Norwegian-Spanish translation of målsetting

Translation of the word målsetting from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

målsetting in Spanish

målsetting
allmenn? objetivo
Synonyms for målsetting
Similar words

 
 

More examples
1.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
2.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
3.Det er en sentral målsetting for skolens personalpolitikk, dvs. rekruttering og tilsetting, at hovedtyngden av personalgruppen, kontorsjef, lærere og fast tilsatte forskere skal være bekjennende kristne.
4.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
5.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
6.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
7.Komiteen vil særlig peke på at det i dette arbeide må være en målsetting at utviklingslandene i det minste får samme importvilkår på det norske markedet som produkter fra industrilandene, samt at de fattigste land og hovedsamarbeidslandene oppnår reell preferanse og særbehandling ved eksport til Norge.
8.Når Treholtsaken går over i historien, må man håpe at den målsetting som begge land har om gode forhold og positive handelsforbindelser igjen kan bli styrket.
9.Byfornyelse av de 40 000 dårligst stilte leilighetene i sentrum er en viktig sosialpolitisk målsetting.
10.Denne målsetting tror jeg vi kan si er nådd, sier han.
11.Det er ingen vanskelighet for undertegnerne å slutte seg uforbeholdent til denne overordnede målsetting.
12.Fartsseiling appellerer med sin enkle målsetting.
13.Jeg deler ikke det syn at den ideelle målsetting er å bli kvitt alle kjernevåpen fordi dette vil kunne gjøre konvensjonell krig mer sannsynlig, sa statsråd Sjaastad.
14.Men ikke" en hvilken som helst" målsetting ?
15.Nei, vi har hatt en fornuftig målsetting for risiko.
16.Vår målsetting er å få folk til å tenke sikring, slik at vi gjennom bevisstgjørelse kan få forandret ulykkesstatistikken.
17.72seieren over Polen var ihvertfall en solid bekreftelse på at sesongen målsetting er realistisk nok.
18.Aksepten av en slik utvikling er en hån mot all medmenneskelig solidaritet, som er Røde Kors fremste målsetting.
19.At denne våpenutplasseringa attpåtil undergrev fundamentalt muligheten til å kontrollere framtidige rustingsavtaler - m.a. ein avtale om" frys", dvs. stans i all prøving, produksjon og utplassering av atomvåpen, som Stortinget stilte opp som målsetting i nedrustingsdebatten i mai gjer situasjonen desto meir dyster.
20.Av denne grunn vil jeg tro at de sovjetiske atomplaner i svært liten grad omfatter den målsetting å angripe Storbritannia (og Frankrike) når det gjelder VestEuropa.
21.Av ovenstående skulle fremgå at ordningen med ervervslån gjennom Husbanken er en selektiv låneordning med avgrenset målsetting og virkeområde og ingen generell låneordning for kjøp av brukte boliger.
22.Avdelingsleder for likestillingsspørsmål i Norsk Arbeidsgiverforening, Brit Opjordsmoen, sa dette på konferansen" Kvinner i ledelse - fra målsetting til realitet" på Norges Handelshøyskole i forrige uke.
23.Brede nye ordninger forutsetter felles målsetting mellom øst og vest.
24.Denne målsetting går ut på 30 prosents reduksjon innen 1993.
25.Dersom Aftenpostens leiarskribent hadde kjennskap til antiatomvåpenrørsla, ville han vite at den islandske rørsla Samtök herstödvaandstædinga (kampanjen mot militærbaser) heile tida siden skipinga i 1972 har hatt utmelding or NATO som ei målsetting - motsetnad til NTA og dei leiande antiatomvåpenrørsler elles.
26.Det er en tverrpolitisk, nasjonal målsetting nedfelt i diverse stortingsmeldinger og andre offentlige dokumenter.
27.Det har vært en målsetting hos politikerne å bygge opp igjen torskebestanden.
28.Det å se på likheter, på mekanismer, og hjelpe til å få det hele til å fungere i forhold til en målsetting, det er gøy.
29.Dette er neistemmenes målsetting.
30.Dette har da også vært en uttalt målsetting hos Borregaard.
Your last searches