Norwegian-Spanish translation of halvere

Translation of the word halvere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

halvere in Spanish

halvere
geometriverb bisecar
  formålverb partir por la mitad, cortar en dos
Similar words

 
 

More examples
1.Hvordan har svenskene klart å halvere sitt ulykkestall i forhold til vårt ?
2.Jeg frykter at man kan nå grensen for hvor langt en forsvarlig fagforeningsledelse kan presses, sier han og mener at hvis man på ny forsøker å halvere lønnsveksten, vil det kunne få negative konsekvenser for produktiviteten i dansk industri.
3.Akseptere den Sleipneravtalen som foreligger til godkjennelse, be BG gjenoppta forhandlingene med Statoil for å redusere prisen eller halvere gassvolumet, gå inn for det nederlandske alternativet, eller avslå Sleipneravtalen og dermed tvinge BG til å tilby høyere priser for britisk Nordsjøgass.
4.Arbeiderpartiet taper også - i alle partier unntatt SV - på sitt krav om å halvere beløpene i den populære ordning sparing med skattefradrag.
5.Derfor fant man for et par år siden på å halvere både kakestykket og pris.
6.Det betyr at dersom fritidsklubbene må halvere sin åpningstid, kan mange komme til å trekke ned i sentrum til utsatte miljøer som rundt den gamle Østbanestasjonen, Vaterland og Slottsparken.
7.Det er ikke nok å halvere tabben.
8.Det vil halvere omlastningstiden.
9.Dette vil føre til at det sikkerhetspolitiske truselbilde for Sveriges vedkommende vil endres og at det over en 25 års periode vil være mulig å halvere de svenske militæromkostninger, som idag er på cirka 20 milliarder kroner.
10.Efter min mening bør målet være å halvere antallet drukningsulykker i forbindelse med bruk av småbåter, fra ca. 80 pr. år nå til 40, sier lederen for småbåtavdelingen i Det norske Veritas, Karl Morten Wiklund.
11.En tunnelløsning til 150 millioner kroner fra Frogner plass til Parkveien vil kunne halvere biltrafikken gjennom bydelen.
12.En velgeroppslutning omtrent som det de politiske barometrene gir, ville halvere stortingsgruppen og utrydde partiet - i store deler av landet.
13.Forsøk med nærmere samarbeide med trygdeetaten har vist oss at det ser ut til å være mulig å halvere ventelistene i attføringsapparatet.
14.Forutsatt at eksporten fortsetter å øke, vil det ifølge statsministeren være mulig å" halvere" gjelden frem til 1990.
15.Hallen vil komme på tre og en halv million kroner, men ved hjelp av dugnadsinnsats kalkulerer Nittedal IL med å halvere utgiftene.
16.Han har satt seg som mål å halvere det store budsjettunderskuddet og vil løsne på kontrollen av utenlandske investeringer samt tone ned kanadiseringen av olje og gassreservene, signaler som blir godt mottatt av et næringsliv som ønsker nærmere bånd til USA.
17.Hvis man vil halvere dette tallet, kommer man frem til et totalt behov for arbeidsplasser på 150 000.
18.I Libanon meldte den statlige radio lørdag at den italienske forsvarsminister Giovanni Spadolini, har gjort det klart overfor den libanesiske regjering at Italia kommer til å halvere sin fredsbevarende styrke i Libanon.
19.I de fleste tilfellene kan vi halvere skadetiden !
20.I denne omgangen er det snakk om å halvere åpningstiden på to av filialene.
21.Ifølge Taylor, kan supermaktene halvere sine atomarsenaler uten å miste evnen til å utslette hverandre.
22.La oss anta at en jordbrukspolitikk tilnærmet uten støtte ville halvere sysselsettingen.
23.Men mest gledelig med planene er mulighetene til å kunne halvere driftsutgiftene, fremholder Rolf SætherLarsen (h) overfor Østlandets Blad.
24.Målet med" oppryddingen" i flyrabattene er å halvere antall ordninger som finnes idag.
25.Noe har de bragt med seg, og de har vært bevisste på å halvere alle investeringer.
26.Opprinnelig ble det kalkulert med en gjeld på to millioner, men iherdig egeninnsats på mange forskjellige måter har altså bidratt til å halvere lånebehovet.
27.Parisregjeringen klarte mer enn å halvere underskuddet i handelsbalansen med utlandet fra 1982 til 1983.
28.På bakgrunn av opposisjonens hardkjør mot Regjeringen om arbeidsløsheten ble det også et slags antiklimaks når Stortinget mot SVs egne fire stemmer avviste et forslag fra Hanna Kvanmo med krav til Regjeringen om å fremlegge en aksjonsplan for å halvere arbeidsløsheten i 1985.
29.Riktignok har kommissær Robert Broussard - antiterroreksperten som ble spesialsendt til Korsika for å rydde opp - klart å halvere antall bombeattentater, men FLNCfolkene slår fortsatt til.
30.SV vil halvere arbeidsledigheten neste år.
Your last searches