Norwegian-Spanish translation of påta seg

Translation of the word påta seg from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påta seg in Spanish

påta seg
ansvarverb asumir, hacerse cargo de
  aktivitetverb emprender
Anagrams of påta seg
Similar words

 
 

More examples
1.Det offentlige må ikke påta seg oppgaver som private kan løse like godt eller bedre.
2.Russlandkjennere" i NRK kan naturligvis også medvirke i et slikt spill om folkemeningen ved å påta seg rollen som ciceroner gjennom samtidens begivenheter.
3.Betyr ikke dette i realiteten at det offentliges manglende vedlikehold av det offentlige veinett tvinger næringslivet til å påta seg et økonomisk ansvar for veivedlikeholdet for å unngå tap ?
4.Denne regelen har gjort det umulig for de fleste europeiske nasjoner å påta seg et så stort arrangement som et EM.
5.Det finnes for tiden ikke andre slike anlegg her i landet som kan påta seg denne oppgaven, så det kan ta en tid før anlegget blir avviklet.
6.For de fleste synes situasjonen opplagt, de tør ikke påta seg det ansvaret det er å føde barn til verden, sier Skjeldestad.
7.Har Norges Blindeforbund ressurser og kapasitet til å påta seg nye oppgaver, i tillegg til sine prosjekter i uland som SydSudan og Bangladesh ?
8.Hvis, slik det er blitt foreslått fra juristhold, Pressens Faglige utvalg skulle ilegge bøter på for eksempel 50 000 kroner, så må selv juristene ha sans for at dette er oppgaver som domstolene, og ikke Pressens Faglige Utvalg må påta seg, sa Ihlebæk.
9.I et system med slik frihet - hvem vil være villig til å ta initiativ, påta seg ansvar og risiko for å sette i gang og drive frem nye prosjekter ?
10.Innføringen av nye spill har aktualisert spørsmålet om Staten bør påta seg et større ansvar for å sikre idretten et stabilt finansieringsgrunnlag.
11.Jeg fatter ikke at han vil påta seg en slik oppgave, jeg ville aldri gjort det.
12.Jeg håper noen vil påta seg å skrive historien om typen VGavis innvirkning på andre aviser i Norge.
13.Jeg tror ikke ICRC bør overveie å påta seg en meglingsoppgave.
14.Kanskje Eva Kolstad kan påta seg dette også ? sier han med håp i stemmen.
15.Men da må også myndighetene påta seg det økonomiske ansvaret for å få gjennomført de påleggene de kommer med.
16.Men de må påta seg de samme plikter og ha de samme rettigheter som de etablerte bankene, sa Løddesøl.
17.Men er det ikke en smule vågalt å påta seg ansvaret for mer eller mindre trengende mennesker uten faglig bakgrunn ?
18.Når Regjeringen fant å måtte avvise avtalen, var det blant annet fordi Elkem skulle overta 20 prosent av aksjene i Jernverket, men uten at det var klart at Elkem samtidig ville påta seg et tilsvarende reelt ansvar i bedriften, sier Syse.
19.Når det gjelder spørsmålet om lærerkvalifikasjoner bør man i prinsippet stille de samme krav til den som skal påta seg annen religions og livssynsundervisning som de man stiller til lærere som underviser i kristendomskunnskap, dvs. at de som har utdannelse i kristendomskunnskap m / livssynsorientering eller alternativt livssynskunnskap, er kvalifisert til å undervise i de alternative" fagene".
20.Ombyggingen blir utlagt som nedbygging, og følgelig møtt med betydelig profesjonell og politisk motstand, sa Heløe, og trakk frem spørsmålet om kommunene virkelig makter å påta seg de oppgaver det medfører å drive en moderne primærhelsetjeneste.
21.På bakgrunn av stoffmisbruk, oversykelighet m.m. blant de innsatte, kan man spørre om Justisdepartementet alene er i stand til å påta seg et så stort ansvar som man står overfor her, fremholder Asbjørn Langås.
22.Selv om kommunen eier kabelog antenneanlegget, er det slett ikke selvsagt at kommunen selv skal påta seg programvirksomheten, sier Gravdahl, som mener det er naturlig å skille mellom den tekniske drift av anlegget og den programskapende virksomhet.
23.Tvert imot føler de seg økonomisk utrygge og våger ikke påta seg det ansvaret det er å sette barn til verden.
24.Var det vanskelig å få tak i personer som var villige til å påta seg en slik oppgave ?
25.Vi har bygget opp et organisasjons og salgsapparat som står rede til å påta seg nye oppgaver i den kommende sterke vekstperioden, sier Gunnar Moe, som fra denne måneden har overtatt jobben som adm. direktør i ElektroVakuum A / S. Han har i en årrekke samarbeidet med Sohlberg jr., som fortsatt leder virksomheten i selskapsgruppen gjennom sitt holdingselskap.
26.Vi kommer ikke utenom at de pårørende vil måtte påta seg en god del av pleieansvaret for de eldre, mente Peter F. Hjort.
27.Å være statsminister må være å påta seg ett av de mest ensomme verv et mennekse kan oppleve, sier Odvar Nordli.
28.Administrasjonen og lærerråd på Valler har efter grundige vurderinger ihøst kommet til at skolen ikke kan påta seg en slik ekstra klasse fra og med kommende skoleår.
29.Administrerende direktør Harald Henriksen i Industribanken, som har ydet lån på 20 millioner kroner til den nye hallen, sier til Aftenposten at HMV regnes for å være blant de norske verksteder som er best skikket til å påta seg oppdrag for oljevirksomheten.
30.Aktor hevdet at Mathisen både hadde bidratt til å tåkelegge efterforskningen i saken og efter beste evne forsøkt å tilrettelegge alibiet for" Poppen" Andersen ved å påta seg skylden for narkotikavirksomheten.
Your last searches