Norwegian-Spanish translation of gjennomtenkt

Translation of the word gjennomtenkt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomtenkt in Spanish

gjennomtenkt
kommentaradjective calculado
Similar words

 
 

More examples
1.Tonight" er en gjennomtenkt LP.
2.Victoriagården" som er delvis forandret, viser dessverre en ikke gjennomtenkt todeling mellom nytt og gammelt, mener Aslaksby.
3.Det er gjennomtenkt i hver minste detalj for å kunne gi plass til flere, og forskjelligartede utstillinger samtidig.
4.En viktig side ved finansrådmannens forslag som for meg bekrefter at det ikke kan være skikkelig gjennomtenkt, er hva som ville skje dersom samtlige tok Lund på ordet og reise kollektivt.
5.Forslaget fra Foss virker lite gjennomtenkt.
6.Jeg har aldri opplevd noe så lite kriminalpolitisk gjennomtenkt og så inhumant som denne begjæringen fra statsadvokaten, sa Staff.
7.Jeg oppfatter dette som et rent politisk og lite gjennomtenkt forslag, sier nestformann Vidar Brynsplass i arbeiderklubben ved Kongsberg Våpenfabrikk.
8.Når loven er vedtatt, må vi gå ut ifra at konsekvensene er gjennomtenkt, sier Langtvedt.
9.Vi har ikke forstått og gjennomtenkt hvor store fordeler oljen har bragt oss.
10.Analogien med havren kan ikke vær gjennomtenkt.
11.AnneLise Bergenheim (v) fant at førtidspensjoneringen neppe kunne vært gjennomtenkt fra Høyres side.
12.At dette er en vel gjennomtenkt og gjennomarbeidet plan, viser den ferske rapporten om" Eldre som ressurs", utarbeidet av en arbeidsgruppe med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg som leder.
13.BUformann Erik Palkin (a) er skeptisk til soneparkeringen fordi den kan virke lite gjennomtenkt, men han ser ingen grunn til å gå imot sitt eget parti, som klart anbefaler soneparkeringsordningen.
14.Både fordi det er urimelig, ubalansert og dårlig gjennomtenkt, og fordi det rammer en betydelig del av vårt totale fritidsliv et sosialt samfunnsgode som har krav på en ganske 16399401annen behandling og vurdering.
15.Både fordi det er urimelig, ubalansert og dårlig gjennomtenkt, og fordi det rammer en betydelig del av vårt totale fritidsliv et sosialt samfunnsgode som har krav på en ganske annen vurdering og behandling enn det vi nå står overfor.
16.DET ville med andre ord være det motsatte av en gjennomtenkt sosialpolitikk.
17.De fire som har latt seg fotografere utenpå katalogen stående i vann til halsen lik" Seidmennene på Skratteskjær", har nok en mer gjennomtenkt holdning til sitt metier enn som så.
18.De vil alltid være omgitt av et balansert og vel gjennomtenkt utvalg av andre fartøyer : jagere, fregatter og kanskje en slagkrysser.
19.Derfor blir man fristet til å undres over om dette kan være særlig gjennomtenkt fra skattekommisjonens side.
20.Dersom man ser på enkelte av de saker av denne type som hittil har vært efterforsket, er det mye som tyder på at en planlegging og gjennomtenkt forhåndsholdning til hvordan de efterforskningsmessige vanskeligheter skulle takles, i stor grad har vært oversett.
21.Dessuten synes jeg det virker lite gjennomtenkt å gi svangerskapsavbruddene skylden for synkende barnekull.
22.Det ble sagt at utvalgets politiske sammensetning ikke var gjennomtenkt, men på spørsmål medga man at det godt kunne benevnes som" et utspill fra venstresiden i norsk politikk".
23.Det blir ikke så mye liv igjen når alt er så gjennomtenkt.
24.Det dreier seg om forsøk på å flytte grenser på en påtrengende og lite gjennomtenkt måte.
25.Det er dette opposisjonen nå stempler som" dilettantisk pratesyke", og den får indirekte støtte fra den konservative avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung som på lederplass mener at" opplegget (for Honeckers besøk) var utilstrekkelig gjennomtenkt og for lite seriøst".
26.Det er en gjennomtenkt og belysende utstilling.
27.Det er i dette bildet den er en miljømessig gjennomtenkt løsning.
28.Det er rimelig å tro at Borten ikke hadde gjennomtenkt et populært argument som han gjør seg til talsmann for.
29.Det gjør til gjengjeld ikke den nevnte bestemmelse om forbud mot erverv av mer enn 2 seksjoner i Sameiet, men i sin kategoriske form kan den vanskelig være gjennomtenkt.
30.Det hele virker lite gjennomtenkt.
Your last searches