Norwegian-Spanish translation of oppveie

Translation of the word oppveie from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oppveie in Spanish

oppveie
kompensereverb compensar
  ulempeverb compensar, contrabalancear, neutralizar
  jamførelseverb comparar con
  vektverb valer más que, ser más importante que
Synonyms for oppveie
Anagrams of oppveie
More examples
1.Her har vi også muligheten til å oppveie endel av det som er gått tapt i forbindelse med den negative industriutviklingen i byen.
2.Hvis man skulle foreta en omplassering, måtte man være ganske sterk i troen på at dollaren skal falle, og da falle så mye at det vil oppveie den rentefordel man nå har i dollar, sier Lie.
3.Vi norske studenter på Det amerikanske college i Paris synes det er temmelig skjevt at vi som betaler skolepenger på 6000 dollar i året, får skåret ned på studiestøtten, mens norske studenter i USA trolig får tillegg for å oppveie den høye dollarkursen.
4.Beregniger som ble publisert ifjor viser at man må ha en sysselsettingsvekst på gjennomsnitlig ca. 14 400 årsverk i 80årene for å oppveie en økning i arbeidskraften på 20 000 personer pr. år.
5.Beskyttelse mot konkurranse kan ta to former : tilskudd for å oppveie dårlig konkurranseevne, og utestengning av konkurranse ved at egne bedrifter gis fortrinnsrett til ordrene.
6.Blir det derimot kaldt på morgenkvisten med rask temperaturstigning, har han en viss fordel, men ikke på langt nær nok til å oppveie ulempene bronkitten medfører.
7.Bruttoavansen er på ca. 2627 øre, og det skal mange nye kunder til for å oppveie dette når rabatten er på det dobbelte, selv om selskapene er med på å dele tapet.
8.De to britiske stålverkene gikk med underskudd i første kvartal på grunn av høye skrapjernspriser, og overskudd i annet kvartal klaret ikke å oppveie dette.
9.Denne samlede skatteskjerpelse vil måtte oppveie de skattelettelser som hittil er oppnådd.
10.Dermed burde vi de nærmeste år skifte ut rundt 12 ferger for å oppveie efterslepet.
11.Det er sagt at under 400årsnatten skulle det 10 norske utsagn til for å oppveie en en danskes prov.
12.Det skal uhyre meget til for å oppveie disse verdier.
13.Det som man eventuelt måtte ha å utsette på bildekvaliteten, lar seg lett oppveie av den tidsbesparelse som utstyret gir.
14.Det vil si, trekker tilbake beslutningene om å utplassere de raketter i VestEuropa som NATO mener behøves for å oppveie Sovjets SS 20raketter.
15.Dette for å oppveie den vedlikeholdsulempen som naturfiberstoffer har i forhold til kunstfibre.
16.Dette søker man å oppveie ved å ligge i første rekke teknologisk og når det gjelder å finne nye produkter.
17.Efter hans oppfatning har Polen dessuten en" moralsk rett" til å få støtte fra vestlige industriland for sin ansøkning, fordi man på den måten" ihvertfall delvis kan oppveie de økonomiske tap som følge av sanksjonene".
18.En Kollenseier kan naturligvis ikke oppveie at hun ikke fikk gå i OL, men Anette følte allikevel seieren som en oppreisning for sesongens skuffelser.
19.En humanitær innsats kan ikke oppveie alle de negative utslag.
20.En slik avtale, som vil kreve amerikansk medvirkning, vil være en liten seier for Washington, men vil ikke kunne oppveie Reagans nederlag i Libanon.
21.Et hovedpoeng i professor Terje Hansens utredning er at det Staten vil få tilbake i form av økede avgiftsinntekter på øket turisttrafikk til landet og mindre turisttrafikk ut av landet, sannsynligvis vil oppveie de økede markedsføringsutgifter.
22.Et presseombud med en utstrakt bruk av et eget initiativ til å ta opp saker, kunne tenkes å oppveie en slik skjevhet, og i Sverige har presseombudet initiativrett.
23.Faber uttalte videre at han kunne tenke seg muligheten av at nye raketter midlertidig blir plassert i Nederland for å oppveie en tilbaketrekning av de raketter som allerede er ankommet VestTyskland.
24.For å oppveie virkningene for statskassen av en slik forbrukervennlig reform, har jeg foreslått å beregne nybilavgiftene slik at de blir ca. 5000 kroner høyere enn personbilutvalget foreslo for de vanligste bilene.
25.Gevinster ved salg av skip samt gode resultater for industri vil oppveie svikten i skipsfart.
26.Grunnen til at man utenom OTKs krets, Gustav Vigelands veis Vel og en klikk rådhuspolitikere med Ap.folk i spissen, finner en så bred og sterk motstand eller manglende begeistring for OTKs hallprosjekt, er selvsagt at de negative virkninger synes mer enn å oppveie de positive sider prosjektet utvilsomt også har.
27.Han møtte en viss vesttysk kompromissvilje i statusspørsmålene han ville blitt mottatt av forbundspresident Richard von Weizsäcker men ikke nok til å oppveie russernes skepsis overfor alt som kan smake av tysktysk samdrektighet.
28.Han regnet med at utviklingen nå ville reversere, med en tilbakegang til et mer tradisjonelt handelsmønster hvor overskudd fra industrisektoren og usynlige tjenester langt på vei vil oppveie underskudd fra matvare, råvareog kanskje energiimport.
29.I løpet av denne ene måned kunne det ikke oppveie nedgangen når det gjelder byggetillatelser, den gjennomsnittlige arbeidsuke, nye ordre på forbrukervarer og etableringen av nye bedrifter.
30.I sin kvartalsrapport uttaler styret i Hydro at de regner med at den gunstige konjunkturen vil vare året ut og at den positive nettovirkning av den høye dollarkursen ventes å oppveie en viss prisnedgang for råolje og aluminium.
Similar words

 
 

oppveie as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) oppveieoppveiendeoppveid
Indikative
1. Present
jegoppveier
duoppveier
hanoppveier
vioppveier
dereoppveier
deoppveier
8. Perfect
jeghar oppveid
duhar oppveid
hanhar oppveid
vihar oppveid
derehar oppveid
dehar oppveid
2. Imperfect
jegoppveide
duoppveide
hanoppveide
vioppveide
dereoppveide
deoppveide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde oppveid
duhadde oppveid
hanhadde oppveid
vihadde oppveid
derehadde oppveid
dehadde oppveid
4a. Future
jegvil/skal oppveie
duvil/skal oppveie
hanvil/skal oppveie
vivil/skal oppveie
derevil/skal oppveie
devil/skal oppveie
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha oppveid
duvil/skal ha oppveid
hanvil/skal ha oppveid
vivil/skal ha oppveid
derevil/skal ha oppveid
devil/skal ha oppveid
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle oppveie
duville/skulle oppveie
hanville/skulle oppveie
viville/skulle oppveie
dereville/skulle oppveie
deville/skulle oppveie
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha oppveid
duville/skulle ha oppveid
hanville/skulle ha oppveid
viville/skulle ha oppveid
dereville/skulle ha oppveid
deville/skulle ha oppveid
Imperative
Affirmative
duoppvei
viLa oss oppveie
dereoppvei
Negative
duikke oppvei! (oppvei ikke)
dereikke oppvei! (oppvei ikke)
Your last searches