Norwegian-Spanish translation of spesifikasjoner

Translation of the word spesifikasjoner from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spesifikasjoner in Spanish

spesifikasjoner
allmenn? Especificaciones
Similar words

 
 

More examples
1.Dyvi Stena" skal ved Framnæs tilpasses norske krav og spesifikasjoner.
2.Vi har arbeidet et års tid med å tilpasse dette amerikanske systemet til norske tekniske spesifikasjoner og med å fornorske systemet.
3.Alle interesserte firmaer bør få anledning til å gjennomgå våre spesifikasjoner, slik at alle kan utarbeide tilbud på like fot.
4.Blant de positive ting Kvaerner i USA har oppnådd er også at en del utbyggere har brukt deres spesifikasjoner som mønster.
5.Det er heller ikke fastsatt spesifikasjoner for hva slags fartøyer som er egnet for denne trafikken.
6.Det er merke IIraketten, den som avfyres fra båter, som skal ombygges for bruk på helikoptere efter amerikanske spesifikasjoner.
7.Det samme analyseverktøy som er benyttet for beregning av lånebehovet for Grunnlinjen, kunne DnC også benytte for Vannlinjen eller andre lignende prosjekter, gitt at de tekniske spesifikasjoner gir det totale kapitalbehov og at inntektsstrømmen fastsettes.
8.Dette konseptet er utarbeidet efter NASAs nyeste spesifikasjoner.
9.EF gav 15.12.1969 ut spesifikasjoner for fire typer av krystallglass til hvilke det også ble tilføyet bestemmelser vedrørende prøving av de aktuelle egenskapene og også etikettering.
10.Efter det vi ser idag, har vi store muligheter til å fylle de tekniske spesifikasjoner som forlanges.
11.Ett av disse er det faktum at det hjelper lite å bygge fabrikkanlegg efter de samme strenge spesifikasjoner man gjør i Vesten, dersom de lokale fagfolk som skal drive anleggene, ikke er tilstrekkelig skolert.
12.Heller ikke innflyvningslysene følger organisasjonens spesifikasjoner for en flyplass av Fornebus klasse, sa han.
13.Høyres og Regjeringens sikkerhetspolitikere har ennå ikke tatt initiativet og påpekt at abstrakte sammenligninger av teknologiske spesifikasjoner ikke gir noen mening når de operative roller er så forskjellige.
14.Mange av dem følger ikke de internasjonale spesifikasjoner slik at man kan oppleve støy på naboens fjernsynsapparat eller at andres telefonsamtaler kan bli overhørt, sier Holte.
15.Med bakgrunn i byggherrens spesifikasjoner innstøpes komplette strømanlegg med elektriske rør og de forskjellige koblingsbokser for brannvarsling på samtlige værelser og lysanlegg over hele bygningen.
16.Mobil har utarbeidet meget strenge og mangfoldige spesifikasjoner.
17.På grunn av leverandørenes problemer med å oppfylle Televerkets tekniske spesifikasjoner, måtte en ekstra anbudsinnbydelse til før Tandem og Data Logic ble valgt.
18.Sentral Bokhandel har arbeidet med krav og spesifikasjoner siden 1982.
19.Televerkets spesifikasjoner har stilt meget strenge krav til de nye digitale telefonsentralene, slik at STK og ITTs internasjonale laboratorier i Belgia og andre steder måtte gjennom en del utviklingsarbeide for å fremskaffe nøyaktig de sentraler som Televerket har bedt om.
20.Utarbeidelse av nøyaktige spesifikasjoner er et omfattende arbeide som nødvendigvis har måttet ta sin tid.
21.A/S Horten Verfts oppgave ut over selve produksjonen av gassbehandlingsmodulen har vært å utarbeide produksjonsunderlag som arbeidstegninger og planer ut fra det underlag Statoil leverte i form av bygge#spesifikasjoner og engineerings#tegninger.
22.Forhandlingene med STK som nå skal innledes, gjelder både tekniske spesifikasjoner, prisen og det eventuelle omfanget av de nye leveransene, sier Veggan.
23.Stoffet som er brukt, er helsilke damask - laget efter spesifikasjoner fra elever ved Statens lærerhøgskole i forming, og utført ved Bevil Aquas veveri i Venezia.
24.Vi savner helt kravet om at det skal settes tekniske spesifikasjoner til bunkersoljen.
25.Cruiseselskapet står fritt til å sende ut spesifikasjoner til andre verft, men det er klart at Howaldswerke står sterkt.
26.Det er videre helt klart at entreprenør Thor Furuholmen hadde ansvaret for at arbeidet ble gjort efter de spesifikasjoner og krav som anbudspapirene satte.
27.Det finnes ingen standardkontrakt man kan bruke hvis man skal ha utført håndverksarbeider hjemme, og mange har brent seg på å starte et arbeide uten en skriftlig avtale om pris, dato for ferdigstillelse, og spesifikasjoner av det arbeidet som skal utføres.
28.Det franske bruddet skjedde på grunn av dyptgripende uenighet om det nye superflyets tekniske spesifikasjoner.
29.En byggherre bør sørge for å få fullstendige spesifikasjoner, en fullstendig ansvarsfordeling, og forvisse seg om at økonomien er i orden.
30.For egen del legger vi til at kanskje IAAF isteden kunne sett nærmere på sine gamle spesifikasjoner, og spesielt på det spydet både Tom Petranoff og Uwe Hohn har kastet så langt med, nemlig Held Custom III (som ikke var tillatt i VM83).
Your last searches