha fratrådt
deville/skulle ha fratrådt
Imperative
Affirmative
dufratr
viLa oss fratre
derefratr
Negative
duikke fratr! (fratr ikke)
dereikke fratr! (fratr ikke)
Your last searches