Norwegian-Spanish translation of ha rett

Translation of the word ha rett from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ha rett in Spanish

ha rett
allmennverb tener derecho a
Examples with translation
Du har rett til å være lykkelig.
Similar words

 
 

More examples
1.Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren" jeg har ikke sett noen undertrykkelse", kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
2.Hongkong, China" skal også ha rett til å opprettholde og utvikle handelsforbindelser med alle andre stater og regioner.
3.Alle bør ikke bare ha rett til å bo, men aller helst eie egen bolig, fastslår statsråden.
4.Barn må ha rett til å kjede seg uten å bli forstyrret, hevder hun.
5.Da De begynte Deres verbale kamp mot selve øvrigheten, mot rettsvesenet, var De altså sikker på å ha rett, men var De like sikker på å vinne frem med Deres rett ?
6.Da vil de særforbunds utøvere ikke ha rett på andre enn de offentlige midlene i" Prosjekt 88", altså totalbeløpet minus Vestas to millionr dette første året.
7.Det er ikke bare psykologiske grunner til at inseminasjonsbarn skal ha rett til å kjenne sin biologiske far.
8.Det foreslås der at alle utsalgssteder skal ha rett til å holde åpent mellom kl. 6 og 20 vanlige hverdager og mellom 6 og 18 lørdag.
9.Det kan du jammen ha rett i.
10.En forkynner må ha rett og plikt til å kjempe mot alle former for synd.
11.For meg er det selvfølgelig om giverinseminasjon skal tillates, at barnet på et tidlig tidspunkt skal ha rett til å få vite at det er et inseminasjonsbarn.
12.Her må det være helt klart at en helsedirektør som enhver annen norsk borger må ha rett til å tilkjennegi sine oppfatninger, også i aviser og andre media.
13.Hvem har myndighet til å vurdere om et par skal ha rett til å få barn ?
14.Jeg syns at Norge, som et følsomt sikkerhetsmessig område, må ha rett til å beskytte seg, sier direktør i Landslaget for Reiselivet i Norge, Ronald Bye, til Aftenposten.
15.Når de lovbestemte krav til å drive forsikring er oppfylt, bør man ha rett til å etablere slik virksomhet, mener Industriforbundet også og vil at dette også skal gjelde for utenlandske selskaper som ønsker å etablere seg i Norge.
16.Vi finner at vi kan bli møtt med påstander om å innføre toprissystem i norsk helsevesen, men folk som vil betale for å unngå sykehuskøene, må ha rett til det, hevder lege Jens Moe (bildet) på vegne av de ni.
17.277 av disse var fortsatt registrert som arbeidsledige, men uten å ha rett til dagpenger, får NTB opplyst.
18.277 av disse var fortsatt registrert som arbeidsledige, men uten å ha rett til dagpenger.
19.At han har fått foreningene i vrangstrupen, er for så vidt i orden - selv en Eidem skal ha rett til å tenke, mene og tro i det demokratiske samfunn han ikke synes å sette særlig høyt.
20.At man ikke skal ha rett til å komme med selvstendige syn på de forskjellige spørsmål, virker som et ønske om å legge press på mellompartiene", sier Synnes.
21.Av hovedavtalens forarbeider, såvel som av St.meld. nr. 7 / 196465 om Hovedavtale for fiskerinæringen, fremgår det klart at Norges Fiskarlag skal ha rett til å kreve forhandlinger om støtte når lønnsevnen ligger lavere enn gjennomsnittet for mannlige industriarbeidere.
22.Bankene bør ikke ha rett til å bruke oppsigelsesklausulen fritt.
23.Barna og den øvrige familien kan på sin side se det som en oppgave å hjelpe sine gamle til å få den hjelp de fortjener og bør ha rett til - fra det offentlige.
24.Barnet skal ha rett til hensiktsmessig ernæring, bolig, adspredelse og legebehandling.
25.Barnet skal også ha rett til å vite hvem den biologiske faren er.
26.Birger Helland slår fast at religiøse og ideologiske foreldregrupperinger i et sant demokrati må ha rett til å etablere alternative tilbud for sine barn, og at disse må ha rett til offentlig støtte dersom visse offentlige krav oppfylles.
27.Både eieren av skipet og avskiperen skulle ha plikt til å forsikre sitt erstatningsansvar, men begge skulle ha rett til å begrense sitt ansvar til bestemte maksimumsbeløp.
28.Da vil pasienten ha rett til erstatning uten at skyldspørsmålet kommer inn i bildet, det er nok at pasienten er blitt skadet.
29.De arbeider for funksjonshemmede, sinnslidende, alkoholikere og eldre - folk som ikke skulle ha rett til å leve under naziregimet.
30.De kampglade debattanter, hvortil han sannsynligvis også regner meg, må ha rett til å gi uttrykk for sin virkelighetsoppfatning uten at den blir karakterisert som sansebedrag.
Your last searches