Norwegian-Spanish translation of synes

Translation of the word synes from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

synes in Spanish

synes
iakttakelighetverb notarse, ser visible, verse
  følelserverb ser visible, ser aparente, mostrarse
  tenkes å ligneverb parecer, semejar
Synonyms for synes
Derived terms of synes
Anagrams of synes
Similar words

 
 

More examples
1.Alle" synes allikevel overbevist om at det snart blir reklame i svenske TVapparater, enten Riksdagen liker det eller ikke på grunn av de utenlandske satellittene.
2.Alternativene synes å være enten" eit klårt og mest mogeleg eintydig verdisyn som det hovedfundament skolen skal byggja på" eller å" tynna ut vårt eige verdigrunnlag til allmenn religiøse og allmennetiske levereglar for på den måten å gjera skulens verdigrunnlag mindre eksklusivt og mindre støytande for dei med eit anna syn".
3.Andre" synes å stå helt fritt, forbeholdsløst, idet de" har rett til å bruke dei språkformene som dei sjølve ønskjer".
4.Angrepet mot nullskatteyderne" - slik det fremgår av Aftenposten, synes å være et bestillingsverk fra krefter som ønsker å høste andre deler av skattesystemet.
5.At Aall (og mange med ham) synes at det å drepe elg og rådyr er en naturopplevelse og en jaktglede (hva nå det er for noe) er for svært mange mennesker helt ufattelig.
6.At tiden snart er inne for" alminnelige" ikkefranskmenn til å kjøpe seg et såkalt alternativt hjem i Provence, synes udiskutabelt.
7.Bare en av fire unge er optimister og har tro på fremtiden, mens tre av fire føler seg maktesløse, pessimistiske og lar være å tenke på fremtiden, som synes meningsløs for de fleste.
8.Da Departementet ikke synes å ha reagert mot de sovjetiske mottiltak, er det i Norsk Slavistforbund skapt følelse av at myndighetene godtar SovjetUnionens" rett" til å erklære norske slavister persona non gratae som mottrekk mot utvisning av sovjetiske diplomater i Norge.
9.De folkevalgte synes å ha stått ganske maktesløse i sine forsøk på å snu den negative utviklingen.
10.De foreliggende norske data for glyfosatrester i korn og halm synes ikke å gi varsel om uheldig belastning ved bruk av kornprodukter efter sprøyting i moden åker til dyrefor.
11.Den eneste mulighet synes å være en egen lov om støtte til private barnehaver.
12.Den store båtdagen" åpner det hele på en ypperlig måte, synes alle der vi seiler mot Bærums små bukter og øyer, og mot Middagsbukten hvor vi skal ankre opp og fortære kyllingsalat og kaffe.
13.Dermed blir det viktigere for oss at tingene synes, speiler vårt selvbilde, enn at de har en god og hensiktsmessig form.
14.Det forferdeligste er, synes jeg, at selv den allerminste viten om oss mennesker skal tilintetgjøres.
15.Det har da viist sig, at enhver æsthetisk LivsAnskuelse er Fortvivlelse, det kunde derfor synes at være det Rigtige at foretage Bevægelsen, hvorved det Ethiske kommer frem." (" EntenEller".)
16.Det kan på mange måter synes fornuftig å styrke Sandvika som næringssenter for kommunen", heter det.
17.Det mest skremmende synes hun er ryktene om at kunstfagstipendiene - selve ryggraden i mange studenters økonomi kanskje skal inndras.
18.Det nye og gledelige som synes iferd med å skje i debatten om Norges forhold til resten av Europa, er en større bevissthet om sammenhengene.
19.Det nye rådhuset i Chicago synes han er" den smukkeste Bygning" han har sett," Granitstenen er saa skinnende blankpoleret, at vi gik og speilede os i den...
20.Det synes nok som om veien fram til det samfunnsmessige medansvar som statssekretæren erkjenner behovet for, er heller lang.
21.Drømmen om Israel" av Nils A. Butenschøn synes å ha som hovedanliggende å rette opp skjevheter som florerer i Norge når det gjelder MidtØstenproblematikken.
22.Efter bildet å dømme synes MonnIversen heller ikke ukjent med skriften på plankeveggen.
23.En saksbehandlingstid på nesten tre uker synes lite forenlig med fengselsreglementets paragraf som uttrykker at en klagesak skal behandles" uten opphold".
24.Ettersom tvilen synes å knytte seg til avtalerettslige spørsmål og bekymringen gjelder vårt innfløkte skattesystem, er De vel imidlertid kommet i skade for å gå over Akerselven med mineralvann.
25.For det første synes jeg det var en god fotballkamp, og jeg tror publikum skriver under på akkurat den attesten ; dette var ikke langt unna stor underholdning", sa" Røste" efterpå.
26.For jorden må plogen synes grusom.
27.Forfatterne synes å være optimistiske, og tror det skal lykkes å finne en forklaring.
28.Fra sin ende av frokostbordet på Tostrup lot Benkow det skinne igjennom at han i så fall ikke ville synes det var noe dårlig selskap.
29.Fyll og vinn" synes å ha blitt slagord nummer en for de britiske oljeselskaper denne sommeren.
30.Han gifter seg med borgermesterdatteren Maria, arbeider hos foreldrene i omgivelser hvor tiden synes å stå stille, får to sønner, fingrer med radioer og bygger sine egne mottagere.
Your last searches