Norwegian-Spanish translation of langvarig

Translation of the word langvarig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

langvarig in Spanish

langvarig
allmenn? prolongada
Synonyms for langvarig
Anagrams of langvarig
Similar words

 
 

More examples
1.Det som så langt kan konstateres er at da Fengselsstyret traff sitt vedtak 18. oktober 1983, ikke forelå skriftlige erklæringer fra sakkyndige om at Per Busk var påført psykiske skader på grunn av langvarig isolasjon.
2.(NTBAFPNPSAP) For annen gang på tre år har den namibiske frigjøringsbevegelsen SWAPO og den sydafrikanske regjering mislykkes i å komme frem til en avtale som kan få slutt på en langvarig krig og gi Namibia uavhengighet.
3.(NTBDPA) Den verdenskjente vesttyske teolog Martin Niemöller døde igår i sitt hjem i Wiesbaden efter langvarig sykdom.
4.Alle masker kan brukes, men endel av filterpatronene har fått redusert virkning som følge av langvarig lagring.
5.Avtalen er et resultat av langvarig kontakt mellom de to selskapene og den gir begge parter økte fordeler på det internasjonale marked, fremholdt adm. dir. Olav Furnes i VERITEC og adm. dir. Jean Curutchet i TGP under undertegnelsen av avtalen i Veritassenteret på Høvik tirsdag.
6.De negative konsekvenser av en langvarig integreringsprosess motarbeides.
7.Dersom konflikten ikke blir langvarig, vil de magasinene som man nå har måttet ta i bruk for å erstatte elvekraften, kunne fylles opp i løpet av sommeren.
8.Dersom streiken blir langvarig, vil vi vurdere å utvide den til å gjelde flere av de større byene.
9.Det blir en langvarig, tøff kamp, som kan strekke seg helt inn i partikonventet i juli, sier han selv.
10.Det er klart at vi vil lide store økonomiske tap gjennom en langvarig streik, men jeg er fremdeles ikke i stand til å si nøyaktig hvor mange penger det dreier seg om fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathen SAFE til Aftenposten.
11.Det er verdifullt at dere skal besøke SydAfrika, var den beskjed Høyres studiedelegasjon i det sydlige Afrika fikk av den sydafrikanske frigjøringsbevegelsen ANC (Den afrikanske nasjonalkongress) under en langvarig samtale i Lusaka tirsdag.
12.Det finnes eksempler på foreldre som må" gå fra gård og grunn" når et barn blir langvarig sykt.
13.Det finnes eksmpler på at foreldre har måttet" gå fra gård og grunn" når et barn får en langvarig sykdom.
14.Det vil øke selvmordsfrekvensen blant disse pasientene, og kan føre til langvarig og kronisk invaliditet, hevder Retterstøl.
15.Dette er vårt behov ved en langvarig avsperring av Norge, sier generalsekretær Gjermund Haga i småbrukarlaget.
16.Dette var et rent arbeidsmøte, og det er ikke noen langvarig efterforskning som nå gjenstår, sier førstestatsadvokat Gjengedal til NTB.
17.En langvarig konflikt kan gi store bivirkninger og gjøre det vanskelig å starte igjen, sier personalsjef Ole Jacob Østberg.
18.En langvarig streik vil få alvolige konsekvenser, sier han.
19.Iblant, når skytingen ble for intens og langvarig, overveiet vi å gi opp, å flytte.
20.Jeg synes også det er riktig å understreke at min forskning har vært inspirert av et langvarig samarbeide med Rettsmedisinsk Institutt på Rikshospitalet og med forskersentra i Heidelberg, Amsterdam og London, sier han.
21.Lagmannsrettens dom innebærer blant annet at et langvarig opphold i bruken av et område fra reindriftens side ikke medfører tap av rettigheter for reindriftsnæringen.
22.Men helt avgjørende for sysselsettingen i fremtiden er at økonomien i medlemslandene kommer skikkelig på fote igjen - og at den økonomiske gjenreisningen blir langvarig, heter det i rapporten fra OECD i Paris.
23.Men regnskyllet var langvarig og tildels kraftig.
24.Og selv om vi har økonomi til det, ønsker vi heller ikke at streiken skal bli langvarig, skriver Ragnar i dagens gjestespalte i Arbeiderbladet.
25.Sentralstyret i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), der vi er medlem, har vedtatt at man ikke vil akseptetere en langvarig konflikt uten sympatiaksjoner.
26.Trolig er skadene efter langvarig hasjmisbruk langt større enn man vet i dag.
27.Ved vurdering av hvilke oppfordringer Fengselsstyret i denne situasjon hadde fått til å kreve nærmere undersøkelse, må også tas i betraktning myndighetenes alminnelige kjennskap til Per Busks soningsforhold og tidligere eneromsplasseringer, og til de rent fengselsfaglige kunnskaper man satt inne med om skadevirkninger av slik langvarig isolasjon.
28.Vi har hatt møte med Lægeforeningen om dette og sagt at hvis en konflikt blir langvarig, vil vi se på dette driftstilskuddet igjen.
29.Vi har svært få henvendelser om andre banktjenester, kundene er opptatt av å skaffe seg penger til det daglige brød dersom en eventuell streik skulle bli langvarig, sier han.
30.Vi skal ha et uavhengig forsvar, med stående hær og moderne konvensjonelle våpen, til å kunne føre en langvarig kamp.
Your last searches