Norwegian-Spanish translation of påpeke

Translation of the word påpeke from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påpeke in Spanish

påpeke
oppmerksomhetverb indicar, señalar
  framholdeverb señalar, mencionar, notar
Synonyms for påpeke
Anagrams of påpeke
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil påpeke at den svenske regjering har mulighet til å beordre militæret til å senke en fremmed ubåt i svenske farvann.
2.SV vil påpeke at det er mange måter å dekke behovet for institusjonsplasser på uten å måtte bygge enorme institusjoner.
3.Det faktum at de fleste av oss bor i nærheten av flyplassen bør vel ikke diskvalifisere oss fra å påpeke de samfunnsmessige og økonomiske problemene med utbyggingen, sa Sundby.
4.Er ikket tittel viktig hvis dere skal påpeke sammenheng mellom høy status og lettere adgang til helsetjenester ?
5.Her må jeg dessverre påpeke at Barnevernskontoret generelt har prioritert sin administrative funksjon.
6.Hvis ikke reisen blir stoppet, kommer vi til å ta kontakt med reisebyrået og reiseleder Ingolf E. Hodne og påpeke innholdet i de nordiske regjeringers handlingsplan overfor SydAfrika fra 1976.
7.I den forestående valgkamp kan vi med stor frimodighet påpeke den fordel det gir å ha midlertidige - ikke permanente - arbeidsplasser i offentlig sektor.
8.I løpet av en måned vil vi i en skriftlig rapport til Hydro påpeke forholdet, men allerede nå har vi funnet grunn til å innskjerpe at forskriftene for forsendelse av farlig gods må følges, sier førsteinspektøren.
9.Imidlertid vil vi påpeke at dette forslaget ikke kan stilles opp mot reduksjon av arbeidstidens lengde.
10.Jeg kommer nå til å påpeke dette i min innstilling til politiet, og jeg kommer også til å anmode Kystdirektoratet og Trafikksentralen om at de innfører disse seilingsreglene for alle fartøyer i området, sier sjøfartsinspektør Ole Leithe til Aftenposten.
11.Jeg skriver brev til hver enkelt kommune i landet og må i de aller fleste tilfellene påpeke at minstekravet til kvinnerepresentasjon i kommunenes råd og utvalg ikke er oppfylt, sier likestillingsombud Eva Kolstad.
12.Jeg vil i denne forbindelse påpeke det faktum at svenskenes TVoverførte kamper kommer som en direkte konkurrent til norsk fotball som har lørdagen som en av ukens viktigste kampdager, om ikke i første divisjon så i hvert fall fra annen divisjon og nedover.
13.Mennesker med holdninger av den ene eller annen type skal tas imot med kjærlighet og omtanke, men forkynneren har samtidig plikt til å påpeke den synd som foregår.
14.På denne måten vil vi påpeke vår institusjons sentrale stilling i bybildet.
15.Selv om vi gir vår fulle støtte til NIFs arbeid for å bedre dopingkontrollene, må vi sterkere enn før påpeke at dopingtester alene ikke er nok for å stoppe bruk av ulovlig prestasjonsfremmende midler i idretten.
16.Utvalget av matvarer er ikke godt nok til en slik sammenligning, og matvarene er ikke plukket ut med den hensikt å påpeke de reelle prisforskjeller, sier Ljusberg videre.
17.Vi har gjort alt som står i vår makt med å dokumentere og forklare Oslos spesielle storbyproblemer og jeg finner derfor ingen grunn til å påpeke Madsliens påstander overfor Regjeringen.
18.Vi har sagt A og må si B også, hva enten vi har noe å påpeke eller ikke, uttaler Hope.
19.Vi har sett det som en hovedoppgave å gjennomgå lovverket og påpeke hvilke lovendringer som bør foretas for å muliggjøre en overføring.
20.ALLE burde ha en pønker i familien, sier en forsker, som dermed vil påpeke at det man kjenner, er man heller ikke redd.
21.Andersen grep også inn i debatten mellom Finansdepartementet og Statistisk Sentralbyrå, ved å påpeke at skillet mellom skjermede og konkurranseutsatte sektorer, som aldri har vært helt skarpt, er blitt mer utvisket de senere år.
22.Andre vil sikkert påpeke andre faktorer.
23.Bak disse hovedtallene er det stor spredning fra industrigren til industrigren, og utviklingen har fått særlig industriens talsmenn til å påpeke at de norske kostnads og strukturproblemene kommer frem for fullt efter at den internasjonale oppgangen har dratt med seg den norske eksportindustrien.
24.Benkow fant det allikevel riktig å påpeke at politikere med bevilgningsmyndighet og ansvar må kunne måle kultur opp mot andre formål når det er nødvendig.
25.Bestemmelsene angir at de ialt åtte grendestyrene i løpet av funksjonsperioden på to år skal påpeke lokale investeringsbehov, foruten å stimulere til aktivitet og" utvikle fellesskapsfølelsen gjennom samling om lokale oppgaver".
26.Både på sentralt og lokalt hold har representanter for grubearbeiderforbundet fordømt angrepet, men har samtidig vært nøye med å påpeke at det ennå ikke er noe bevis for at streikende grubearbeidere har ansvaret for angrepet.
27.Da må det være lov å påpeke at også politiets egne patruljebiler bemannes med unge folk.
28.De argeste republikanerne har en spesiell glede av å påpeke at skatteoppgavene dokumenterer at Ferraro, som har gjort sosial og økonomisk utjevning til hovedsak, er rikere enn visepresident George Bush.
29.De mener foreldre alltid vil påpeke at ungdom bruker tiden på å ha det gøy.
30.De siste er, som Jaurzelski fant det nødvendig å påpeke, et uunngåelig onde under den økonomiske krise.
Your last searches