Norwegian-Spanish translation of gjøre gjeldende

Translation of the word gjøre gjeldende from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre gjeldende in Spanish

gjøre gjeldende
uttaleverb alegar, declarar
Similar words

 
 

More examples
1.Det første som må tas stilling til er om kommunene skal gjøre gjeldende at kravet må avvises, sier Solevåg på Sunnmørspostens henvendelse.
2.Denne vil man nå gjøre gjeldende for samtlige av selskapets 432 assurandører, opplyser informasjonssjef Leif Monsen til Aftenposten.
3.Det er ventet at de landene som har stor gjeldsbyrde, i sterk grad vil gjøre gjeldende sine protester mot økninger i rentenivået under de kommende møtene i Verdensbanken og Pengefondet.
4.Ingen kan med krav på troverdighet gjøre gjeldende at de vil angripe inflasjonen av all kraft og samtidig nedprioritere skattelettelser på den politiske dagsorden.
5.Jeg tror det er mer positivt å motvirke preget av det upersonlige gjennom den menneskelige varme som hver og en kan gjøre gjeldende.
6.Og vi vil gjøre gjeldende at så også er tilfelle i denne sak.
7.Det forhold at kanskje ikke alle aktører i aksjemarkedet opptrer like klokt, er ingen holdbar unnskyldning for straks å gjøre gjeldende krav om generelle tiltak, som kan slå negativt ut og dempe omsetningen.
8.Kjøperen vil således kunne gjøre gjeldende sine mulige innsigelser overfor kjøpet, også finansieringsselskap eller bank som har overtatt kravet på kjøpesummen.
9.Kommunen vil gjøre gjeldende at Furuholmen har opptrådt grovt uaksomt.
10.Men det kan registreres med tilfredshet at både de norske gjester og de ungarske verter som møttes i Budapest har til hensikt å gjøre gjeldende sitt syn på nedrustningsdialogen mellom Washington og Moskva.
11.Regjeringen vil om noen måneder fremlegge en proposisjon om nevnder på kommune og fylkesplan, og i den forbindelse vurderes det å gjøre gjeldende prøveordningen med åpne møter permanent.
Your last searches