Norwegian-Spanish translation of gass

Translation of the word gass from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gass in Spanish

gass
allmennnoun gas [m]
  medisinnoun gasa [f]
Synonyms for gass
Derived terms of gass
Similar words

 
 

Wiki
Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer. Begrepet fase brukes synomynt med aggregattilstand. Vi bruker begrepet gass om den aggregattilstanden som karakteriseres ved at et stoff hverken har fast form eller fast volum.

More examples
1.Ifølge den foreløboge utforskning er Antarktis rikt på olje, gass, sjeldne metaller, hval og reker.
2.(Fare for livsfarlig gass).
3.(NTBReuterAFP) Det er ikke oppdaget tegn til radioaktiv forurensing i havet der det franske lasteskipet med 450 tonn radioaktiv gass gikk ned lørdag, opplyser franske myndigheter.
4.(NTBReuterAFP) To store oljeflak fra det franske lasteskipet" Mont Louis" som gikk ned utenfor Belgia med 30 containere med radioaktiv gass, nærmet seg tirsdag kysten ved Ostende.
5.Avsetning av gass er ikke uproblematisk.
6.Bruk av gass kan lyde skremmende, men menneskefarlig er den ikke.
7.Da letevirksomheten i Nordsjøen begynte, ble det sagt at dersom man fant noe, så håpet man inderlig det ville være olje, fordi gass bare ville være et problem.
8.Dagens nivå for utvinning av olje og gass fra norsk sokkel er et realistisk utgangspunkt for den videre planlegging, sier Senterpartiets programkomite i sitt utkast til nytt partiprogram.
9.De nye reserveanslagene bekrefter at det er nok gass på Haltenbanken til å forsvare en lønnsom utbygging, sier fylkesordfører Lars Ramstad i Møre og Romsdal.
10.De nye reserveanslagene til Oljedirektoratet bekrefter at det er funnet nok gass på Haltenbanken til å forsvare en lønnsom utbygging, sier fylkesordfører Lars Ramstad i Møre og Romsdal til Aftenposten.
11.De oppnådde priser for olje og gass er høyere enn fjorårets, som følge av valutakursutviklingen.
12.Dersom vi skal kunne levere gass i de siste fem årene av dette århundret, må det treffes beslutninger i midten av 1980årene, understreket Kristiansen, som fryktet at ikke alle i forbrukerlandene var klar over disse tidsperspektivene.
13.Det er idag ikke nok gass på Tromsøflaket til å få til en utbygging hvis man ikke tenker utradisjonelt.
14.Det er ikke skattenivået, men i første rekke markedsutviklingen for nedkjølt gass, såkalt LNG, som vil avgjøre når en utbygging av Haltenbanken kan bli lønnsom, sier ass. direktør Roy Halvorsen i Saga Petroleum i en kommentar til selskapets Haltenbankstudie.
15.Det er to forhold som gjør gass fra sokkelen aktuell som en energikilde.
16.Det kan bli aktuelt med storstilt produksjon av elektrisk kraft basert på gass i Norge, også med sikte på eksport av slik kraft, sier miljøvernminister Rakel Surlien i et nyttårsintervju med NTB.
17.Det som er prinsipielt viktig er å få klarhet i om Staten har anledning til å gi nye og kanskje strengere bestemmelser efter at en utvinningstillatelse for olje og gass er gitt.
18.Eksportøkningen for råolje og gass er blitt vesentlig høyere enn ventet.
19.For at gassen skal trenge inn i gangene husbukken har laget, benyttes gass med overtrykk.
20.Gassen må oppbevares til vi har funnet en løsning på problemet med å skille sprengstoff og gass, sier Facius.
21.Hvis vi ikke åpner Trollfeltet kan jeg ikke se annet enn at en slik monopolstilling vil være meget nær, sa statsråden, som mente det ville være uforsiktig å regne med gass fra kilder utenfor Europa, da vil VestEuropa stå i fare for å bli fullstendig avhengig av sovjetiske forsyninger.
22.Hvis vi skal kunne bidra til å dekke VestEuropas behov for gass fra midt i 1990årene, må vi ta beslutninger som vil være helt avgjørende i løpet av et par år, sa Kristiansen til NTB efter samtaler i forrige uke med Jean Auroux, den franske statssekretæren for energi.
23.I lys av de usikkerheter vi står overfor når det gjelder salg av gass, vil det være av spesiell interesse dersom man finner drivverdige oljeforekomster.
24.I og med at gass ikke ilandføres til Norge, har vi alle odds imot oss i forhold til våre store konkurrenter.
25.I våre økologiske tider høres det skremmende ut med gass, kommenterer Christie.
26.Ikke minst har den virksomhet som knytter seg til leting, utvinning og foredling av olje og gass vært pionerinnsats av stor interesse for andre land og utenlandske konkurrenter.
27.Jeg håper da ikke det, selv om markedssituasjonen for gass akkurat nå ikke er så interessant.
28.Jeg regnet med å beholde teten fra start og da jeg i tillegg fikk lov til å dirigere i lusetempo den første runden, var det bare å gi" bånn gass" den siste runden, forteller en glad seierskusk til Aftenposten.
29.Kan man efter disse undersøkelsene slå fast om det er drivverdige forekomster av gass og olje sør for Bjørnøya ?
30.Men mange av de områder som nå er tilbudt på norsk sokkel, spesielt nordover, ser ut til å være gassprovinser der sannsynlige feltstørrelser og dessuten transportdistansene og markedsinteressen for norsk gass virker begrensende på vår interesse, sier han.
Your last searches