Norwegian-Spanish translation of holde fast ved

Translation of the word holde fast ved from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde fast ved in Spanish

holde fast ved
tradisjonverb mantener, sostener
  politikkverb adherir, afiliarse
  oppførselverb persistir, perseverar
Synonyms for holde fast ved
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom et atomvåpenfritt Europa er vårt endelige mål, må vi gi prioritet til en slik plan fremfor dogmatisk å holde fast ved parolen" Ingen nye atomvåpen i Nederland", sa Faber.
2.Men vi må holde fast ved at vårt felles skoleverk er et offentlig ansvar, sier hun.
3.Vi vil at barna skal lære eller holde fast ved to sprog, sier noen av barnas foreldre.
4.Vår pris og konkurransepolitikk har brakt prisstigningen i Norge fra 13,6 prosent og ned mot 6 prosent og denne linje vil vi holde fast ved, sier Astrid Gjertsen.
5.Antagelig vil Grünfeld heller ikke holde fast ved dette.
6.De blir en forpliktende og trygg hjelp til sammen med tidligere generasjoners kristne - å holde fast ved det som er fullbrakt, en gang for alle.
7.Debattnivået i Norge ville bli adskillig forbedret om Nilsen og andre motstandere av eterreklame innrømmer at deres hovedmotiv er å holde fast ved mest mulig av kringkastingsmonopolet - noe som utvilsomt best lar seg gjøre om NRK forbeholdes alle lisensinntektene, samtidig som man legger hindere i veien for den andre finansieringsformen som vil kunne gi oss en fullverdig konkurrent til monopolet.
8.Den nye generalsekretæren, som ble valgt 26. juni, gjorde det helt klart at han vil holde fast ved den politikk som hans forgjenger, Enrico Berlinguer, fulgte.
9.Den senere tid har det imidlertid ikke vært noe tegn på at en alvorlig strid var under oppseiling, og det generelle inntrykk var at begge parter fortsatt anså det som en fordel å holde fast ved den nåværende kompromisslinjen.
10.Derfor mener Arbeiderpartiet at partiet ikke lenger kan holde fast ved kompromisset.
11.Det anbefales å holde fast ved det tidligere målet : å oppnå ti millioner dekar dyrket mark her i landet innen 1990.
12.Det er ikke mulig fortsatt å holde fast ved alt det som tidligere har vært en del av skolens innhold, og samtidig pøse på med stadig nye fag og emner og mer stoff.
13.Det var uhyre modig gjort av statsminister (nå president) Pieter W. Botha å holde fast ved en politikk som førte til dette resultatet.
14.Det viktigste å holde fast ved er at gårdene stort sett eies av håndverkere, og at det er svært få butikker her.
15.Ekspressiv og meget interessant var Johannes Hjelland som den trassige Torolv som vil holde fast ved gammeltroen.
16.En bredere erklæring om betydningen av å holde fast ved de demokratiske verdier blir trolig ett av resultatene av økonomitoppmøtet.
17.Formannen i den grafiske klubb i Verdens Gang, Knut Strøm, sier til Aftenposten at selv om saken bringes inn for hovedorganisasjonene, vil de ansatte reagere på samme måte som tidligere, og holde fast ved sin forståelse at en normal avisstørrelse er på 40 sider.
18.Fremgangen kan vi også markere ved å vise at sannhet, samvittighet, ansvarsfølelse og trofasthet ikke er tomme ord, men verdier som man kan holde fast ved, også om det koster mye.
19.Han blir nå tvunget til å markere styrke overfor opposisjonen i sentralkomiteen hvis han skal kunne holde fast ved sin politikk overfor Vesten, mener vestlige diplomater.
20.Han velger å holde fast ved den taktfulle løsningen vi fant på saken.
21.Hele 91 prosent av dets velgere erklærer at de vil holde fast ved Arbeiderpartiet.
22.Holdningen og tonen i stoffet er det verdt å holde fast ved.
23.I Norge bør man holde fast ved at vernede bedrifter bør være små, åpne og oversiktlige enheter, ikke minst av hensyn til de yrkeshemmede arbeidstagerne.
24.I Yokosukaundersøkelsen mente 72 prosent av de spurte at Japan burde holde fast ved sine atomvåpenprinsipper.
25.I den situasjon de kommuneansatte nå befinner seg, kan de vinne på å holde fast ved felles regulativer for statsog kommuneansatte.
26.I denne situasjon er det særlig nødvendig å holde fast ved det åpne, globale handelssystem fordi det har vist seg å ha en sterk positiv virkning på landenes økonomiske utvikling.
27.Interessen for å holde fast ved aksjene i A / S Dyvi tyder også på at men der kan oppleve en skipsaksje som prises tilsvarende de virkelige verdier i selskapet.
28.Jeg har valgt å holde fast ved det figurative formspråk fordi det er slik bildene kommer til meg.
29.Jeg mener vi bør holde fast ved vårt nåværende nivå.
30.Journalister bør holde fast ved journalistisk skikk og anstendighet.
Your last searches