Norwegian-Spanish translation of tallfeste

Translation of the word tallfeste from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tallfeste in Spanish

tallfeste
allmennverb cuantificar
Synonyms for tallfeste
More examples
1.Det er klart at vi ser muligheter til å øke salget, kommenterte Johansen, som ikke ville tallfeste sine forventninger.
2.I et samarbeide som det vi er inne i nå, vil det være umulig å tallfeste skattelettelsene.
3.Situasjonen er uoversiktlig, og det er vanskelig å tallfeste hvor partene står.
4.Utvinningstempoet for olje og gass må økes frem mot år 2000, mener utvalget, som ikke vil tallfeste noe utvinningsnivå.
5.Attentatet var så kraftig at rester av de omkomne ble funnet 150 meter unna den sprengte vognen, og det bød på store vanskeligheter å identifisere og tallfeste de døde, som var sprengt istykker til det ugjenkjennelige.
6.Avisen har søkt om 425 000 kroner, men statssekretær Erling Eide kunne igår ikke tallfeste støtten.
7.Bartnes vil ikke tallfeste hvor mange som er i faresonen, men Aftenposten har grunn til å tro at det minst dreier seg om et par hundre.
8.Benkow deler forøvrig Norviks vurdering om at man ikke bør tallfeste størrelsen på skattelettelsene i neste periode.
9.Bondevik mente det var rimelig å forvente en ytterligere økning, uten at han ville tallfeste dette nærmere under henvisning til at opplysninger om neste års statsbudsjett fortsatt er hemmeligstemplede.
10.Budsjettutvalget slutter seg derfor til formannskapets tidligere vedtak om et mer resultatorientert styringssystem der det legges vekt på å konkretisere og tallfeste målsettingene for etatene og de kommunale bedrifters virksomhet.
11.De vil ikke gi seg i kast med å tallfeste mulige temperaturfall, men sier at de kan bli betydelige og kan vedvare over flere måneder på den nordlige halvkule.
12.Den kommende Høyreformann Erling Norvik har sagt at det var en tabbe å tallfeste slike skattelettelser.
13.Det er ikke mulig å tallfeste hvor mye disse kontrollene innbringer i skattekroner, fordi man ikke kan si hva som ville ha blitt ført opp hvis vi ikke hadde vært på kontrollbesøk, sier Eriksen, som mener at denne kontrollvirksomheten har en preventiv virkning.
14.Det er umulig å tallfeste mengden av Amerikabrev - vi kan bare si at det antallet må beløpe seg til mangfoldige tusener.
15.Det kan være tale om et" grått felt" i avtalen, og det er ikke godt å tallfeste noe ennå, sier økonomidirektør Christian Eitrem i eierselskapet.
16.Finansminister Rolf Presthus var igår ikke villig til å tallfeste hvor lav Regjeringen håper å få arbeidsledigheten neste år.
17.Finansminister Rolf Presthus ville ikke tallfeste Regjeringens mål med prisstigningen i 1985, men fremholdt at den bør komme ned på nivå med våre handelspartnere.
18.Formålet med analysen ved Bodø flyplass har vært å tallfeste noen av de økonomiske konsekvenser av flystøy.
19.Han røper samtidig at Arbeiderpartiet i arbeidsprogrammet for den kommende periode ikke vil tallfeste uhjelpen i forhold til brutto nasjonalprodukt.
20.Han vil ikke tallfeste økningen.
21.Heløe lovet en videre opptrapping i årene som kommer, men kunne ikke nå tallfeste hvilke forslag som vil komme.
22.I et samarbeide som det vi er inne i nå, vil det være umulig å tallfeste hvor store skattelettelsene vil bli, men det er på den annen side klart at Høyres program vil inneholde krav om ytterligere skattelettelser.
23.Ifjor var man forsiktig med å ha noen mening om prisstigningen iår da statsbudsjettet ble fremlagt, men efter hva Aftenposten erfarer, vil Regjeringen nå tallfeste økningen på fem prosent.
24.Ingen av regjeringsmedlemmene ville tallfeste den ønskelige skattelettelse, men det er klart at Regjeringen her står foran harde interne diskusjoner.
25.Ingen har foreløbig villet tallfeste hvor mange arbeidsplasser som kan skapes i kultursektoren på kort sikt.
26.Lund vil ikke tallfeste summen, men regner med at forslaget vil være klart til formannskapsbehandling i midten av august.
27.Norvik, som for flere uker siden fratrådte som statssekretær ved Statsministerens kontor, har - uten å tallfeste noe som helst - tillatt seg å signalisere at kommuneøkonomien kan ventes styrket.
28.Norvik avviste bestemt å tallfeste fremtidige skattelettelser, men gjorde det klart at det blir skattelettelser i det kommende statsbudsjett.
29.Når det gjaldt ledigheten, sa han at det er umulig å tallfeste noe bestemt der.
30.Når det gjelder energiforsyningen, er det åpenbart at mildere vintre vil få gunstige økonomiske konsekvenser uten at det er mulig å tallfeste disse i detalj.
Similar words

 
 

tallfeste as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tallfestetallfestendetallfestet
Indikative
1. Present
jegtallfester
dutallfester
hantallfester
vitallfester
deretallfester
detallfester
8. Perfect
jeghar tallfestet
duhar tallfestet
hanhar tallfestet
vihar tallfestet
derehar tallfestet
dehar tallfestet
2. Imperfect
jegtallfestet
dutallfestet
hantallfestet
vitallfestet
deretallfestet
detallfestet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tallfestet
duhadde tallfestet
hanhadde tallfestet
vihadde tallfestet
derehadde tallfestet
dehadde tallfestet
4a. Future
jegvil/skal tallfeste
duvil/skal tallfeste
hanvil/skal tallfeste
vivil/skal tallfeste
derevil/skal tallfeste
devil/skal tallfeste
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tallfestet
duvil/skal ha tallfestet
hanvil/skal ha tallfestet
vivil/skal ha tallfestet
derevil/skal ha tallfestet
devil/skal ha tallfestet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tallfeste
duville/skulle tallfeste
hanville/skulle tallfeste
viville/skulle tallfeste
dereville/skulle tallfeste
deville/skulle tallfeste
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tallfestet
duville/skulle ha tallfestet
hanville/skulle ha tallfestet
viville/skulle ha tallfestet
dereville/skulle ha tallfestet
deville/skulle ha tallfestet
Imperative
Affirmative
dutallfest
viLa oss tallfeste
deretallfest
Negative
duikke tallfest! (tallfest ikke)
dereikke tallfest! (tallfest ikke)
Your last searches