Norwegian-Spanish translation of ordinasjon

Translation of the word ordinasjon from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ordinasjon in Spanish

ordinasjon
religionnoun ordenación [f]
Synonyms for ordinasjon
Derived terms of ordinasjon
Similar words

 
 

Wiki
Ordinasjon er i en del kristne kirker den formelle innsettelsen av en diakon, prest eller biskop. I enkelte kirker finnes også mindre ordinasjoner til for eksempel lektor eller subdiakon. Ordinasjon omtales også som diakon-, preste- eller bispevigsel.

More examples
1.Fader Petrus" som begynner med en ordinasjon i Oslo Domkirke.
2.Allerede i 1975 vedtok Generalsynoden i den anglikanske kirke at det ikke var noen fundamentale innvendinger mot ordinasjon av kvinnelige prester.
3.Dette gjelder blant annet vigsliger (ordinasjon) til prestestillinger, andre faste kirkelige tjenester og signinger av biskoper.
4.Erkebiskopen av Canterbury og York skilte lag da Generalsynoden (kirkemøtet) i Church of England med 307 mot 183 stemmer vedtok å sette igang lovgivningsarbeidet som kan tillate ordinasjon av kvinnelige prester.
5.I seks andre provinser er det prinsippvedtak om å tillate ordinasjon av kvinner, uten at vedtaket har medført praktiske resultater.
6.Men jeg reiser nordover med sterk tro på at jeg har en oppgave å utføre i overensstemmelse med den tjeneste jeg er pålagt gjennom min ordinasjon.
7.Som døpt medlem i vår kirke kan du saktens huse slike tanker og tvil, men som prest har du ved din ordinasjon med håndslag lovet å forkynne Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i den hellige skrift og som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse.
8.Til sin ordinasjon fikk pateren en hilsen fra en venn med en oppfordring om at han ikke måtte le under ordinasjonsmessen.
9.Biskopene mener det er enkelte uklare og problematiske formuleringer særlig når det gjelder synet på embede og ordinasjon, men har ellers karakterisert Limadokumentet som uttrykk for" en løfterik samstemmighet mellom kirkesamfunn som tidligere har stått svært langt fra hverandre i læremessig henseende".
10.Det er særlig i forbindelse med ordinasjon og ansettelse de kvinnelige prestene har fått problemer.
11.Efter katolsk teologi er det den enkelte biskop som ved sin ordinasjon er gitt autoritet og veiledningsmyndighet innenfor sitt bispedømme.
12.Inntil annet blir bestemt, gjelder et vedtak fra mars 1981, hvor det heter at" Den norske Santalmisjon idag, ut fra basis, formål og den tradisjon en har stått i, ikke kan gå inn for ordinasjon av kvinner til prestetjeneste.
13.Omtrent en tredjedel er blitt nektet ordinasjon av den biskop de først henvendte seg til.
Your last searches