Norwegian-Spanish translation of sokkel

Translation of the word sokkel from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sokkel in Spanish

sokkel
murnoun zócalo [m]
  statuenoun peana [f], pedestal [m]
Synonyms for sokkel
Anagrams of sokkel
Similar words

 
 

More examples
1.Hjelp oss inn på norsk sokkel, så skal vi hjelpe dere inn i den russiske oljevirksomheten", vil RaumaRepola kunne si til nordmennene.
2.På denne sokkel hviler det hele", sier Thorn.
3.Statoil leter efter billigere teknologi, og efterlyser en bedre organisering av norsk industris ressurser, slik at vi kan bidra mer aktivt til utviklingen på norsk sokkel.
4.Uansett hvilken beslutning som treffes, er det efter Oljedirektoratets mening fortsatt behov for dyktige utenlandske operatører på norsk sokkel.
5.Vildkat" som er av Aker H3design har siden 1981 arbeidet på britisk sokkel.
6.(NTBs korrespondent) Norske Statoil kommer til å delta i oljeproduksjonen på kinesisk sokkel.
7.Blant annet for å forhindre subsidiering mellom utenlandsvirksomhet og aktiviteten på norsk sokkel, er det nødvendig med en omorganisering, fremholder statsministeren.
8.Dagens nivå for utvinning av olje og gass fra norsk sokkel er et realistisk utgangspunkt for den videre planlegging, sier Senterpartiets programkomite i sitt utkast til nytt partiprogram.
9.Dagens rammebetingelser på norsk sokkel kan føre til redusert leteog utbyggingsaktivitet, sier direktør Isak Collett i Esso.
10.Dersom norske myndigheter velger å gi norsk industri særfordeler på norsk sokkel, blir det umulig både for industri og rederiselskaper å utvide virksomheten i utlandet, skriver rederiforbundet.
11.Det er normalt en forutsetning for utenlandske selskapers deltagelse på dansk sokkel at det er en gjensidighet i denne adgang.
12.Dette ser vi som et naturlig ledd i vårt langsiktige nærvær på norsk sokkel, legger han til.
13.En av de viktigste oppgaver for NOPEF blir å få våre myndigheter til å sette som betingelse at de multinasjonale selskaper som etablerer seg på norsk sokkel, oppretter egne norske aksjeselskaper for derved å få en effektiv styring med hjemmel i norsk lov, sier Nandrup Dahl.
14.Er disse selskapene virkelig konkurransedyktige på verdensmarkedet, når de stadig er blitt foretrukket på norsk sokkel ?
15.For oss er det viktig å få det utenlandske selskapet til å akseptere den organisasjonsrett og organisasjonsfrihet som vi har i Norge, og at alle arbeidstagere på norsk sokkel får lønns og arbeidsvilkår ifølge norske bestemmelser.
16.Hvis det bare hadde vært britiske skip i operasjon i britisk sektor av Nordsjøen og en betydelig britisk markedsandel på norsk sokkel, så hadde nok skipsfartsminister Asbjørn Haugstvedt banket på min dør.
17.I Gearhart Geodata har en nyutdannet geolog 70 000 kroner i fast årslønn og 108 kroner dagen off shore, mens tilsvarende" mud logging"firmaer som opererer på norsk sokkel har 120 000 kroner og 150 kroner dagen off shore.
18.Jeg kan i denne sammenheng nevne at departementet har hatt flere møter med selskaper på norsk sokkel for å få klarhet i om salg av norsk råolje til SydAfrika kan ha funnet sted.
19.Jeg ser De tegner, sier plutselig Christian Krohg fra sin sokkel med utsikt mot Stortinget og Karl Johan og omkranset av friluftsrestaurantens gjester og travle servitører.
20.Malaysia arbeider for at alle forsyningsskip på egen sokkel skal være på nasjonale hender, eller eies av et lokalt selskap dannet i samarbeide med utenlandske interesser.
21.Markedsutsiktene de neste fem til ti år på norsk sokkel er ikke altfor lyse for norsk industri.
22.Med bakgrunn i foreliggende ulykkesstatistikker på norsk sokkel, vil vi hevde at den foreslåtte nedbygging av Sjøfartsdirektoratet er uansvarlig.
23.Men det er positivt at dette representerer et prinsipielt gjennombrudd for vår deltagelse på norsk sokkel, sier Heilmann som tar det forbehold at han ikke har fått noen offisiell melding om tildelingen.
24.Men kriteriene for å gi utlendinger arbeidstillatelse på norsk sokkel er vel at norsk arbidskraft ikke er tilgjengelig ?
25.Men mange av de områder som nå er tilbudt på norsk sokkel, spesielt nordover, ser ut til å være gassprovinser der sannsynlige feltstørrelser og dessuten transportdistansene og markedsinteressen for norsk gass virker begrensende på vår interesse, sier han.
26.Norge er det eneste land som har en stående invitasjon til å være med på Kinas sokkel, uten å gjøre bruk av den.
27.Nå er Haltenbanken et av de mest lovende leteområder på norsk sokkel, kanskje i hele VestEuropa.
28.Oljetempoutvalget antyder at totalmarkedet for investeringer til norsk sokkel vil ligge rundt 15 milliarder 1982kroner pr. år frem mot år 2000, forutsatt at produksjonen gradvis kommer opp mot 90 millioner tonn oljeekvivalenter i 2010.
29.Siden lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel skal være i samsvar med norske tariffer og sedvane, har Stavangerutvalget bedt selskapet om utfyllende opplysninger før man tar stilling til saken i sitt møte 25. oktober, sier fylkesarbeidssjef Sveinung Hetland til Aftenposten.
30.Statoil akter å utvide sitt utenlandsengasjement ved å søke om deltagelse og operatøroppgaver på dansk sokkel i neste konsesjonsrunde, heter det i et vedtak styret i selskapet nylig har fattet.
Your last searches